نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - اصول اخلاقی انتشار مقاله