نامه انجمن جمعیت شناسی ایران (JPAI) - فرایند پذیرش مقالات