دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، اسفند 1401 
تاخیر در تولد فرزند دوم: تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی در شهر خرم‌آباد

صفحه 73-111

10.22034/jpai.2023.1983029.1258

مریم علیمرادیان؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن


ثبات سکونتی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تبریز

صفحه 241-268

10.22034/jpai.2023.1986899.1261

مرتضی مبارک بخشایش؛ علی یار احمدی؛ ماهرخ رجبی؛ علی گلی