نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - واژه نامه اختصاصی