نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - داور - داوران