واکاوی پیامدهای مهاجرت داخلی: مطالعه‌ای کیفی در استان یزد با تکنیک SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

جابه‌جایی از یک مکان به مکانی دیگر نه تنها برای فرد مهاجر، همراه با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی است، بلکه برای جامعه مقصد نیز پیامدهای  گوناگونی به همراه دارد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی نقاط چهارگانه سوات (قوت، ضعف، فرصت‌ و تهدید) در ارتباط با حضور مهاجران داخلی در استان یزد بود. مطالعه به روش تحلیل مضمون انجام و اطلاعات مورد نیاز با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از بین 16 مشارکت‌کننده گردآوری شد. براساس یافته‌ها، نقاط قوتی چون زیست فرهنگی مهاجران، رونق توریسم سلامت، معرفی شهر یزد به‌عنوان شهری امن، شهر یزد بستری مناسب برای جذب شاغلان یقه آبی و نقاط ضعفی مانند بازتولید محیطی شهری نازیبا، دشواری‌های زندگی در همسایگی یک خانواده‌ گسترده، بی‌تفاوتی اجتماعی عامل بازتولید آسیب، فقدان سرمایه اقتصادی مکفی و انگ عار برای مشاغل سطح پایین معرفی شدند. همچنین مهاجرین وارد شده به استان یزد، فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی نیز برای استان ایجاد کرده‌اند؛ فرصت‌های ناشی از حضور مهاجران، با مضامینی نظیر آشنایی با مشخصات فرهنگی مهاجران، مهاجران به‌مثابه سرمایه فرهنگی، یقه‌آبی‌های فروتن، تکنوکرات‌های مهاجر عامل رونق اقتصادی مشخص شدند و تهدید‌های مربوط به حضور مهاجران با مضمون‌های تشدید بحران‌های زیست‌محیطی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، لانه‌گزینی مهاجران در بافت تاریخی، غریبه عامل تشدید بدبینی و دشواری شغل‌یابی برای نیروی کار بومی، ارائه شدند. همچنین پیشنهاد می‌گردد نیروی کار بین‌استانی از طریق دفاتر کاریابی پذیرفته شوند و توجه ویژه‌ای به بافت تاریخی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Consequences of Internal Migration in the Province of Yazd, Iran: A Qualitative SWOT Approach

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • Hamideh Shiri Mohammadabad 2
1 Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Post-doc Researcher, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Moving from one place to another place involves not only challenges and opportunities for immigrants, but also various consequences for the destination country. This study aimed to identify the SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) of presence of internal immigrants in the province of Yazd. The data collected through semi-structured interviews with 16 informants underwent thematic analysis. Based on the analyzed data set, there are strengths such as the bio-culture for immigrants, the growth of health tourism, and the introduction of Yazd as a safe city and a desirable attracting platform for blue-collar workers. There are also weaknesses such as the representation of an ugly urban environment, the difficulties of living in the neighborhood of an extended family, social indifference toward the cause of recurring damages, lack of sufficient economic capital and stigma for low-level jobs. The results also show that the migration of people from other regions to the province of Yazd has created different opportunities and threats in the province. The opportunities that have caused economic prosperity include themes such as familiarity with the cultural characteristics of migrants, migrants as cultural capital, humble blue-collar workers, migrant technocrats. The threats include themes such as intensified environmental crises, increasing social harms, integration of migrants into the historical texture, strangers causing incredulity, and difficulty of finding jobs for local workforce. It is also suggested, the inter-provincial labor force should be accepted through employment offices and special attention should be paid to the historical zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal migration
  • Destination society
  • Migrants' culture
  • Migrants
  • SWOT
احمدرش، رشید، و عیدی، معصومه (1397). "زیستن در وضعیت پاندولی؛ مطالعه جامعه‌شناختی تجارب زیسته مهاجران افغان در ایران (مطالعه موردی: تجارب زیسته مهاجران افغان ساکن در محله کشتارگاه یزد)." بررسی مسائل اجتماعی ایران. 9(1)، 68-51.  https://doi.org/10.22059/ijsp.2018.65900
بابایی‌فرد، اسدالله (1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران." رفاه اجتماعی. 10(37)، 56-7.
برومندزاده، محمدرضا و نوبخت، رضا (1393). "مروری بر نظریات جدید مطرح شده در حوزه مهاجرت." جمعیت. 21(90 و 89)، 90-73.
تنها، فاطمه؛ حسین محمودیان، رسول صادقی، مجید کوششی و ربیعی دستجردی، حمیدرضا (1400). "تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت‌ داخلی بر تغییر ساختار‌ سنی جمعیت در شهرستان‌های ایران." مطالعات جمعیتی. 7(1)، 154-121.
جعفرلو، علی اکبر (1397). "تحلیلی بر نقش مهاجرت در آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی شهر الوند در استان قزوین)." جغرافیا و روابط انسانی. 1(1)، 445-463.
حاج‌حسینی، حسین (1385). "سیری در نظریه‌های مهاجرت" راهبرد. 14(3)، 46-35.
حسینی، قربان، رسول صادقی، علی قاسمی اردهایی و رستمعلی‌زاده، ولی‌اله (1397). "تحولات روند و الگوهای مهاجرت داخلی در استان‌های ایران." برنامهریزی منطقهای. 8(31)، 18-1.
حسینی، قربان و رستمعلی‌زاده، ولی‌اله (1393). "بررسی ویژگی‌های مهاجران کشور به تفکیک استان طی دورۀ ۱۳۹۰-۱۳۸۵." جمعیت. 21(89 و 90)، 124-91. http://populationmag.ir/article-1-26-fa.html
رضایی، محمد‌رضا و کمانداری، محسن (1393). "بررسی و تحلیل علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کرمان نمونه مورد مطالعه: محلات سیدی و امام حسن." برنامهریزی فضایی. 4(4)، 197-179.
زارع شاه‌آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه (1398). "بررسی نقش مهاجرین در شیوع اعتیاد در شهریزد." طلوع بهداشت. 18(4)، 61-46. http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2610-fa.html
سواری، مسلم، و لیموئی، محمد (1401). تدوین راهبردهای کاهش مهاجرت روستا به شهر در استان خوزستان با روش ترکیبی SWOT-AHP. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 17(33)، 237-268. https://doi.org/10.22034/jpai.2022.555036.1232
صادقی، رسول (1401). "بیکاری، توسعۀ نابرابر منطقه‌ای و الگوهای فضایی مهاجرت داخلی در ایران." پژوهش مسائل اجتماعی ایران. 3(1)، 41-65.‎  https://rimag.ricest.ac.ir/Article/38107/FullText
صبوحی‌لکی، بهروز (1394). "مدیریت مهاجرت بین المللی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات پدیده مهاجرت"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مالزی: کوالالامپور، 14 دسامبر 2015.
عنبری، موسی و غلامیان، سارا (1395). "تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی." بررسی مسایل اجتماعی ایران. 7(2)، 159-133. https://doi.org/10.22059/ijsp.2016.63794
عسکری‌ندوشن، عباس، شمس‌قهفرخی، فریده، زندی، لیلا و رضایی، محمدرضا (1398). "گذری بر جریان‌های اخیر مهاجرت در استان یزد." فرهنگ یزد، 1(1)، 86-108.
غفاری‌نسب، اسفندیار و ایمان، محمدتقی (1395). "مردم‌نگاری شهری روشی برای واکاوی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرها." مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، 6(18)، 77-92.
فکوهی، ناصر (1393). مبانی انسانشناسی، تهران: نشر نی.
مالکی، سارا (1395). بررسی ویژگی‌های مهاجران در جریان‌های مهاجرتی استان یزد با تأکید بر نتایج سرشماری سال 1390، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه یزد: دانشکده علوم اجتماعی.
محمودیان، حسین و محمودیانی، سراج‌الدین (1397). بررسی وضعیت مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران با تأکید بر دوره 1395-1390. تهران: دانشگاه تهران. دسترسی در تاریخ: 13/08/1401 از: https://iran.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/layout_-_report_on_internal_migration-v.10.pdf
مرکز آمار ایران (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395. تهران: مرکز آمار ایران.
Altonji, J. G. and Card, D. (1991). The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-skilled Natives, In Abowd, J. and Freeman, R. (eds.), Immigration, Trade, and the Labor Market. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Braun, V. and Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa  
Casacchia, O. C. Reynaud, S. Strozza, and Tucci. E. (2022), Internal migration patterns of foreign citizens in Italy, International Migration, 60(50): 183 - 197. https://doi.org/10.1111/imig.12946
Chamie, J. (2022). An Open Borders World, In: Chamie, J. (eds.), Population Levels, Trends, and Differentials. Springer: Cham.
Champion, T., Fotheringham, S., Rees, P., Boyle, P., and Stillwell, J. (1998). The Determinants of Migration Flows in England: A Review of Existing Data and Evidence, Newcastle: Department of the Environment, Transport and the Regions.
Cockerham, WC. (2016). The New Blackwell Faculty of Companion to Medical Sociology, USA: John Wiley & Sons.
Datta, K., McIlwaine, C., Wills, J., Evans, Y., Herbert, J., and May, J. (2007), The new development finance or exploiting migrant labour?: remittance sending among low-paid migrant workers in London, International Development Planning Review, 29(1): 43-68. http://doi.org/10.3828/idpr.29.1.3  
Deshingkar, P., and Grimm S. (2005). Internal Migration and Development: a Global Perspective, International Organization for Migration: Switzerland. https://doi.org/10.18356/00e90d72-en
Gamlen, A. (2014), The New Migration-and- Development Pessimism, Progress in Human Geography, 38(4): 581–597. https://doi.org/10.1177/0309132513512544
Harris, J. R., and Todaro, M. P. (1970), Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis, American Economic Review, 60(1): 126–142. https://www.jstor.org/stable/1807860
Huinink, J., Vidal, S. and Kley, S. (2014), Individuals’ openness to migrate and job mobility, Social Science Research, 44: 1–14. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.10.006
Kalemba, S. (2022). Understanding the decline in the level of internal migration in Australia, PhD Dissertation in Environmental Science, University of Queensland: Earth and Environmental Science School.
Lincoln, Y. S., and Guba, E. G. (1985). Naturalism Inquiry, Newbury Park CA: Sage.
Ntini, E. (2016). Today’s World: Can Modernisation Theory Still Explain It Convincingly?, Journal of Sociology and Social Anthropology, 7(1): 56–67. https://doi.org/10.1080/09766634.2016.11885702
Owusu, K. G. (2020). Migration and Development: Ghanaian Hometown Associations (HTAs) as Drivers of Welfare Development Back Home, PhD Dissertation in Sociology, University of Sheffield: Faculty of Social Sciences.
Papademetriou, D. (1985), Illusions and Reality in International Migration: Migration and Development in Post-World War II Greece, International Migration Review, 23(2): 211–224. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.1985.tb00316.x
Sadeghi, R. Abbasi-Shavazi, M.J. Shahbazin, S. (2020). Internal Migration in Iran,” in: Bell, M., Bernard, A., Charles-Edwards, E. and Zhu Y. (eds.), Internal Migration in the Countries of Asia. Springer: Cham.
Sitompul, T. (2023). Economic and social impact of migration, Journal of Accounting and Management Innovation, 7(1), 1-15. http://doi.org/10.19166 /jam.v7i1.597
Todaro, M. P., and Maruszko L. (1987), Illegal migration and US immigration reform: A conceptual framework, Population and Development Review, 31(1): 101-114. https://doi.org/10.2307/1972122
Vasile, V., Bunduchi, E., Stefan, D., and Comes, C.A. (2023). Social Effects of Migration and of Remittances from the Perspective of the Home Country and of the Host Country, In: International Labour Mobility: How Remittances Shape the Labour Migration Model. Springer International Publishing: Cham.
Walton, E. (2014), Vital places: Facilitators of behavioral and social health mechanisms in low-income neighborhoods, Social Science & Medicine 122: 1-12. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.10.011