اهداف و چشم انداز

انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات جمعیتی و نظریه‌های علمی ـ پژوهشی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نامه انجمن جمعیت شناسی ایران» می‌نماید.

هدف از چاپ و انتشار دو فصلنامه علمی - پژوهشی «نامه انجمن جمعیت شناسی ایران» به این شرح است:

1. ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه جمعیت

2. کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در کشور؛

3. کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقای سطح دانش جمعیت، دانش علمی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به موضوعات مختلف جمعیتی مرتبط با جامعه؛

4. انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه جمعیت به منظور گسترش مرزهای دانش.