دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، شهریور 1400 
مادرانِ جایگزین، انگیزه‌های تصمیم‌گیری و احساس تعهد: یک نظریه زمینه‌ای

صفحه 97-131

10.22034/jpai.2022.547593.1217

زهرا قانع مخلصونی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ عباس عسکری ندوشن؛ احمد کلاته ساداتی


تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

صفحه 193-215

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی


مقاله مروری

تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای

صفحه 343-373

10.22034/jpai.2022.539684.1200

سعیده شهبازین؛ رسول صادقی؛ مریم رضایی