نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - اخبار و اعلانات