تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 دکترای اقتصاد بین الملل، دانشگاه تبریز

چکیده

جمعیت هر کشوری، نقش مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می­کند. تغییر در میزان زاد و ولد، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی -  اجتماعی هر کشور تلقی می­شود.  هدف مطالعه حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر میزان زاد و ولد بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در بازه زمانی 1394-1360 است. در این مطالعه از روش رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. در این راستا رگرسیون فازی بازه­ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها تخمین می­زند، در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص را برای پارامترها محاسبه می­کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان زاد و ولد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که متغیرهای امید زندگی، مصرف سرانه انرژی و تشکیل سرمایه ناخالص سرانه بر رشد اقتصادی اثر مثبتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Birth Rate on Economic Growth in Iran, Using Fuzzy Regression

نویسندگان [English]

  • amirali farhang 1
  • Saber Khodaverdizadeh 2
1
2 Ph.D. in International Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

Population of each country plays a crucial role in economic growth and development. Changes in fertility rate, as one of the factors affecting demographic changes and its role in supply of labor and as a result of production growth, are considered as an important element of the economic and social development of each country. We aimed to assess and analyze the impact of birth rate on GDP per capita in Iran during the period 1981-2015. In this study, fuzzy regression method is used to estimate the type of relationship between variables, because fuzzy regression estimates an interval of possible values for the parameter of the variables, while classical regression only calculates a specific value for the parameters. The results indicate that fertility rate has had a positive effect on economic growth. Other results also indicate that life expectancy, per capita consumption of energy and GDP per capita growth have a positive effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • economic growth
  • life expectancy
  • Fuzzy regression
-         اسدزاده، احمد، صابر خداوردیزاده، کریم بهشتی، و عادل شمالی (1394). "بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با استفاده از رهیافتARDL" . فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، شماره 4، دوره 14، صص: 87-69.
-         اشرفی، آتنا، ابوالفضل یحیی­آبادی، و  سعید صمدی (1392). "تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت". اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذر ماه 1392.
-         حیدری، حسن و رعنا اصغری (1393). "تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 5، دوره 18، صص: 239-205.
-         جعفری صمیمی، احمد، جلال منتظری شورکچالی و موسی تاتار (1392). "امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم." فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. دوره 4، شماره13، صص:128-117.
-         خاکی نجف­آبادی، ناهید (1388). "بررسی نظری و تجربی تعامل بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی کاربردی از الگوی ژنتیک". پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.
-         خدایی، ابراهیم (1388). "رگرسیون خطی فازی و کاربرد­های آن در پژوهش­های علوم اجتماعی". مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 4، دوره 3،  صص: 75-61.
-         دلالی اصفهانی، رحیم و  رضا اسمعیل­زاده (1386). "نگرشی نو بر ایده­های جمعیتی (بازبینی اندیشه­های مالتوس، کینز و بکر)". مجله علوم اجتماعی ، شماره 4، دوره 19، صص: 120-97.
-         سوری، علی و رضا کیهانی­حکمت (1382)." متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 3، دوره 10، صص: 75-53.
-         ضیایی بیگدلی، محمدتقی؛ صمد کلانتری ، و محمدباقر علیزاده اقدم (1385). "رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی." فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 5، دوره 13، صص: 140-123.
-         لطفعلی­پور، محمدرضا، محمدعلی فلاحی، و معصومه برجی (1390). "بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران". نشریه مدیریت سلامت، دوره 14، شماره46، صص: 70-57.
-         طاهری، محمود و ماشاءالله ماشین­چی (1387). مقدمه­ای بر احتمال و آمار فازی.  انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ اول.
-         کوره­پزان دزفولی، امین. (1384). اصول تئوری مجموعه­های فازی و کاربردهای آن در مدلسازی مسائل مهندسی آب. انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
-         محرابیان، آزاده و نازیلا صدقی سیگارچی (1389)." تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی". فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 5، دوره 13، صص: 114-97.
-         Banerjee, A., Dolado, J., Galbratih, J.W. and Hendry D. (1993). Co-Integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data: Advanced Texts in Econometrics. UK: Oxford University Press.
-         Becker, G. (1990). A Treatise on the Family. Enlarged Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
-         Becker, G.S; Glaser E.L (1999). "Marphy K.M Population and Economic Growth". American Economic Review 89(2): 1-19.
-         Boserup, E. (1981). Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends. Chicago, University of Chicago Press.
-         Climent, F., and Meneu, R. (2003). Demography and Economic Growth in Spain: A time series analysis. Online Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=482222 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.482222
-         Darrat, A. F., & Al-Yousif, Y. K. (1999). "On the long-run relationship between Population and Economic Growth: Some time series evidence for Developing Countries". Eastern Economic Journal 25: 301–313.
-         Croix, D. and Lindh, T. and Malmberg, B (2009)."Demographic Change and Economic Growth in Sweden: 1750-2010". Journal of Macroeconomics, 31(1): 132-148.
-         Ehrlich, I. and Lui, F. T. (1999)." Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth". Journal of Economic Dynamics and Control, 107(6): 205-242.
-         Hasan, M. (2010). “The Long Run Relationship between Population and Per Capita Income Growth in China" Journal of Policy Modeling, 32: 355-372.
-         Jemna DV. (2015). "Causality relationship between economic development and fertility in Romania on regional level" Procedia Economics Finance, 20:334-41.
-         Keynes, J. M. (1937). "Some Economic Consequences of a Declining Population"; Eugenics Review, 29: 13-17.
-         Lotfizadeh,. A .(1965). "Fuzzy Sets", Information and Control, 8(3): 338-353.
-         Malthus, T. R. (1992). An Essay on the Principle of Population, Cambridge, Cambridge University Press.
-         McNicoll, G. (2004)." Causal analysis in the population sciences". Population and Development Rview, 29(3):443-447.
-         Phelps, E. S. (1968). "Population Increase". Canadian Journal of Economics 1(3): 497-518.
-         Prettner, K. and Bloom, D.E. and Strulik, H. (2013). Declining Fertility and Economic Well-Belling: Do Education and Health Ride to The Rescue? "; Labour Economics, 22: 70-79.
-         Sauas, B. (2008). The Relationship Between Population and Economic Growth"; Central Journal of Asian Economics , 22(3) : 183-161.
-         Simon, J. (1998). The Economics of Population: Classic Writings, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
-         Solow, R. M. (1956)."A Contribution to the Theory of Economic Growth". The Quarterly Journal of Economics 70(1): 65-94.
-         Tanaka, H. (1987). "Fuzzy data analysis by possibility linear models". Fuzzy Sets and Systems, 24(3): 363- 375.
-         Tanaka, H. and Ishibuchi, H. (1992). "Possibility regression analysis based on linear programming", in: J. Kacprzyk, M. Fedrizzi (Eds.), Fuzzy Regression Analysis, Omnitech Press
-         Thornton, J. (2001). Population Growth and Economic Growth: Long-run evidence from Latin America" Southern Economic Journal, 68: 464–468.
-         Wrigley, E. A. (1986), “Elegance and Experience: Malthus at the Bar in History”, Journal of Population and Reproductive Health, 19(86): 46-63.
-         Zhang, J. and Zhang, J. (2005). "The Effect of Life Expectancy on Fertility, Saving, Schooling and Economic Growth", The Scandinavian Journal of Economics, 107(1): 45-66.