راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان برای نشریه علمی نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

 

شرایط کلی لازم برای مقالات ارسالی به نشریه:

 • مقالات قابل بررسی در نشریه، باید حاصل کار پژوهشی و علمی و متناسب با حوزه موضوعی نشریه باشند و صرفا باید از طریق وبگاه نشریه بارگذاری و ارسال شوند.
 • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) است و حق رد یا قبول و ویرایش مقاله برای نشریه محفوظ است.
 • متن مقاله ارسالی باید در قالب ورد (Microsoft Word)  و کلیه اجزاء مقاله، شامل چکیده، بدنه متن و منابع حداکثر 8000 کلمه باشد.
 • رعایت اخلاق پژوهشی در مقالات ارسال شده به نشریه الزامی است و کلیه نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه اخلاقی را امضاء و فایل اسکن شده آن را به همراه فایل اصل مقاله بارگذاری نمایند. (دریافت فرم تعهد نامه نویسندگان)
 • اعلام تعارض منافع در تدوین مقاله و ارسال آن به همراه فایل اصل مقاله الزامی است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدة نویسندة مسئول است (دریافت فرم تعارض منافع)
 • مقالات منتشر شده توسط نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران دارای دسترسی باز (Open Access Jounal) برای کلیه محققین و خوانندگان است. با این حال، بررسی و اننشار مقالات در نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران مطابق با آیین نامه ابلاغی وزارت عتف از اول اردیبهشت‌ماه 1400 منوط به پرداخت هزینه اولیه‌ای به مبلغ 250 هزار تومان (در صورت پذیرش مقاله در فرآیند داوری) و همچنین 250 هزار تومان هزینه انتشار به ازای هر مقاله کامل است (که قبل از انتشار رسمی و نهایی مقاله دریافت می‌گردد) . روش‌های پرداخت هزینه مقاله: 1- واریز وجه به شماره حساب 342054900 بانک تجارت  به نام انجمن جمعیت شناسی ایران (شبا: IR580180000000000342054900) از طریق همراه بانک یا مراجعه حضوری به شعب و  2- از طریق درگاه پرداخت الکترونیک نشریه به نشانی https://idpay.ir/jpaiassoc  صورت خواهد گرفت. تصویر رسید لازم است رسید مربوط به واریز وجه در سامانه ارسال مقالات نشریه بارگذاری شود.

 


 

شیوه نامه تدوین اجزاء و بخش های مقاله

 به منظور رعایت اصول شکلی ثابتی در تدوین مقالات، اجزاء و محتوای مقاله، باید براساس بخش‌ها و عنوان‌های اصلی زیر سازمان یابند و تا حد امکان از آوردن عناوین فرعی تر و جزئی تر در ذیل هر بخش پرهیز شود: چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه و بیان مسأله، پیشینه پژوهش، چارچوب نظری، روش و داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری، منابع، چکیده انگلیسی.  تدوین هرکدام از بخش‌های مختلف مقاله باید براساس الگوی زیر صورت گیرد:

 

1- عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و جامع بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

2- چکیده: چکیده باید با استفاده از 150 تا 200 کلمه تنظیم گردد و از به کار بردن نام‌های خلاصه شده و ذکر منبع، فرمول، و نظایر آن در چکیده خودداری شود. چکیده باید به اختصار شامل چهار بخش "مقدمه و هدف"، "روش و داده‌های تحقیق"، "یافته‌ها" و  "بحث و نتیجه‌گیری" باشد. نیازی به تفکیک نمودن چکیده به چهار بخش مقدمه، روش، یافته ها و نتیجه نیست. بلکه موارد فوق بایستی به صورت روایتی و در قالب عبارت پردازی‌های متصل به هم بیان گردند. توصیه می‌شود چکیده با محوریت اشاره به یکی از موارد زیر به پایان رسد: پیام اصلی مقاله؟ یا نتیجه کلیدی حاصل از مطالعه؟ یا توصیه های سیاستی حاصل از نتایج؟

3- واژگان کلیدی:   تعداد 5 واژه کلیدی مقاله به ترتیب اولویت ذکر شود.

4- مقدمه و بیان مسأله: شامل شرحی از موضوع و مسأله تحقیق و اهمیت آن، و نیز معرفی هدف پژوهش است.

5- مرور ادبیات تجربی (مرور پیشینه پژوهش): شامل مرور ادبیات تجربی و نتایج پژوهش‌های پیشین در رابطه با موضوع است. تقسیمبندی پیشینه به داخلی و خارجی نبایستی صورت گیرد. بلکه تحقیقات برحسب ارتباط موضوعی که با مقاله دارند، صرفنظر ار داخلی یا خارجی بودن باید مورد اشاره قرار گیرند. در مرور پیشینه پژوهش، ذکر عناوین تحقیقات در متن مقاله ضرورتی ندارد. عناوین تحقیق در فهرست منابع پایانی مقاله ذکر می‏شود و خواننده در صورت لزوم می‏تواند به آنجا مراجعه کند. انتظار می‌رود در انتهای این قسمت، جنبه‌های نوآورانه مقاله، در مقایسه با مطالعات پیشین روشن شود.

6- چارچوب نظری (مفهومی) پژوهش: در ارائه چارچوب نظری، هدف مرور تئوری‌های موجود در درسنامه‌ها نیست. بلکه انتظار می‌رود مکانیزم‌های نظری روابط میان متغیرهای کلیدی تحقیق (که در فرضیات تحقیق مدنظرند)، با ارائه شواهد کافی تشریح گردد. لازم به ذکر است که تفکیک نمودن پیشینه تجربی از چارچوب نظری اختیاری است و می‌تواند این دو بخش در ذیل یک تیتر کلی مانند ادبیات نظری و تجربی موضوع در هم ادغام شود.

7-  روش و داده‌های تحقیق: توضیحات روش‌شناسی مطالعه ازجمله شامل شرحی از روش اجرای پژوهش، شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها و شیوه های علمی به کار گرفته شده در تحقیق برای تأمین اعتبار و پایایی نتایج است.

6- یافته‌ها: در این قسمت، نتایج تجزیه و تحلیل‌های مقاله ارائه می‌گردد.

8- بحث و نتیجه‌گیری: در برگیرنده جمع‌بندی از یافته‌های مطالعه بوده و دستآورد‌های پژوهشی مطالعه با بازگشت به ادبیات نظری و تجربی موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد و از یافته‌ها نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. نگارنده (گان) در انتهای این قسمت پیشنهاد‌های لازم به پژوهش‌های بعدی را ارائه می‌دهند و همچنین برمبنای یافته‌های حاصل از مطالعه توصیه‌های سیاستی و مدیریتی را ارائه می‌نمایند.

9- سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود (اختیاری).

10- منابع: الگوی ارجاع‌دهی و نگارش منابع مقالات در نشریه براساس شیوه APA است. در قسمت منابع لازم است از آوردن واژگان به صورت مخفف و اختصاری (مانند J به جای Journal یا مانند Sci به جای Science یا مانند Uni به جای University و ...)  پرهیز شود و عنوان کامل هر نشریه ذکر شود. (دریافت فایل کامل راهنمای تدوین منابع و مآخذ نشریه).

11- چکیده انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی به همراه برگردان کامل عنوان و متن مقاله باید به انتهای مقاله افزوده و ارسال شود. برگردان چکیده باید از نگارش صحیح و استاندارد انگلیسی برخوردار باشد. واژگان کلیدی مقاله نیز هماهنگ با نسخه فارسی در پایین چکیده انگلیسی باید آورده شوند.

 


 

نکات ویرایشی قابل توجه برای نویسندگان مقالات

 • رعایت فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها در متن مقاله ضروری است. بعنوان مثال در تمامی طول متن مقاله، کلماتی که با "های" جمع آمده است یا مثلا افعالی که با "می" شروع می‌شوند، به جای یک فاصله کامل، نیاز به نیم‌فاصله دارند. بقیه کلمات ترکیبی مانند برنامه‌ریزی، بین‌المللی، جمعیت‌شناسی، سیاست‌گذاران و نظایر آن باید با نیم‌فاصله نوشته شوند. برای نیم‌فاصله‌ها در برنامه Word می‌توان از فشردن همزمان کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+2 استفاده کرد.
 • علائم دستوری مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، بدون هیچ فاصله­‌ای در انتهای کلمات قرار گرفته، اما همواره بعد از آنها، یک فاصله نیاز است.
 • برای تمامی اسامی لاتین در متن مقاله، فقط در اولین جایی که به نام نویسنده استناد شده است، لازم است در پاورقی همان صفحه معادل لاتین آن درج شود.
 • پاورقی‌های هر صفحه در برنامه Word باید به صورت اتوماتیک و از منوی References / Insert Footnote ایجاد شوند و در پایین همان صفحه مربوطه آورده شوند. پاورقی‌ها نباید به صورت سیستم پیوسته شماره‌گذاری شوند (بلکه شماره پاورقی در هر صفحه Restart و مجددا از 1 شروع می‌شود).
 • تعداد جداول مورد استفاده در مقاله نباید از 6 جدول تجاوز کند. در صورت اقتضا توصیه می‌شود جداول مقاله تا حدامکان با یکدیگر ترکیب و در تعداد کمتری جدول خلاصه گردند. اطلاعات ارائه شده در جدول­ها  نباید در قالب نمودار در مقاله تکرار شوند.
 • در مورد نمودارها، لازم است عنوان محورهای افقی و عمودی برای تمامی نمودارها مشخص شوند.
 • میزان در جمعیت شناسی، یک واژه کاملا تخصصی است که بار معنایی خاص خود را دارد که از تقسیم تعداد واقعه بر جمعیت در معرض واقعه محاسبه می شود. باید از کاربرد نادرست این واژه در یک مجله تخصصی جمعیت، (بعنوان مثال: میزان دینداری) پرهیز شود. در اینگونه موارد، به جای میزان، می‌توان پیشنهاد کرد که از معادل های جایگزینی مانند درجه، سطح، اندازه، متغیر، سنجه و نظایر آن استفاده شود. هر چند در بسیاری از مواقع حذف واژه میزان در جلوی نام متغیر، هم هیچ اشکالی در انتقال معنا پدید نمی آورد.

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در فرآیند بررسی مقاله و رفت و برگشت­‌های مکرر و زمان­بر مقاله خواهد شد.