نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - اهداف و چشم انداز