کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیه ای شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

در راستای توجه به مسائل سالمندان، پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی وضعیت کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مرتبط با آن بپردازد. روش پژوهش، پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کل شماری و با توزیع پرسشنامه در بین 206 نفر از سالمندان مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام گردآوری شده است. ارزیابی یافته‌ها بیانگر آن است که پاسخگویان از کیفیت زندگی نسبتاً بالایی برخوردارند و همبستگی بین متغیرهای مستقل نگرش دینی، سازگاری و حمایت اجتماعی با متغیر وابسته، معنی‌دار و مستقیم، و رابطه متغیرهای پرخاشگری و احساس بیگانگی با کیفیت زندگی معنی‌دار، اما معکوس است. همچنین رابطه معنی‌داری بین متغیرهای سن، وضع تاهل، وضعیت سواد، درآمد، چگونگی گذران اوقات فراغت و احساس محرومیت نسبی با متغیر وابسته مشاهده نمی‌شود. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای احساس بیگانگی و نگرش دینی طی  دو مرحله وارد معادله شده و در نهایت 55 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی را تبیین نموده‌اند. در پایان راهکارهایی در زمینه بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهر ایلام ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


جمشیدیها، غلامرضا و موسی عنبری(1383). "تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی". نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 23. صص: 68-43.

رفیع­پور، فرامرز(1378). آنومییاآشفتگیاجتماع، تهران: سروش.
گار، تد رابرت(1387). چرا انسانها شورش می­کنند؟، (ترجمه: علی مرشدی­زاد)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن کل کشور، سال­های 85-1335.
مرکز آمار ایران(1390). نتایج تفصیلی سرشماری­ عمومی نفوس و مسکن استان ایلام، سال­ 1390.
نقدی، اسداله و رسول صادقی(1385). "حاشیه­نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)". فصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی، سال پنجم، شماره 20. صص: 233-213.
Apolone, G. and P. Mosconi (1998). "Review of the concept of quality of life assessment and discussion of the present trend in clinical research". Nephrol Dial Transplant. 13(1): 65-69. Online available at: http://ndt.oxfordjournals.org/content/13/suppl_1/65.full.pdf
Canbaz, S and A. T. Sunter, and S. Dabak, and Y. Peksen (2003). "The prevalence of chronic disease and quality of life in elderly people in Samsun". Turkish Journal medical Sciences. 33(5): 335-340. Online available at: http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=sag&rak=0210-15
 Diener, E and Suh, E and Oishi, S (1997). Recent Finding on subjective well being. Indiana Journal of Clinical Psychology, 24(1): 25-41. Online available at: http://medind.nic.in/imvw/imvw9527.html
Ebersole, P and T. Touhy, and P. Hess, and K. Jett, and A. S. Luggen (1990). Toward Healthy Aging, human needs and nursing responses. St. Louis: The CV Mosby Company. Online available at: http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=1256497
Glatzer, W (2000). "happiness: classic theory in the light of Current research". Journal of happiness studies. 1(4): 501-511. Online available at: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1011550727571?LI=true#
Kosic,A (2004). "Acculturation strategies, coping process and acculturation stress", Scandinavian Journal of Psychology, 46(4): 269-278. Online available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2004.00405.x/pdf
Lee, T.W and I.S. Ko, and K.J. Lee (2006). "Health promotion behaviors and quality of life among community dwelling elderly in Korea". International Journal of Nursing Studies, 43(3): 293-300. Online available at: http://europepmc.org/abstract/MED/16105668
Newman, S. J. and R. Struyk, and P. Wright, and M. Rice (1990). "Overwhelming Odds: Care giving and the risk of institutionalization". Journal of Gerontology. 45(5): 173-183. Online available at: http://geronj.oxfordjournals.org/content/45/5/S173.abstract
Roback, J (1982). "Wages, Rents, and the Quality of Life". The Journal of Political Economy, 90(6): 1257-1278. Online available at: http://francois.marginalq.com/Biblio/Roback_JPE_1982.pdf
Seeman, M (1959). "On the meaning of Alienation", American Sociological Review. 24(6): 783-791. Online available at: http://www.jstor.org/stable/2088565
Schmitt, R.  B (2002). "Considering Social Cohesion in Quality Of Life Assessments: Consept and Measurement", Social Indicators Research, 58: 403-428. Online available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47513-8_18#page-1
WHO (1996). WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic
Version of Assessment. World Health Organization Geneva. Online available at: