نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - پرسش‌های متداول