تعداد مقالات: 123

101. کاوش و تبیین الگوهای فضایی دگرگون شده در پخشایش جمعیتی مناطق ایران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-150

10.22034/jpai.2020.243921

محمدحسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه


102. کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-165

10.22034/jpai.2021.524970.1177

معصومه بیات؛ منصور شریفی؛ علی پژهان؛ علی بقایی سرابی؛ فریبا شایگان


104. تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیل-کردگان بر جغرافیای سیاسی ایران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 151-178

10.22034/jpai.2020.243922

یاشار ذکـی؛ سیدعباس احمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ زهرا ادیب نیا


106. تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393)

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-204

10.22034/jpai.2019.239442

زهرا سلطانی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ علی باقری؛ مجید کوششی


108. مرگ ناشی از سوانح و حوادث در ایران و نقش اثرگذار آن بر آینده جمعیت

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-216

10.22034/jpai.2020.43643

الهام فتحی؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ شهلا کاظمی پور


109. پویایی خانوار در ایران: مطالعه چهار دهه تغییرات در ساختار خانواده و خانوار

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-230

10.22034/jpai.2021.241891

میلاد بگی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


110. وضعیت و پیش‌بینی کننده‌های احتمال اشتغال در بین متولدین سال‌های 1355 تا 1365 شهر دهدشت

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-233

10.22034/jpai.2019.239443

سهیلا پرویزی؛ علی یار احمدی؛ سراج الدین محمودیانی


111. امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-238

10.22034/jpai.2020.243924

محمدجلال عباسی شوازی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاووشی


112. عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر خانوارهای شهری ایران در 1395

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-259

10.22034/jpai.2021.522855.1174

محمد میرزایی؛ عاطفه کبریایی


113. فردگرایی‌ و نیات باروری

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 239-264

10.22034/jpai.2020.243925

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری


114. اهمیت نسبی تغییرات ساختار سنی در تغییرات میزان بیکاری

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-288

10.22034/jpai.2021.139534.1166

فاطمه ترابی؛ مرجان رشوند


115. تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 265-291

10.22034/jpai.2020.243926

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


120. کاوش و تبیین الگوهای فضایی دگرگون شده در پخشایش جمعیتی مناطق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2021.124618.1149

محمدحسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه


121. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2020.138343.1163

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی


122. فردگرایی‌ و نیات باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.529538.1182

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری