زمینه‌ها و تعیین‌کننده‌های ازدواج زودهنگام زنان در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران

2 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد گرمسار)، گرمسار، ایران

چکیده

ازدواج زودهنگام مساله‌ای جهانی است که با طیف وسیعی از پیامدهای بهداشتی و اجتماعی برای دختران نوجوان همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر ازدواج زودهنگام زنان شهرستان اهواز است. نمونه پژوهش شامل 700 نفر (315 نفر ازدواج بالای 18 سال و 385 نفر ازدواج زیر 18سال) است. روش تحقیق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. یافته‌ها نشان داد ازدواج زودهنگام در شهرستان اهواز، از 4/29 درصد کل ازدواج‌ها در سال 1390 به 1/32 درصد در سال 1400رسیده است. نداشتن اختیار در انتخاب همسر، ازدواج با بستگان نزدیک و نگرانی والدین از دیر ازدواج کردن دختران و نگرانی از ارتباط پیش از ازدواج که ناشی از فرهنگ غالب و ازدواج‌های سنتی– خویشاوندی در شهر اهواز می‌باشد؛ ازدواج زودهنگام دختران را تشدید نموده است. براساس تحلیل چندمتغیره، بعد از متغیر تحصیلات، به‌ترتیب متغیرهای نوع ازدواج (اجباری/اختیاری)، نسبت خویشاوندی با همسر، و محل سکونت اهمیت بیشتری در پیش‌بینی احتمال ازدواج زودهنگام داشته‌اند. پایان دادن به ازدواج زودهنگام نیازمند یک استراتژی چندجانبه تمرکز بر دختران، خانواده‌های آنها، جامعه و... دولت است. بهبود آموزش، فرصت‌های اقتصادی، دسترسی به خدمات بهداشتی و چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌تر قانونی می‌تواند روند رو به افزایش ازدواج کودکان در ایران و خوزستان را متوقف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Women's Early Marriage in Ahvaz District, Iran

نویسندگان [English]

  • Shamsi Pourabbasi 1
  • Jafar Kord-Zanganeh 2
  • Mansour Sharifi 3
1 Ph.D. Candidate in Demography, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Islamic Azad University (Garmsar Branch), Garmsar, Iran
چکیده [English]

Early marriage is a global problem with a wide range of health and social consequences for adolescent girls. The purpose of the present study is to investigate the factors affecting the early marriage of women in Ahvaz. The research sample includes 700 respondents (315 women married over 18 years old, and 385 women married below the age 18). The survey research method was carried out using the questionnaire tool. The findings showed that early marriage in the district of Ahvaz has increased from 29.4% of all marriages in 2011 to 32.1% in 2021. Not having the right to choose a spouse, marriage with close relatives, and parents' concern about girls marrying late and premarital relations, which is caused by the dominant culture and traditional-relative marriages in the city of Ahvaz, have intensified the early marriage of girls. Based on multivariate analysis, education was the most important variable in predicting the probability of early marriage followed by the variables of the type of marriage (compulsory/optional), kinship relationship with spouse, and the place of residence. Ending early marriage requires a multifaceted strategy focusing on girls, their families, society, and the government. Improving education, economic opportunities, access to health services and stricter constitutional frameworks can stop the growing trend of child marriage in Iran and Khuzestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early marriage
  • Women's education
  • Kinship relationship with spouse
  • Child marriage
  • District of Ahvaz
آستین‌فشان، پروانه (1380). بررسی تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی جمعیتی مؤثر بر آن طی سال‌های 75-1344، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
بشیری‌خطیبی، بهنام؛ راد، فیروز؛ باصری، علی؛ و هاشم‌زهی، نوروز (1399)، بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان مجرد به مسئله ازدواج موقّت: ارائه یک نظریه مبنایی. مطالعات جامعه‌شناسی، 13(48)، 147-129. https://doi.org/10.30495/jss.2020.1895967.1202  
حاجیلو، فتانه، آقایاری، توکل و فریده علیپور (1400) علل زمینه‌ساز کودک‌همسری (مطالعه موردی زنان دارای تجربه زیستی مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی شهر تبریز، زن و جامعه، 14(48)، 116-103. https://doi.org/10.30495/jzvj.2022.28413.3610  
حسینی‌فر، مریم‌‌السادات و اکبری، زهرا (1398) بررسی پیامدهای اجتماعی زودهنگام بر روند آموزش دختران، پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی، 1(2)، 146-123.
روحانی، علی، عسکری‌ندوشن، عباس، و قرقچیان، زهرا (1398). برهمکنش درونی شدن ازدواج زودهنگام و مقاومت‌های پیش روی آن در میان نسل دوم زنان مهاجر افغانستانی مقیم شهر یزد، مطالعات جمعیتی، 5(1[پیاپی 9])، 216-177. http://jips.nipr.ac.ir/article_108235.html
سازمان ثبت احوال کشور (1400-1390) سالنامههای آماری سازمان ثبت احوال کشور، تهران: سازمان ثبت احوال کشور.
عسکری‌ندوشن، عباس، روحانی، علی، و قرقچیان، زهرا (1398) مطالعه بسترهای مردسالارانه‌ رویداد ازدواج زودهنگام در میان زنان مهاجر افغان مقیم شهر یزد، مطالعات اجتماعی ایران، 13(4)، 110-78. https://doi.org/10.22034/jss.2019.47855
فرضی‌زاده، زهرا، طالب، مهدی؛ و متوسلی، محمود (1396). بررسـی موانـع تحصـیلی دختـران روسـتایی: پژوهشی کیفی، تعلیم و تربیت، شماره 129، صص 134-115. http://dorl.net/dor/20.1001.1.10174133.1396.33.1.4.7
فرهمند، مهناز، دانافر، فاطمه، و پورابراهیم‌آبادی، محبوبه (1399) واکاوی تجارب زناشویی کودک‌همسری: درهم‌آمیختگی عاطفی-فکری و بی‌قدرتی، پژوهشهای جامعه‌شناسی معاصر، 9(17)، 145-115. https://doi.org/10.22084/csr.2021.22142.1833
کومار، کریشان (1380) مدرنیته و کاربرد معنایی آن در مدرنیته و مدرنیسم سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی، (ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری)، چاپ دوم، تهران: انتشارات نقش جهان.
نوبهاری، مهناز (1399). فراتحلیل مطالعات ازدواج کودکان در ایران، تحلیل علل، پیامدها و راهکارهای آن، مطالعات علوم اسلامی انسانی، 23(پائیز 1399، جلد 1)، 125-114. https://johi.ir/user/articles/766  
Ahmed, S., Khan, A., Khan, S., & Noushad, S. (2014). Early marriage; a root of current physiological and psychosocial health burdens. International Journal of Endorsing Health Science Research (IJEHSR), 2(1), 50-53. https://doi.org/10.29052/IJEHSR.v2.i1.2014.50-53
Amzat, J. (2019). Plucking the Flower Just too Early: Some Community Perspectives on Age at Marriage among Adolescent Girls in a Nigerian State. The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology, 17(1), 1–16. https://doi.org/10.36108/NJSA/9102/71(0110)
Chow, V., & Vivalt, E. (2022). Challenges in Changing Social Norms: Evidence from Interventions Targeting Child Marriage in Ethiopia, Journal of African Economies, 31(3), 183-210. https://doi.org/10.1093/jae/ejab010
Chowdhury, F.H. (2004). The Socio-cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village, International Journal of Social Welfare, 13(3): 244-253
Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Hernandez-Fernandez, J. (2015). On the impact of early marriage on schooling outcomes in Sub-Saharan Africa and South West Asia. International Journal of Educational Development, 44, 42-55. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.06.001
Isse, N. J. (2017). Causes and Effects of Early Marriage in Garowe District, Puntland State of Somalia. University of Bristol.
Jain, S., & Kurz, K. (2007). New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs. Washington, DC: International Center for Research on Women (ICRW).
Jisun, T. F. (2016). Early marriage of women: The case of Bangladesh. World Journal of Social Science, 6(2), 51-61.
Kabir, M. R., Ghosh, S. & Shawly, A. (2019). Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh. American Journal of Applied Sciences, 16(9), 289-297. https://doi.org/10.3844/ajassp.2019.289.297
Knöbl, W. (2016). Edward Tiryakian and Modernization Theory: A Very Special Relationship. In R. Robertson & J. Simpson (Eds.), The Art and Science of Sociology: Essays in Honor of Edward A. Tiryakian (pp. 23-42). Anthem Press.
Kon, M., (2020). Determinants of Early Marriage and Construction of Gender Roles in South Sudan. SAGE Publications 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020922974
Loaiza, E., Wong, S. )2012. ( Marrying too Young. End Child Marriage. New York: UNFPA http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
 Lowe M, Joof M and Rojas BM. (2020) Social and cultural factors perpetuating early marriage in rural Gambia: an exploratory mixed methods study. F1000Research, 8:1949. https://doi.org/10.12688/f1000research.21076.3
Matlabi, H., Rasouli, A., Hamedi Behtash, H., Faraghi Dastjerd, A., & Khazemi, B. (2013) Factors Responsible for Early and Forced Marriage in Iran, Science Journal of Public Health, 1(5), 227-229. https://doi.org/10.11648/j.sjph.20130105.17
McDonald, P. (2000) Gender Equity in Theories of Fertility Transition, Population and Development Review, 26(3), 427-439. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2000.00427.x
Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study. Journal of Environmental and Public Health, 2016, 1–8. https://doi.org/10.1155/2016/8615929
Nilsson, M (2004) The Paradox of Modernity: A Study of Girl Discrimination in Urban Punjab, India, Masters Thesis in Asian Studies, Center for East and South East Asian Studies, Lund University.
Paul, P. (2019). Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District–Level Analysis. Children and Youth Services Review. 100(2019), 16-21 https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033  
Said, A. Y. (2019), Causes and Effects of Early Marriage Among Girls in Mvita Sub-county, Mombasa County, MA Thesis, University of Nairobi. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/109208  
Santhya, K. G., Haberland, N., & Singh, A. K. (2006). She Knew Only When the Garland Was Put Around Her Neck': Findings from an Exploratory Study on Early Marriage in Rajasthan. New Delhi.
Singh, S., & Samara, R. (1996). Early Marriage Among Women in Developing Countries. International Family Planning Perspectives, 22(4), 148–175. https://doi.org/10.2307/2950812  
Tai, T., Yi, C.-C., & Liu, C.-H. (2019). Early Marriage in Taiwan: Evidence from Panel Data. Journal of Family Issues, 40(14), 1989–2014. https://doi.org/10.1177/0192513X19863211
UNICEF (2001) Early Marriage: Child Spouses Digest 7 Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
UNICEF, (2014). Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse. United Nations Children’s Fund. https://data.unicef.org/wpcontent/uploads/2015/12/ChildProtection_from_violence_exploitation_abuse_46.pdf  
UNICEF, (2019). Child Marriage around the World. United Nations Children’s Fund. https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world  
Verma, R., Sinha, T., & Khanna, T. (2013). Asia Child Marriage Initiative: Summary of Research in Bangladesh, India and Nepal. International Center for Research on Women, 35-46. https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/PLAN-ASIA-Child-Marriage-3-Country-Study.pdf
Zapf, W., (2004) Modernization theory - and the non-western world, Discussion Papers, Presidential Department P 2004-003, WZB Berlin Social Science Center. http://hdl.handle.net/10419/50239