رشد جمعیت، تغییر ساختار سنی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران: تجزیه و تحلیل سهم گروه های سنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی هر دو از پیامدهای گذار جمعیتی هستند. این‌که تعامل بین این دو متغیر مهم چگونه از نوسانات باروری و مرگ‌ومیر اثر می‌پذیرد و بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد، پرسشی است که در پژوهش‌های پیشین پاسخ داده نشده است. هدف مقاله، ارائه پاسخ به این پرسش از طریق بررسی جزئیات سنی اثر تغییرات جمعیتی بر نرخ رشد اقتصادی است. بدین منظور، نرخ رشد جمعیت به رشدهای سهمی ویژه سن تجزیه شده و با استفاده از نمایه‌های سنی تولید و مصرف، وزن جمعیت سنین و تغییرات آن در سود جمعیتی نخست برآورد و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد که نرخ رشدهای سهمی، که یکجا هم معرفی از اندازه و هم تغییر جمعیت سنین است، قادر به بازنمایی اثر پدیده‌هایی مانند بیش‌زائی و گشتاور جمعیت بر اندازه سود جمعیتی ایران است. همچنین، تقریبا همزمان با گذار سنی، یک گذار جمعیتی- اقتصادی در جریان است. طبق نتایج، از اواسط مرحله اول تا اواسط مرحله سوم گذار سنی، کاهش جمعیت گروه‌های سنی زیر 30 سال سهم مهمی در رشد منفی شمار مؤثر مصرف‌کنندگان و افزایش جمعیت گروه‌های سنی 49-30 ساله سهم مهمی در رشد مثبت شمار مؤثر تولیدکنندگان و در نتیجه، تحقق سود نخست جمعیتی در ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Growth, Changing Age Structure and its Economic Consequences in Iran: Decomposition and Analysis of the Share of Age Groups

نویسندگان [English]

  • Mahyar Moheby Meymandi 1
  • Majid Koosheshi 2
  • Ali Souri 3
1 Ph.D. Candidate in Demography, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Population growth and changes in age structure both are the most important consequences of demographic transition. how the interaction between these two important variables is resulted from fertility and mortality, and in turn affects national economy is a question which has not been answered in previous researches. Examining the age details of the effect of demographic changes on the economic growth rate, the purpose of this article is to provide an answer to this question. To do this, the population growth rate has been aggregated into age-specific growth rates and using the age profiles of production and consumption, the impacts of the weight and changes of population by age segments on the first demographic dividend have been estimated and analyzed. The findings show that the share growth rate, which indicates both the size and the changes of population of each age, is capable to represent the effect of phenomena such as baby boom, and population momentum on the amount of Iran's demographic dividend. Also, almost simultaneously with the age transition, a demographic-economic transition is taking place due to the interaction of the economic life cycle and the change in the age structure. The results show that the decrease in the population of age groups under 30 years old, during a period from the middle of the first phase to the middle of the third phase of the age transition, makes an important contribution to the negative growth of the effective number of consumers and the increase of the population of prime age adult (30-49 years old) leading to the positive growth of the effective number of producers per consumers and, as a result , the realization of the first demographic dividend in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age transition
  • Changing age structure
  • Age specific population growth rate
  • Demographic dividend
صادقی، رسول (1391)، "تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران: پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی"، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 55، بهار 1391، ص 95-150.
فتحی، الهام، نورمحمد جاوید، سید مسعود حسینی، صفیه میرزایی و مجتبی نصیری‌پور (1398)، "بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیتی کشور و آینده آن تا افق 1430 شمسی براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385"، طرح پژوهشی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، گروه جمعیت و سلامت؛ مرکز آمار ایران
مشفق، محمود و محمد میرزایی (1389)، "انتقال سنی در ایران: تحولات سنی جمعیت و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، جمعیتی"، فصلنامه جمعیت، دوره 17، شماره 71 و 72، ص 22-1
نوالهی طه (1396)، "تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف با نگاه به ایران"، طرح پژوهشی معاونت اقتصادی اتاق ایران- مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی
کوششی مجید و لیلی نیاکان (1400)، "برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 16، شماره 32، ص 39-7
کوششی، مجید (1387)، "پویایی ساختار سنی و مسئله گشتاور رشد جمعیت ایران"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 3، شماره 5، ص 102-81
کوششی، مجید و لیلی نیاکان (1396)، "پیآمدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی (حسابهای ملی انتقالات در جمهوری اسلامی ایران)"، دبیرخانه حساب‌های ملی انتقالات، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری.
لی (رونالد) و اندرو میسن (1397)، "سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی: یافته‌های کلیدی"، در کتاب سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی، (ترجمه مجید کوششی و لیلی نیاکان)، مؤسسه‏ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
Abbasi-Shavazi, M., & McDonald, P. (2006). Fertility decline in the Islamic Republic of Iran: 1972–2000. Asian Population Studies, 2(3), 217-237
Arthur, W. B., & Vaupel, J. W. (1984). Some general relationships in population dynamics. Population Index, 50(2), 214-226.
Bennett, N. G., & Horiuchi, S. (1981). Estimating the completeness of death registration in a closed population. Population Index, 47(2), 207-221.
Bennett, N. G., & Horiuchi, S. (1984). Mortality estimation from registered deaths in less developed countries. Demography, 21(2), 217-233.
Bloom, D. E. and Canning, D (2008). Global demographic change: Dimension and economic significance, Population and Development Review, 34: 17-51.
Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia. The World Bank Economic Review, 12(3), 419-455. ‌
Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Rand Corporation.
Caldwell, J. C. (2006). Demographic theory: a long view. In Caldwell, J. C (ed), Demographic Transition Theory (pp. 301-320). Springer, Dordrecht
Canudas-Romo, V. (2003). Decomposition Methods in Demography. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Coale, A. J. (1984). Life table construction on the basis of two enumerations of a closed population. Population Index, 50(2), 193-213.
Coale, A. J., John, A. M., & Richards, T. (1985). Calculation of age-specific fertility schedules from tabulations of parity in two censuses. Demography, 22(4), 611-623.
Horiuchi, S., & Coale, A. J. (1982). A simple equation for estimating the expectation of life at old ages. Population Studies, 36(2), 317-326
Horiuchi, S., & Preston, S. H. (1988). Age-specific growth rates: The legacy of past population dynamics. Demography, 25(3), 429-441.
James, K.S (2008). Glorifying Malthus: Current Debate on Demographic Dividend in India, Economic and Political Weekly, 43(25): 63-69.
Koosheshi M., (2021), the Impact of Demographic Changes on Economic Growth and Productivity, Research report for Ministery of Cooperatives, Labour, and Social Welfare, sponsored by UNFPA Iran.
Lee, R. (2016). Macroeconomics, aging, and growth. In: John Piggott, Alan Woodland (eds), Handbook of the Economics of Population Aging (Vol. 1, pp. 59-118). North-Holland
Lee, R. D., & Reher, D. S. (2011). Introduction: The landscape of demographic transition and its aftermath. Population and Development Review, 37, 1-7.‌
Lee, R., & Mason, A. (2006). What is the demographic dividend?. Finance and Development, 43(3), 16-17.
Lee, R., Mason, A., & Miller, T. (2003). Saving, wealth and the transition from transfers to individual responsibility: The cases of Taiwan and the United States. Scandinavian journal of Economics, 105(3), 339-358.‌
Malmberg, B., & Sommestad, L. (2000). Four Phases in the demographic transition. Implications for economic and social development (No. 2000: 6). Institute for Futures Studies
Mason, A., & Kinugasa, T. (2008). East Asian economic development: two demographic dividends. Journal of Asian Economics, 19(5-6), 389-399.
Mason, A., & Lee, R. (2018). Intergenerational Transfers and the Older Population" In National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Future Directions for the Demography of Aging: Proceedings of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press
Mason, A., Lee, R., Abrigo, M., & Lee, S. H. (2017). Support ratios and demographic dividends: Estimates for the World. United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, Technical Paper, UN (2017/1). https://iussp.confex.com/iussp/ipc2017/mediafile/Presentation/Paper2207/SR%20DD%20Draft.v8.pdf
Navaneetham, K., & Dharmalingam, A. (2012). A review of age structural transition and demographic dividend in South Asia: Opportunities and challenges. Journal of Population Ageing, 5(4), 281-298
Preston, S. H. (1983). An integrated system for demographic estimation from two age distributions. Demography, 20(2), 213-226
Preston, S. H., & Coale, A. J. (1982). Age structure, growth, attrition, and accession: A new synthesis. Population Index, 48(2), 217-259.
Prskawetz, A., Lee, R. D., Lee, S. H., Mason, A., Miller, T., Mwabu, G., ... & Soyibo, A. (2012). Lower-income countries and the demographic dividend. NTA Bulletin. Edited by Westley SB. Honolulu, 1-8
Prskawetz, A., & Sambt, J. (2014). Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. Demographic Research, 30, 963-1010.‌
Prskawetz, A., Bloom, D. E., & Lutz, W. (2008). Population aging, human capital accumulation, and productivity growth. Population Council.
United Nations Population Division (2013), National Transfer Accounts Manual: Measuring and Analyzing the Generational Economy, United Nations, New York.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Online available at:
https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Interpolated