مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز با تاکید بر متغیرهای جمعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکترای جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز و شناسایی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه زنان 15 سال به بالای ساکن شهر شیراز تشکیل داده­اند. با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه تعداد 274 نفر از زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها بیانگر میزان سبک زندگی سلامت محور بالاتر زنان شاغل در مقایسه با زنان غیرشاغل است. نتایج نشان داد بین سبک زندگی سلامت‌محور زنان براساس تحصیلات و سن تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هرچه سطح تحصیلات بالاتر باشد گرایش به سبک زندگی سلامت‌محور زنان افزایش می بابد. زنان گروه­های سنی پایین‌تر از سبک زندگی سلامت‌محور بهتری برخوردار بوده و به سلامت خود اهمیت بیشتری می دهند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر تحصیلات با ضریب بتای 252/0 دارای بیش­ترین تأثیر کل بر سبک زندگی سلامت­محور زنان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Healthy Lifestyle of Employed and Non-employed Women in the City of Shiraz (With an Emphasis on Demographic Variables)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Kavehfirouz 1
  • Azam Sarem 2
  • Nooreddin Farrash 3
1 Assistant Professor of Demography, Kharazmi University
2 M.A. in Social Sciences Research, Kharazmi University
3 Ph.D. Candidate in Demography, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the health-centered lifestyles of employed and non-employed women in the city of Shiraz and identify the impact of demographic variables on it. The statistical population of this study was comprised of all women older than 15 years residing in Shiraz. Using a survey method and a questionnaire, 274 employed and non-employed women in Shiraz were studied.
Findings show a higher level of healthy lifestyle in employed women compared to non-employed ones. The results showed that there is a significant difference between women's health and lifestyle based on education and age. The higher the level of education, the higher the tendency to a healthy lifestyle. Also the women of the lower age group had healthier lifestyle and cared more about their health. Finally, the results of Path Analysis showed that with a beta coefficient of 0.252 education variable had the most total impact on women's health-centered lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Healthy lifestyle
  • Occupation
  • Level of education
  • age
-         ازکیا، مصطفی و راشین عبدالهی (1390). «بررسی جامعه شناختی سبک زندگی در میان دو گروه از زنان شاغل و خانه‌دار»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال پنجم، شماره 4. صص 33-7.
-         بنی‌فاطمه، حسین، جعفر شهامفر، محمدباقر علیزاده اقدم و بهمن عبدی (1393). «سنجش سطح سلامت شهروندان تبریزی و بررسی تاثیر تحصیلات و جنسیت برآگاهی های بهداشتی، سبک زندگی سلامت محور و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت»، پایش، سال چهاردهم، شماره 1، صص 92-85.
-         جواهری فاطمه، سیدحسین سراج زاده و ریتا رحمانی (1389). «تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان»، زن در توسعه و سیاست، دوره 8، شماره 2، صص 162-143.
-         جهانبخش اسماعیل و منصور هاشمی (1393). «سبک زندگی زنان مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شهرستان الیگودرز»، نشریه پژوهشی-تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز، دوره پنجم، شماره 8و9، صص 89-83.
-         رفیعی، آذر، کبری دوستی فر، الهه توسلی، فاطمه عالی پور، حمیده حسینی، طاهره دارابی، اصغر اشرفی حافظ ، نسرین سهام خدم و سحر حسینی (1393). «بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 22، شماره 23، صص 9-1.
-         زارع بیژن، زینب کاوه فیروز و محمدرسول سلطانی (1394). «عوامل جمعیتی اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره چهارم، شماره 1، صص 144-119.
-         زارع شاه آبادی، اکبر و زهرا خالویی (1393). «مقایسه سبک زندگی سلامت محور در بین گروه‌های مختلف زنان شهر یزد»، فصلنامه زن و جامعه، سال ششم، شماره4، صص 18-1.
-         عابدی پروین، مریم جرفی و پوراندخت افشاری (1394). «بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری»، سلامت جامعه، دوره نهم، شماره 1، صص 68-74.
-         فاضلی، محمد(1389). مصرف و سبک زندگی، قم، صبح صادق
-         قاسمی وحید، رسول ربانی، علی ربانی خوراسگانی و محمدباقر علیزاده اقدم (1388). «تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور»، مسائل اجتماعی ایران، سال شانزدهم، شماره63، صص 213-181.
-         کردی، حسین و سکینه هادیزاده (1391). «بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیرشاغل»، زن و جامعه، سال سوم، شماره 4، صص 21-41.
-         کرمی خدابخش، کریم رضادوست، سیما عبدی زاده ، فرات چبیشه (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی سلامت محور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه شهید چمران اهواز»، توسعه اجتماعی، دوره دهم، شماره 1، صص 126-97.
-         کریمی موغاری زهرا، مینو نظیفی نایینی و سحر عباسپور (1392). «عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران»، مطالعات روانشناختی اجتماعی زنان، سال یازدهم، شماره3، صص 80-53
-         کیوان آرا، محمود(1386). اصول و مبانی جامعه شناسی پزشکی، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.
-         گیدنز، آنتونی(1386) جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران،  نشر نی
-         نبوی، ابوالحسین و علی عزیز (1393) «بررسی علل جامعه شناختی موثر بر سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی جوانان 25-18 سال شهر اهواز»، فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، شماره7، 41-13
-         Addley, K., McQuillan P, Ruddle M.(2001) Creating healthy workplaces in Northern Ireland: evaluation of a lifestyle and physical activity assessment programme,  Occupational Medicine. 51(7):439-49.
-         Anderson A, Anderson D, Hurst C. (2010). “Modeling factors that influence exercise and dietary change among midlife Australian women: Results from the Healthy Aging of Women Study”. Maturitas 67(2): 151-8.
-         Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, (Translated by Richard Nice), Cambridge, Masachusetts: Hardware University Press.
-         Chaney, D. (2002). “Comopolitan art and cultural citizenship”, Theory, Culture and Society, 19(1-2): 157-74.
-         Cockerham, C. (2008). Social Causes of Health and Disease, London: Polity press.
-         Cockerham, W. C. (2004). The Sociology of Health Behaviorand Health Lifestyle,London: Prentice Hall College.
-         Cockerham, W. C., Snead, C. S., & Dewaal, D. F. (2002). “Health Lifestyles in Russia and the Socialist Heritage”, Journal ofHealth and Social Behavior, 43(1): 42-55.
-         Costa, S., M.Rodrigues, M. J. Centeno, A. Martins, A. Vilan, O. Brandão, & H. Guimarães, (2010). “Diagnosis and cause of death in a neonatal intensive care unit – How important is autopsy?” The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 24(5): 760–763.
-         DiMarco, N. (1975). “Life style, work group structure, compatibility, and job satisfaction”. Academy of Management Journal, 18(2), 313-322.
-         Dimmaggio, P. and Ossim. J (2001), “Social Implication of the Internet”, Anual Review of Sociology. 27: 307-337.
-         Giddens A. (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford University Press.
-         Hakim, C. (2002). “Lifestyle Preferences as Determinants of Women’s Differentiated Labor Market Careers”. Work and Occupations, 29(4): 428-459.
-         King DE, A.G. Mainous, M.Carnemolla, C.J. Everett (2009). “Adherence to Healthy Lifestyle Habits in US Adults, 1988-2006”.  The American Journal of Medicine, 122(6): 528-534.
-         Turner, J, (1992), The Structure of Sociological Theory, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.