تاخیر در تولد فرزند دوم: تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی در شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

3 دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

از دو دهه قبل به این‌سو، شاخص میزان باروری کل در ایران کم‌تر از دو فرزند بوده است. افزایش میانگین سن فرزندآوری و نیز طولانی‌تر‌شدن فاصله‌گذاری میان تولدها، بخشی از تجربه باروری پایین ایران طی این دو دهه بوده است. هدف از این مطالعه، تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی تا رسیدن به فرزند دوم و تعیین‌کننده‌های آن در شهر خرم‌آباد است. داده‌ها، از یک پیمایش مقطعی در سال 1399 با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته در حجم نمونه‌ای برابر با 478 زن ازدواج‌کرده 49-15 ساله گردآوری شد. برای برآورد زمان بقای تک‌فرزندی از روش تحلیل بقا و آزمون کاپلان‌مایر و برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل از مدل پارامتری لگ‌نرمال با شکنندگی گاما استفاده شد. یافته‌ها نشان داد میانه زمان بقای تک‌فرزندی 60 ماه است. زنان با تحصیلات دانشگاهی، دارای نگرش جنسیتی مدرن، همچنین زنان دارای شبکه اجتماعی محدود‏ و احساس ناامنی اقتصادی- ‏اجتماعی بالا، دیرتر از سایر زنان به فرزند دوم می‌رسند. بنابراین احتمال بقای تک‌فرزندی بالاتری دارند. در مجموع، با توجه به ارتباط زیاد بین تأخیر در فرزندآوری با باروری پایین، تأخیر در تولد فرزند دوم از مسائل مهم جمعیتی کشور است و زمان‌بندی موالید در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نیازمند توجه اساسی است. لذا همسو با سیاست‌های افرایش جمعیت، اجرای برنامه‌هایی برای تسهیل فرزندآوری و حمایت از افرادی که تمایل به فرزندآوری دارند، اما به دلیل هزینه‌های فرصت و یا محدودیت‌های اقتصادی اجتماعی، ممکن است مدت طولانی تک‌فرزند باقی بمانند، ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delay in the Second Birth: An Analysis of the Length of Waiting Time from First to the Second Birth among Women in the City of Khorramabad, Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Alimoradiyan 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
  • Maliheh Alimondegari 3
  • Abbas Askari-Nodoushan 3
1 MA in Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Demography, National Institute of Population Research, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Postponment of first birth to the older age of the mothers, as well as lengthening the birth intervals, has been a part of Iran's experience of low fertility during last two decades. In fact, postponement of successive births for extended periods accounted for much of the drop in Iran’s fertility to below replecemetn level. The purpose of this study is to estimate the survival time of single child and its determinants in Khorramabad city. Data was collected using a survey questionnaire in a sample size of 478 married women aged 15-49 in 2021. The Kaplan-Meier test was used to determine the second birth interval. To investigate the effect of independent variables on survival time, the lognormal parametric model with common fragility model was used. The findings showed that the median survival time of single child is 60 months. Women with university education, with a modern gender attitude, women with a limited social network and a high sense of socioeconomic insecurity, have a second child later than other women, so they have a higher probability of being as a single-child mothers. Clearly, the timing of births needs basic attention at the level of policy and planning. Therefore, in line with the current population policies, it is necessary to implement programs to facilitate childbearing and support people who desire to have children, but due to opportunity costs or socio-economic limitations, they may remain single child for a long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Postponement
  • Population policies
  • Birth interval
  • Parametric model
باقری، آرزو و سعادتی، مهسا (1398). «عوامل مؤثر بر فواصل موالید اول و دوم زنان 49-15 ساله شهر تهران». مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20(4)، 68-76.‎
جعفری‌سیریزی، فائزه، عباس عسکری ندوشن و علی روحانی (زیرچاپ). «مادری در قلمرو اجتماعی و فرهنگی: یک مطالعه کیفی انتقادی»، مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، زیرچاپ. https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_6821.html
چرم‏زاده، رویا، محمدرضا آخوند و عبدالرحمن راسخ (1393). «عوامل مؤثر بر فاصله تولدها در خانم‏های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز». اپیدمیولوژی ایران، 15(1)، 50-35.
 خلج آبادی فراهانی، فریده و حسن سرایی (1395). "واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک‌فرزندی در تهران". مطالعات راهبردی زنان، 18(71)، 58-29.
خلج‌آبادی فراهانی، فریده و حسن سرایی (1391). «قصد تک فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان دارای یک فرزند کمتر از 5 سال، ساکن تهران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 13، 148-118.
دراهکی، احمد و کوشککی، نیلوفر (1398). «تأثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار باروری زنان مناطق شهری استان بوشهر». مطالعات راهبردی زنان، 22(58)، 72-51. https://doi.org/10.22095/JWSS.2019.109566  
رازقی‌‌نصرآباد، حجیه بی‌بی؛ حسینی‌چاووشی، میمنت؛ عباسی‌شوازی، محمدجلال (1398). «بررسی عوامل موثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع»، مطالعات جمعیتی، 5(2)، 156-127. https://doi.org/10.22034/jips.2020.113851
رازقی‌نصرآباد، حجیه بی‌بی و میرزایی، محمد. (1391). «شکاف موجود بین شمار فرزندان موجود و ایده‌آل در استان‌های منتخب سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان». نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران،7(1)، 176-149.
رازقی‌نصرآباد، حجیه بی‌بی؛ حسینی‌چاووشی، میمنت؛ عباسی‌شوازی، محمدجلال (1400). «تأثیر نگرش و نقش‌های جنسیتی بر فاصله تولد اول تا دوم»، جامعه‌شناسی کاربردی، 32(2)، 1-28. https://doi.org/10.22108/jas.2020.121730.1875
ربانی، مهدیه، جوادیان، سیدرضا و عسکری ندوشن، عباس (1401). «پیامدهای طولانی‌شدن ساعات کاری پدر بر تغییر کیفیت روابط بین‌نسلی: یک مطالعه کیفی». تداوم و تغییر اجتماعی، 1(1)، 75-57. https://doi.org/10.22034/jscc.2022.2772
زارع، نجف، مجتبی سلطانی، مهراب صیادی و عبدالرضا رجائی فر.(1393) «بررسی عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها در مناطق روستایی شهرستان زرین‌دشت (استان فارس)». مجله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب، 17(6)، 1143-1152.
سیگل، وندی (1400). «باروری و تغییر جمعیت در انگلستان»، در رونالد آر ریندفوس و مینجا کیم‌چو، (1400). باروری پایین، نهادها و سیاست‌ها، (ترجمه حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد)، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، صص: 192-157.
شمس‌قهفرخی، فریده، عسکری‌ندوشن، عباس، عینی‌زیناب، حسن، روحانی، علی، عباسی‌شوازی، محمدجلال (1400). «چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 16(32): 112-79. https://doi.org/10.22034/jpai.2022.559285.1242
شمس‌قهفرخی، فریده، عسکری‌ندوشن، عباس، عینی‌زیناب، حسن، روحانی، علی، عباسی‌شوازی، محمدجلال (1401). در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، 33(4)، 28-1. https://doi.org/10.22108/jas.2022.132711.2269
عباسی شوازی، محمد جلال و حجیه بی بی رازقی‌نصرآباد (1389). الگوها و عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا اولین تولد در ایران، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 5(9)، 107-75.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و دراهکی، احمد. (1396). «تأثیر سنخ‌های متفاوت شبکه‌های اجتماعی بر قصد باروری: مطالعه زنان حداقل یکبار ازدواج‌کرده مناطق شهری استان بوشهر». نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 12(23): 41-7.
عباسی‌شوازی، محمد‌جلال و سعید خانی (1393). «ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج». نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 9(17)، 76-37.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و ملیحه علی‌مندگاری (1389). «تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آن‏ها در ایران»، پژوهش زنان، 8(1)، 32-51.
عبودی، سمیه، (1392). «بررسی جمعیت در استان فارس در پی تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)»، اداره کل ثبت احوال استان فارس.
عسکری‌ندوشن، عباس (1382). «عوامل نهادی مؤثر بر باروری با تأکید خاص بر تحولات خانواده در ایران (مطالعه موردی استان یزد)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
فروتن، یعقوب (1398). «نگرش جمعیت‌شناختی و اجتماعی به شکل‌های نوظهور خانواده در ایران»، جامعه‌شناسی کاربردی، 30(4، پیاپی: 76)، 20-1.
فروتن، یعقوب، حمیدرضا بیژنی، (1399). «تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 15(29)، 265-291. https://doi.org/10.22034/jpai.2020.243926
قدرتی، حسین؛ احمدی، علی‌یار؛ مختاری، مریم (1390). «تحلیل سرمایه اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار».‎ مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1(4)، 94-79.
کراودل، اویستاین (1400) «باروری نه چندان پایین در نروژ نتیجه ثروت، ارزش‌های -لیبرال، ایده آل‌های برابری جنسیتی و دولت رفاه» در رونالد آر ریندفوس و مینجا کیم‌چو، (گردآورندگان). باروری پایین، نهادها و سیاست‌ها، (ترجمه حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد)، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، صص: 110-49.
گلی، یونس، سراج‏الدین محمودیانی و سهراب دل‏انگیزان (1394). «تأثیر مشخصه‏های اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 10(20)، 211-188.
محمودیانی، سراج‌الدین (1399)، «بررسی شیوع و عوامل موثر بر رفتار تک‌فرزندی در بین زنان مطالعه موردی در استان فارس»، پایش، 20(1) 117-109.
مدیری، فاطمه، و حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد (1394). «بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 10(20)،162-127.
مرکز آمار ایران (1401). میزان باروری به تفکیک ایران و ایرانی و استان، 1400-1396، در دسترس از: https://amar.org.ir/Portals/0/Files/baravord/Mizan_Barvari_Ostan_1396-1400.pdf?ver=8L3XS9hgdDrpKqSX1953WA%3d%3d
Adsera, A. (2011). “The interplay of employment uncertainty and education in explaining second births in Europe”, Demographic Research, 25: 513-544. https://doi.org/10.4054/DemRes.2011.25.16
Atoh, M., Kandiah, V., & Ivanov, S. (2004). “The second demographic transition in Asia? Comparative analysis of the low fertility situation in East and South-East Asian countries”. The Japanese Journal of Population, 2(1), 42-75.‏
Bandura, A. (1962). “Social Learning through Imitation”, In: Jones, M.R. (ed.): Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press: 211-269.
Bernardi, L. (2003). "Channels of Social Influence on Reproduction." Population Research and Policy Review", 22(5-6): 527–555. https://doi.org/10.1023/B:POPU.0000020892.15221.44
Bernardi, L., Klarner, A. & Lippe, H (2008). “Job Insecurity and the Timing of Parenthood: A Comparison between Eastern and Western Germany”, European Journal of Population, 24: 287-313. https://doi.org/10.1007/s10680-007-9127-5
Bongaarts, J.C & S.C. Watkins (1996). "Social Interactions and Contemporary Fertility Transitions." Population and Development Review 22(4): 639-682.
Bonoli, G. (2008). “The impact of social policy on fertility: evidence from Switzerland. " Journal of European Social Policy", 18(1), 64-77. https://doi.org/10.1177/0958928707081074
Bühler, C. and E. Fratczak (2007). “Learning from Others and Receiving Support. The impact of Personal Networks on Fertility Intentions in Poland”, European Societies, 9(3): 359–382. https://doi.org/10.1080/14616690701314101
Esteve, A., Lesthaeghe, R., & López‐Gay, A. (2012). The Latin American cohabitation boom”, 1970–2007. Population and Development Review, 38(1), 55-81.‏ https://doi.org/10.1111%2Fj.1728-4457.2012.00472.x
Festinger, L, S. Schachter, K. Back, C. Bauer, and R. Woods (1950). Social Pressures in Informal Groups: A Study of Human Factors in Housing. New York: Harper.
Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A., & Prati, S. (2013). "Economic insecurity and the fertility intentions of Italian women with one child". Population Research and Policy Review, 32(3), 373-413. https://doi.org/10.1007/s11113-013-9266-9
Fukuda. S. (2017). “Gender role division and transition to the second birth in japan”. Working Paper Series, Available at: http://www.ipss.go.jp/publication/e/WP/IPSS _WPE28.pdf
Goode, W. J. (1963). World Revolution and Family Patterns, London: Free Pressof Glencoe.
Granovetter, M. S. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, 91(3): 481–510. https://doi.org/10.1007/0-387-29150-4_9
Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2005). “Competing risks survival analysis.” In: Survival Analysis. Statistics for Biology and Health. Springer, New York.
Kohler, H. P. and Bühler, C. (2001). "Social Networks and Fertility." In: Smelser, N.J. and Baltes, P.B. (eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon: 14380–14384.
Kohler, H. P., Billari, F. C., Ortega, J. A. (2002) “The Emergence of Lowest-low Fertility in Europe during the 1990s”, Population and Development Review, 28(4), 641-680. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x
Lesthaeghe, R. (2010). “The unfolding story of the second demographic transition”, Population and Development Review, 36(2), 211-251. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x
Lesthaeghe, R. (2020). “The Second Demographic Transition, 1986–2020: Sub-Replacement Fertility and Rising Cohabitation—a Global Update.” Genus 76: 10. https://doi.org/10.1186/s41118-020-00077-4
Lesthaeghe, R. and J. Surkyn. (2006). "When history moves on: Foundations and diffusion of a second demographic transition," in R. Jayakody, A. Thornton, and W. Axinn (eds.), International Family Change: Ideational Perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates.
Lois, D. (2016). “Types of Social network and the transition to parenthood”, Demographic Research, 34(23): 657-687. https://doi.org/10.4054/DemRes.2016.34.23
Mathews, P., & Sear, R. (2013). “Does the kin orientation of a British woman’s social network influence her entry into motherhood?”. Demographic Research, 28, 313-340. https://doi.org/10.4054/DemRes.2013.28.11
McDonald, P. (1996) “Demographic Life Transitions: An Alternative Theoretical Paradigm”, Health Transition Review, 6(Supp.), 385-392.
McDonald, P. (2000a). “Gender Equity in Theories of Fertility Transition.” Population and Development Review 26(3): 427-439. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2000.00427.x
McDonald, P. (2000b). “Gender equity, social institutions and the future of fertility”. Journal of the Australian Population Association, 17(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/BF03029445
McDonald, P. (2016). “Ageing in Australia: Population changes and responses”. In Hal Kendig, Peter McDonald, John Piggott (eds), Population Ageing and Australia's Future. Canbera: Austrain National University Press. (pp: 65-83). http://doi.org/10.22459/PAAF.11.2016.04
McDonald, P., Hosseini-Chavoshi, M., Abbasi-Shavazi, M. J., & Rashidian, A. (2015). “An assessment of recent Iranian fertility trends using parity progression ratios”. Demographic Research, 32, 1581-1602. https://doi.org/10.4054/DemRes.2015.32.58
Miettinen, A., Basten, S., & Rotkirch, A. (2011). “Gender equality and fertility intentions revisited: Evidence from Finland”. Demographic Research, 24, 469-496. https://doi.org/10.4054/DemRes.2011.24.20
Miller, N. A. and J. Dollard (1941). Social Learning and Imitation. New Haven: Yale University Press.
Neugarten, B. L. (1979). “Time, age and the life cycle”. American Journal of Psychiatry, 136: 887–894. https://doi.org/10.1176/ajp.136.7.887
Parr, N. (2007). “Which women stop at one child in Australia?”. Journal of Population Research, 24(2), 207.
Razeghi Nasrabad HB, Abbasi-Shavazi, MJ and Moeinifar, M. (2020). “Are we Facing a Dramatic Increase in Voluntary and Involuntary Childlessness in Iran That Lead to Lower Fertility?” Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 7(2): 212–219.
Razeghi Nasrabad, H. (2018). Effect of education on age at first birth in Semnan, Hormozgan, Kohkiloye and Booir Ahmad Pprovinces, Iran. Hormozgan Medical Journal, 22(2), 103-112.
Razeghi-Nasrabad, H.B., & Modiri, F. (2018). “Men’s gender attitudes and their fertility intentions in Tehran”. Social Determinants of Health, 4(2), 84-92. https://doi.org/10.22037/sdh.v4i2.21853
Sobotka, T. (2004). “Is lowest‐low fertility in Europe explained by the postponement of childbearing?”. Population and Development Review, 30(2), 195-220. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2004.010_1.x
Spéder, Z. and Kapitány, B. (2009). “Ideational factors and parenthood: A gender- and parity specific analysis in a post-communist society”. Demographic Research Institute. Budapest: Hungarian Central Statistical Office. (Working papers on population, family and welfare No. 11).
Testa, M. R. (2007). “Childbearing preferences and family issues in Europe: evidence from the Eurobarometer 2006 survey”. Vienna Yearbook of Population Research, 5, 357-379.
Torr, B. M., & Short, S. E. (2004). Second births and the second shift: A research note on gender equity and fertility. Population and Development Review, 30, 109–131. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2004.00005.x
Van de Kaa, D. J. (1987). "Europe’s Second Demographic Transition”. Population Bulletin, 42 (1), Washington, The Population Reference Bureau.
‏Van de Kaa, D.J. (2001). "Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior." In R.A. Bulatao & J.B. Casterline (eds). Global Fertility Transition. Population and Development Review 27(Supp.): 290-331.
Westoff, C.F. and Higgins, J. (2009). “Relationship between men's gender attitudes and fertility: Response to Puur et al.'s "Men's chilbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st century". Demographic Research 21(3): 65-74. https://doi.org/10.4054/DemRes.2009.21.3