بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

صنعتی شدن و نوسازی علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، دارای اثرات جمعیتی قابل­توجهی در مناطق صنعتی است. مهاجرت، شکل­گیری جریان­های مهاجرتی، پایداری و ماندگاری آنان از ابعاد مهم پویایی جمعیت در مناطق صنعتی است. هدف از مقاله پیش­رو، بررسی اثرگذاری میزان انطباق مهاجران با محیط­های مختلف بر ماندگاری آنان در سه دوره زمانی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت است. تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام شده و نمونه مورد مطالعه شامل 654 نفر از مهاجران در منطقه صنعتی پارس جنوبی است که به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب شده­اند. بر اساس نتایج تحلیل­های چند متغیری حاصل از رگرسیون لجستیک، عوامل اثرگذار در ماندگاری مهاجران در دوره کوتاه­مدت (5 سال آینده)، شامل انطباق مهاجران با محیط طبیعی، طول مدت اقامت و شبکه است. در ماندگاری میان­مدت، انطباق مهاجران با شغل، گروه­ کاری و وضعیت شغلی و در ماندگاری طولانی­مدت، انطباق با شغل، محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی، تحصیلات و شبکه بیشترین تأثیر را در ماندگاری مهاجران داشته­اند. بطور کلی، نتایج مطالعه نشان داد که نظریه انطباق فرد-محیط می­تواند چارچوب تحلیلی مناسبی برای تبیین ماندگاری و پایداری مهاجران در منطقه صنعتی پارس جنوبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Person-Environment Fit on the Staying of Immigrants in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Sadeghi 1
  • Reza Noubakht 2
  • Mahmoud Ghazi-Tabatabaei 3
  • Hossein Mahmoudian 4
1 Associate Professor, Department of Demography, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate in Demography, University of Tehran
3 Professor, Department of Demography, University of Tehran
4 Associate Professor, Department of Demography, University of Tehran
چکیده [English]

Industrialization and modernization have considerable social, economic and demographic effects in industrialized regions. Migration, shaping migratory circulation, and stability, and durability of migrant flow are most important aspects of population dynamics in industrialized areas. The aim of the article is, to explore the effects of person- environment fit aspects on staying of immigrants in Pars Special Economic Energy Zone  (PSEEZ) in short, medium and long-terms. The research is carried out by sampling survey with the sample size of 654 migrants that selected by probability proportional to size (PPS). The results of logistic regression showed affective factors on the staying of immigrants in the short-term period (the next 5 years), are person- natural environment fit, length of stay and social networks. In medium period, the key affecting factors are person-job fit, person-group fit and job situation. For long-term staying  or permanent residence the factors including person-job fit,  person-natural environment fit, person- social  and cultural condition fit, education,  and social networks have significantly  effects  on durability of migrants . In conclusion, person– environment fit theory can be appropriate framework to explain the stability and durability of migrants in Pars Special Economic Energy Zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrialization
  • Durability of migrant flow
  • Person- environment fit
  • Logistic regression
-         ادیب پور، محمد رضا، محمد رضا دانشور دیلمی و حامد دهقانیان (1395) "تأثیر تناسب فرد و سامان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری"، فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، 3(15)، صص: 129-112.
-         امیری ، نورالدین(1390)، "تاثیرات فضایی- مکانی تاسیسات پارس جنوبی بر مراکز جمعیتی بخش عسلویه"، رساله دوره دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
-         پوراحمد،احمد، کرامت اله زیاری و روح اله محمدی (1389) ،"الگوی توزیع فضایی کاربری های شهری در شهرهای نفت خیز(مورد: شهر دوگنبدان)"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 96 ،صص 21-50.
-         رستمعلی‌زاده، ولی اله؛ علی قاسمی اردهایی و نیر رستمی (1392)، "عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی؛ مطالعة موردی: شهرستان اهر"، پژوهش های روستایی، دورة ۴، شمارة ۳، پاییز ١٣٩٢، صص٥٣٤- ٥٠٥.
-         زنجانی، حبیب الله (1371) جمعیت و شهرنشینی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
-         قدمی، مصطفی، ابوالفضل مشکینی، موسی پژوهان و نوشین پاک دوست (1390) ،"تعیین استراتژی‌های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونه موردی:شهر دوگنبدان)"، مجله مدرس، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 15،شماره3؛پاییز،صص 39-58.
-         کرمی،راحله، نادر شیخ السلامی(1394) "تاثیر تناسب فرد- شغل و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی"، دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان.
-         گل پرور، محسن، اصغر آقایی و خیرالله حسین زاده (1392) "الگوی ساختاری رابطه ی تناسب فرد-شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی"، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 1، صص.23-11.
-         لوکاس، دیوید و پاول میر (1381) در آمدی بر مطالعات جمعیتی، (ترجمه حسین محمودیان)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-         محمودیان، حسین (1379) "پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری"، نامه علوم اجتماعی، شماره 15، صص. 164-147.
-         مرکز آمار ایران، سرشماری­ های نفوس و مسکن، 1385، 1390.
-         مشهدی زاده دهاقانی، ناصر(1387)، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران،انتشارات علم و صنعت ایران،چاپ هشتم،تهران.
-         Abbasi-Shavazi, M.J, D.Glazebrook, H. Mahmoudian, G. Jamshidiha and R. Sadeghi (2005) "Return to Afghanistan? A Study of Afghan Living in Tehran, Mashhad and Zahedan", Afghanistan and Research Evaluation Research, Kabul.
-         Abdul Hamid S.N. & K. Kirana Yahya (2016) "Linking Person-Job Fit to Employee Retention: The Mediating Role of Work Engagement",ISSC, Social & Behaviroal Sciences, Eissn: 2357-1330.
-         Ali Memon. M, R.Slleh and M.N.Roli Baharom (2014) "Linking person-job fit, person-organization fit, employee engagement and turner intentions: A three-step conceptual model", Asia Social Science, 11(2):313-320.
-         Ampadu, R.A. (2012) "The land of our Birth: Rural youth aspirations and Career choice in farming", A paper presented at the young people, Farming and Food Conference, Accra, Ghana.
-         Barry, J.W., J.S. Phinney, L.D. Sam, & P.Vedder (2006) "Immigrant Youth: Acculturation, identity and adaptation", Applied Psychology, 55(3): 303-332.
-         Cable, D.M and D. S. De Rue (2002) The Convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions, Journal of Applied Psychology, 87(5):875-884.
-         Cable, D.M. and T.A.Judge (1996), "Person‐organization fit, job choice decisions, and organizational entry", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3): 294‐311.
-         Caldwell, D.F and A.C.O,Reilly (1990) "Measuring Person-Job Fit with a profile-comparsion Process", Journal of Applied Psychology, 75(6): 648-657.
-         Caplan, D.R (1987) "Person-Environment fit theory and Organizations: Commensurate Dimensions, Time Perspectives and Mechanisms", Journal of Vocationla Behavior, 31: 248-267.
-         Carling, J. and S.V. Pettersen (2014) "Return migration intentions in the integeration transnationalism matrix", International Migraiton, 52(6): 13-30.
-         Cassarino, J.P. (2004) "Theorising return migration: a revisited conceptual approach to return migrants", Working Paper RSCAS, No. 2004/02,European University Institute.
-         Choi, M.H, G.W. Kim & M. McGinley (2017) "The extention of the theory of person-environment fit toward hospitality migrant worker", International Journal of Hospitality Management, 62: 53-66.
-         De Haas, H, T. Fokkema, & M. F. Fihri (2015) "Return Migration as Failure or Success?: The Determinants of Return Migration Intentions Among Moroccan Migrants in Europe", Journal International Migration Integration, 16(2): 415-429.
-         Demes, K. A. and N. Geeraert (2013) "Scales for adaptation, cultural distance and acculturation orientation revisited", Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(1): 91-109.
-         Dunham, R.B. (1977) "Reactions to job characteristics: Moderating effects of the organization", Academy of Management Journal, 20(1): 42-65.
-         Edwards, J. R. & C.L.Cooper (1990) "The person-environment fit approach to stress: Recurring problems and some suggested solutions". Journal of Organizational Behavior, 11: 293-307.
-         Ehrhart, K.H. (2006) "Job characteristic beliefs and personality as antecedents of subjective person–job fit" Journal of Business and Psychology, 21(2): 193–226.
-         Eisenberger. R., R. Huntington, S. Hutchison and D.Sowa (1986)"Perceived Organization Support", Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507.
-         Farooqui, M.S & A. Nagendra (2014) "The impact of person organization on job satisfaction and performance of tne employee", Procedia Economic and Finance, 11:122-129.
-         Ferris, G.R. (Ed.) Research in Personnel and Human Resource Management, Vol. 17, JAI Press, Stamford, CT, pp. 209‐43.
-         Grogan, E and P.Youngs (2011) "Fiting in: person-organization, person-job and person-group fit as drivers of teacher mobility", Working Paper, No. 21, The Education policy Center at Michigan State University.
-         Horverak, J.G, G.M. Sandal, and S. Pallesen (2103) "Managers evaluation of immigrant job applicants the influence of acculturation strategy on perceived person-organization fit and hiring outcome", Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1): 46-60.
-         Jamison, L, & L.Groves(2008) " Drivers of youth out-migration from rural Scotland: Key issues and annotated bibliography", Scottish Govermnent, Review of research literature. 38 P.
-         Jones, G. & L. Jamieson (1997) "Young people in Rural Scotland: Getting out and staying on", Economic and Social Research Council, No.13, University of Cambridge.
-         Judge, T.A & G. R. Ferris (1992) "The elusive criterion of fit in human resources staffing decisions", Human Resource Planning, 15(4): 47‐67.
-         Kahana, E, L. Lovegreen, B. Kahana, and M. Kahana (2003) "Person, environment, and person-environment fit as influences on residential satisfaction of elders", Environment and Behavior, 35(3): 434-453.
-         Kristof-Brown, A. L., and R. P. Guay, (2011) "Person-Environment Fit". Chapter in S. Zedeck (Ed.) American Psychological Association Handbook of Industrial and Organizational Psychology. pp. 1-50. American Psychological Association.
-         Kristoff, A. L. (1996) "Person-Environment Fit: An integerative review of its conceptualization, measurnment and implications", Personnel Psychology, 49(1): 1-49.
-         Lapshyna, I, & F. Düvell (2015). "Migration, life satisfaction, return and development: the case of a deprived post-Soviet country (Ukraine)", Migration and Development, 4(2): 291-310.
-         Makraiova.J, E.Pokorna, & P.Woolliscroft (2014) "Person-Organiztion fit in the context of Cultural learning", Procedia Engeneerig, 69: 712-719.
-         Moynihan,P.D and K.S.Pandy (2007) "The Ties that Bind: Social Networks, Person-Organization Value Fit and Turnover Intention", JPART, 18: 205-227.
-         Nolan. M.E and M.J.Morely (2014)" A test of the relathionship between person-environment fit and cross-cultural adjustment among self-initiated expatriates", The International Journal of Human Resource Management, 25(11): 1631-1649.  
-         Oswald. F, A. Hieber, H.W. Wahl, & H. Mollenkopf (2005) "Ageing and person-environment fit in different urban naighbourhoods", European Journal of Aging, 2: 88-97.
-         Pierce, J.L., S.A. Rubenfeld & S. Morgan (1991) "Employee ownership: A conceptual model of process and effect", Academy of Managemnet Review, 16: 121-144.
-         Polyhart, R.E, B. Schneider & N.Schmitt (2006) Staffing Organizations: Contemporary Practice and Theory, Mahawah, NJ: Erlbaum Associates Publishers.
-         Pretty, G, P. Bramston, J. Patrick, & W. Pannach (2006) "The relevance of community sentiments to Australian rural youths' intention to stay in their home communities". American Behavioral Scientist, 50(2): 226-240.
-         Putnam, R.D. (2000) Bowling Alone, Simon & Schuster Press, New York.
-         Scannell, L, R. Gifford (2010) "Defining place attachment: A tripartite organizing framework", Journal of Environmental Psychology, 30: 1–10.
-         Schaubroeck, J. & S.K. Lam (2002) "How similarity to peers and supervisor influences organizational advancement in different cultures", Academy of Management Journal, 45: 1120-1136.
-         Seong, J. Y. & A. L. Kristof‐Brown (2012) "Testing multidimensional models of person‐group fit", Journal of Managerial Psychology, 27(6):536-556,
-         Soltis, M.S (2012) "Who you are and who you know: The influence of person-environment fit and social network centrality on individual performance", PhD Dissertation in Management, University of Kentucky.
-         Theodorson, G.A & A.G. Theodorson (1969) A Modern Dictionary of Sociology, New York: Crowell Company.
-         Tsai, Ch.F, & Y.F.Yen (2017) "Study of the relashinship of workplace person-environment fit, country identification and affective commitment –evidence of Chinese immigrant wives in Taiwan", Athens Journal of Business and Economics, 3(2): 101-122.
-         Vogel, R.M. & D.C. Feldman (2009) "Integrating the levels of person-environment fit: The roles of vocational fit and group fit", Journal of Vocational Behavior, 75(1): 68-81.
-         Ward, C and A. Kennedy (1993) "Acculturation and cross-cultural transition? Comparaive studies of sojourner adjustment", Journal of Cross-Cultural Psychology, 24: 221-249.
-         Werbel, J.D, & S.W. Gilliland (1999) "Person‐environment fit in the selection process", Research in Human Resources Management, 17: 209-243.