تأثیر مهاجرت داخلی برتغییرات نسبت‌جنسی شهرستان‌های ایران در دوره 1395-1390؛ کاربرد رگرسیون وزن‌دارجغرافیایی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری، پژوهشگر دانشکده کامپیوتر و مرکز ملی داده‌پردازی و هوش مصنوعی، کالج دوبلین، دانشگاه ملی ایرلند، ایرلند

3 دانشیار جمعیت‌‌شناسی، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهاجرت یکی از مؤلفه‌های تغییر جمعیت است که به علت فرایند گزینشی بودن، می‌تواند منجر به تغیر نسبت‌جنسی در مبدأ و مقصد مهاجرت شود. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر مهاجرت داخلی بر تغییرات نسبت‌جنسی شهرستان‌های ایران و تبیین این اثر با استفاده از رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی بوده است. بدین منظور، از داده‌های سرشماری 1390 و 1395 و سالنامه آماری 1395 استفاده شده است. محاسبه تأثیر مهاجرت بر تغییرات نسبت‌جنسی شهرستان‌ها با روش اثر ترکیبی مهاجرت رودریگرز ویگنولی و رو (2018) انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که بیشترین تغییر نسبت‌جنسی شهرستان‌ها در سنین 29-15 سال است و تأثیر مهاجرت بر تغییرات نسبت جنسی کل، 29-15 سال و 49-30 سال شهرستان‌ها دارای خود‌همبستگی فضایی است. تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و مقایسه آن با نتایج آزمون رگرسیون حداقل مربعات، نشان از این دارد که مهاجرت منجر به کاهش نسبت‌جنسی شهرستان‌های با توسعه آموزشی بالاترو افزایش نسبت‌جنسی شهرستان‌های با توسعه اقتصادی-اجتماعی بالاتر شده است. اعمال سیاست‌هایی در جهت کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای در حوزه اقتصادی و آموزش عالی می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت‌های داخلی و در نتیجه عدم تعادل نسبت‌جنسی در برخی از مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Migration on the Sex Ratio of Iranian Counties in the 2011 to 2016 Period; Application of Geographically Weighted Regression

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tanhaa 1
  • Hamid Reza Rabiei-Dastjerdi 2
  • Hossein Mahmoudian 3
1 PhD in Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Computer Science and CeADAR (Ireland's National Centre for Applied Data Analytics & AI), University College Dublin (UCD), Dublin, Ireland
3 Associate Professor of Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Immigration, which is a selective socioeconomic process, is one of the components of population change that can change the gender ratio at the origins and destinations of migration. This study aimed to investigate the effect of internal migration on the gender ratio of Iranian counties using geographically weighted regression (GWR). For this purpose, the data from the censuses of 2011 and 2016 and the statistical yearbook of 2016 were used. The calculation of the effect of migration on the gender ratio of counties was done based on the Compositional Impact of migration (CIM) introduced by Rodriguez Vigenoli and Rood (2018). The results showed that the most significant change in gender ratio was in the 15-29 age group, and gender ratio changes in the 15-29 and 30-49 age groups have spatial autocorrelation. Furthermore, compared to the ordinary least squares (OLS) method, the results of GWR show that migration has decreased the sex ratio of counties with higher education development and increased this ratio in counties with higher socio-economic development. Therefore, to reduce the negative impact of internal migration, implementing policies to reduce economic and educational inequality in less developed counties may reduce internal migration and gender ratios in some origin and destination areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal migration
  • Sex ratio
  • Compositional impact of migration (CIM)
  • Development
  • Geographically weighted regression
اسمعیلی، نصیبه و حسین محمودیان (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 90-"1385. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15(34)، 21-1.
تنها، فاطمه؛ محمودیان، حسین؛ صادقی، رسول؛ کوششی، مجید و حمیدرضا ربیعی‌دستجردی (1400). "تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت داخلی بر تغییر ساختار سنی جمعیت در شهرستان‌های ایران". مطالعات جمعیتی، 7(1)، 154-121.
حسن‌پور‌، علی (1389). "گرایش به مهاجرت و جنسیت: مطالعـة مـوردی دانشـجویان دختر و پسر دانشگاه تهران". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
شهبازین، سعیده و سیده زهرا کلانتری‌بنادکی (1400). "بررسی امید مهاجرت در مناطق شهری و روستایی ایران در سال "1395، مطالعات جمعیتی. 6(2)، 262-235.
صادقی، رسول و لیلا ولدوند (1394). "جنسیت و مهاجرت: تحلیل جامعه شناختی تفاوت‌های جنسیتی در مهاجرت‌های داخلی در ایران". پژوهش‌های جامعه‌شناختی معاصر، 4(7)، 78-55.
قاسمی‌سیانی، محمد (1388). "پیامدهای مهاجرت روستا- شهری نسل جوان روستایی". پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 2، 165-145.
محمودیانی، سراج‌الدین (1396). "زنان و مهاجرت: مطالعه نقش زنان و تعیین‌کننده‌های آن در فرآیند تصمیم‌گیری مهاجرت به استان تهران". رساله دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران.
مشفق، محمود و معصومه خزائی(1394). "تحلیلی بر ویژگی و تعیین‌کننده‌های مهاجرت مستقل زنان در ایران". مطالعات راهبردی زنان. 17(67)، 124-85 .
موثقی جدیدی، حسین و احمد خاتون‌آبادی (1388). "تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383". روستا و توسعه، 12(9)، 114-93.
میرزایی، محمد و علی قاسمی‌اردهایی (1394). "مهاجرت داخلی زنان در ایـران"، مجموعـه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، تهران: نی.
Bernard, A, Bell, M, Jim, C (2019). “Internal Migration and Education: A Cross-National Comparison”.Global Education Monitoring Report 2019: 1-67. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1812/1812.08913.pdf
Bernard, A. Bell, M. and Charles-Edwards, E. (2014). “Improved measures for the cross-national comparison of age profiles of internal migration", Population Studies 68(2): 179–195. https://doi.org/10.1080/00324728.2014.890243
Brunsdon, C. & Charlton, M. & Fotheringham, S (2002).” Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Non-Stationary”, Geographical Analysis, UK, University Of Newcastle Wiley.
Chant, S. and S. Radcliffe (1992). “Migration and Development: The Importance of Gender”. In: S. Chant (Ed.) Gender and Migration in Developing Countries. London and New York: Belhaven Press (pp: 1-29).
Comber, A. Brunsdon, C. Charlton, M. Dong, G. Harris, R. Lu, B. Lu, Y. Murakami, D. Nakaya, T. Wang, Y & P, Harris (2022). “A Route Map for Successful Applications of Geographically Weighted Regression”. Geographical Analysis, 55(1), 155-178. https://doi.org/10.1111/gean.12316
Feliciano, C (2008). “Gendered Selectivity U.S Mexican Immigrants and Mexican Nonmigrants, 1960–2000”. Latin American Research Review, 43(1), 139-160. https://doi.org/10.1353/lar.2008.0009
Ferrant, G. et al (2014). “The role of discriminatory social institutions in female south-south migration”, OECD, http://www.oecd.org/dev/development-gender/SIGI%20and%20Female%20Migration_final.pdf
 Firman, T (2004). “Demographic and Spatial Patterns of Indonesia’s Recent Urbanisation”, Population Space and Place, 10(2): 421–434. https://doi.org/10.1002/psp.339
Ghosh, J (2009). “Migration and Gender Empowerment: Recent Trends and Emerging Issues”, UN Development Programme, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdrp_2009_04.pdf  
Guntoro, D, Indartono, S, Irmadatus, Sh (2019). “Understanding gender, marital status and education as internal migration factors in developing countries”. Jurnal Pendidikan Geografi, 24(2): 98-107. http://doi.org/10.17977/um017v24i22019p098
Hamilton, E, R (2015). “Gendered disparities in Mexico-U.S. migration by class, ethnicity, and geography”. Demographic Research, 32(17), 533-542. http://doi.org/10.4054/DemRes.2015.32.17
He, C, Gober, P (2003). “Gendering Interprovincial Migration in China”. International Migration Review, 37(4), 1220-1251. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00176.x
Hofmann, E,  Buckley, C (2018). “Global Changes and Gendered Responses: The Feminization of Migration from Georgia”. International Migration Review, 47(3), 77-94. https://doi.org/10.1111/imre.12035
Hofmann, E, Miranda, R (2018). “Geographic Variation in Sex Ratios of the US Immigrant Population: Identifying Sources of Difference”. Populatoin Reserch and Policy Review, 37(3), 485–509. https://doi.org/10.1007/s11113-018-9469-1
Mezler, S (2011). “Reconsidering the Effect of Education on East-West Migration in Germany”, European Sociological Review, 29(2), 210-228. https://doi.org/10.1093/esr/jcr056
Plane, D.A., and Heins, H. (2003(. “Age articulation of U.S. inter-metropolitan migration flows”. The Annals of Regional Science, 37(1), 107-130. https://doi.org/10.1007/s001680200114
Rodríguez-Vignoli, J, Rowe, D (2018). “How is internal migration reshaping metropolitan populations in Latin America? A new method and new evidence”. Population Studies, 72(2), 253-273. https://doi.org/10.1080/00324728.2017.1416155
UNDESA (2015) “The World’s Women 2015, United Nations”, http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf
White, K. J, Kyle Crowder, S. E. Tolnay and Robert M (2005). “Race, Gender, and Marriage: Destination Selection during the Great Migration”. Demography, 42(2), 215-241. https://doi.org/10.1353/dem.2005.0019
Williams N. (2009). “Education, gender, and migration in the context of social change”. Social Science Research, 38(4), 883–896. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.04.005