دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 1-401 
چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان

صفحه 79-112

10.22034/jpai.2022.559285.1242

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


سلامت جنسی در چنبره‏‌های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه‌‏ای کیفی در میان زنان متاهل شهر تبریز

صفحه 113-140

10.22034/jpai.2022.546258.1213

توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ مهناز کاتبی علی آبادی