دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 1-239 
تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

صفحه 43-79

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ عباس عسکری ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

صفحه 142-179

رسول صادقی؛ رضا نوبخت؛ محمود قاضی طباطبایی؛ حسین محمودیان