دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 1-256 

مقاله پژوهشی

بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی


بررسی چند متغیره تغییرات دوره‌ای باروری دهه‌های 1370 و 1380 در ایران

صفحه 171-205

زهرا سلطانی؛ حسن عینی زیناب؛ محمد اسلامی؛ محمداسماعیل مطلق