اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

پدیده سالخوردگی جمعیت یکی از مهم­ترین چالش­‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن حاضر به شمار می­رود. تغییرات جمعیتی می­تواند تأثیر عمیق و مهمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل، اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در 20 کشور عضو منا و پاکستان (مناپ) در بازه زمانی1960-2019 با بهره‌گیری از دو مدل اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و خودرگرسیون برداری داده­‌های تابلویی (PVAR) می­‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می­‌دهد که افزایش یک درصد رشد جمعیت موجب افزایش 0021/0 رشد اقتصادی شده است. در حالی‌که افزایش یک درصدی متغیرهای سهم جمعیت سالمند (65 سال و بیشتر) و نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار به‌ترتیب موجب کاهش 2804/0 و 0814/0 رشد اقتصادی می‌گردد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌گردد؛ دولت سیاست‌های تشویقی برای رشد جمعیت از جمله اختصاص مرخصی زایمان برای زنان، اختصاص منابع مالی به خانوارها برای فرزندآوری و سایر کمک‌های مالی به والدین را به همراه سیاست‌هایی در جهت کاهش اثرات سالمندی جمعیت، از جمله افزایش انباشت سرمایه و استفاده از روش‌های سرمایه‌بر در تولید و افزایش بهره­‌وری نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌افزایی به‌کار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Population Aging on Economic Growth (Study of MENAP Member Countries)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasanzadeh 1
 • Amirali Farhang 2
 • Ali Mohammadpour 3
1 Associate Professor of Economics, Department of Social Science , Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, Iran
3 M.A. in Economics, University of Urmia, West Azarbaijan, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of population aging is one of the most important economic, social and health challenges in the present century. Population changes can have a profound and important impact on economic growth. The aim of this study was to investigate and analyze the effect of population aging on economic growth in 20 member countries of MENA and Pakistan (MANAP) in the period 1960-2019 using two models of generalized method of moments (GMM) and panel vector autoregressive (PVAR). The results of the present study show that a one percent increase in population growth has led to an increase of 0.0021 in economic growth, while a one percent increase in the variables of the share of the elderly population (65 years and older) and the dependency ratio of the elderly population to the working age population decreases the economic growth by 0.2804 and 0.014, respectively. According to the research results, it is recommended that the government introduces incentive policies for population growth, including maternity leave for women, allocating financial resources to households to bear children and other financial supports to parents, as well as policies to reduce the effects of population aging, including increased capital accumulation and using capitalist methods in production and increased labor productivity through training and skills development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Population aging
 • PVAR
 • GMM
 • economic growth
 • Iran
 • ابراهیم‌زاده، طاهر (1394). "بررسی تاثیر سالخوردگی جمعیت و هزینه‌های سلامت بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه.
 • اسدزاده، احمد، صابر خداوردی زاده، کریم بهشتی و عادل شمالی (1394)."بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با استفاده از رهیافت ARDL". مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 14، صص: 69-87.
 • الماسی و سپهبان قره بابا ( 1388)."بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی با رشد اقتصادی در طول دوره (1384-1350)". مجله پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی، شماره 53، صص: 157-186
 • امیری، حسین، محسن صالحی کمرودی و مهناز سپهبان (1399)."ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل pvar؛ شواهدی از کشورهای مسلمان". پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 10، شماره 40، صص: 108-93.
 • خاکباز، احسان (1391)."تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه سمنان.
 • شیخی‌هابیل، حسین (1396)."تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکتهای شیمیایی و پتروشیمی در چارچوب الگوی "pvar. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی
 • صادقی، وحید (1391)." ارزیابی تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه رازی.
 • عباسی نژاد، حسین و یزدان گودرزی فراهانی (1397). اقتصادسنجی کاربردی با کاربردEViews و Microfit. تهران: انتشارات نور علم.
 • فراهانی، حسن (1381)."بررسی وضعیت اشتغال و جمعیت در ایران". معرفت، شماره 58، صص:2-11
 • فلاحتی، علی، سهیلی کیومرث، صادقی نسب، شبنم (1396)."معرفی پول در ایران و پیامدهای آن"، مجله جدید اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) ، سال 24، شماره 3، صص:21-1
 • مهرگان، نادر و روح الله رضایی (1388)."اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 13، شماره 39، صص: 137-146

 

 • Aiyar, Sh., Ebeke, C., Shao, X., )2016(. "The Impact of Workforce Aging on European Productivity". IMF Working Paper, WP/16/238. International Monetary Fund.
 • Baltagi, Badi H.(2005). Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, John Wiley and Sons
 • Bloom, D.E., Canning, D., Finlay, J (2008)."Population Aging and Economic Growth in Asia".PGDA Working Paper No.40. Harvard School of Public Health.
 • Boserup, E (1981). Population and Technological Change: A Study of Long-Term Trends. University of Chicago Press.
 • Bucci, A., Eraydın, L., & Müller, M (2019). "Dilution effects, population growth and economic growth under human capital accumulation and endogenous technological change". Journal of Macroeconomics, 62, 103050
 • Chen, J., Wang, Y., Wen, J., Fang, F., & Song, M (2016). "The influences of aging population and economic growth on Chinese rural poverty". Journal of Rural Studies, 47, 665-676.
 • Coale, A. J., Hoover, E. M (1958). Population Growth and Economic Development in Low-income Countries. Princeton University Press.
 • Cruz, M., & Ahmed, S. A (2018). "On the impact of demographic change on economic growth and poverty". World Development, 105, 95-106.
 • Cylus, J., & Al Tayara, L (2021)." Health, an ageing labour force, and the economy: Does health moderate the relationship between population age-structure and economic growth?". Social Science & Medicine, 287, 114353.
 • Eggertson, G., Lancastre, M., Summers, L.H (2017). Aging, Output Per Capita and Secular Stagnation. Institute for New Economic Thinking, mimeo.
 • Ehrlich, P. R (1968). The Population Bomb. New York.
 • Goh, S. K., & McNown, R (2020). "Macroeconomic implications of population aging: evidence from Japan". Journal of Asian Economics, 101198.China. China Economic Review, 35, 15-32.
 • Hajjar, R. et al (2020). "Prevalence of aging population in the Middle East and its implications on cancer incidence and care". Annals of oncology, 24, vii11-vii24.
 • Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis, (Vol. 2). Princeton: Princeton University Press.
 • Hasan, Mohammad S (2010) "The long-run relationship between population and per capita income growth in China". Journal of Policy Modeling, 32 (3), 355-372.
 • Herzer, D., Strulik, H., Vollmer, S (2012). "The long-run determinants of fertility: One century of demographic change 1900–1999". Journal of Economic Growth 17 (4), 357–385.
 • Horioka, C.Y., Niimi, Y(2017). "Saving Behavior of Japanese Middle-aged and the Elderly". ESRI International Conference on Empirical Analysis on Population Decline and Aging in the Japanese Economy, ESRI, Tokyo.
 • Jones, C. I (1995). "R&D-based models of economic growth". Journal of Political Economy 103 (4), 759–784.
 • Khan, I., Hou, F., Irfan, M., Zakari, A., & Le, H. P (2021). "Does energy trilemma a driver of economic growth? The roles of energy use, population growth, and financial development". Renewable and Sustainable Energy Reviews,
 • Kremer, M (1993). "Population growth and technological change: One million BC to 1990". The Quarterly Journal of Economics 108 (3), 681–716.
 • uznets, S (1967). "Population and economic growth". Proceedings of the American Philosophical Society 111 (3), 170–193.
 • Lee, H. H., & Shin, K (2019). "Nonlinear effects of population aging on economic growth". Japan and the World Economy, 51, 100963.
 • Lee, S. H., Mason, A. W., & Park, D (2011). Why does population aging matter so much for Asia? Population aging, economic growth, and economic security in Asia. Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 284.
 • Levin, A., Lin, C.F., Chu, C. (2002) "Unit Root Tests in Panel Data:Asymptotic and Finite Sample Properties".Journal of Econometrics, 108: 1-24.
 • Li, H., Zhang, J. (2007). "Do high birth rates hamper economic growth?" The Review of Economics and Statistics 89 (1), 110–117.
 • Liu, Y., Westelius, N(2016). "The Impact of Demographics on Productivity and Inflation in Japan". IMF Working Paper WP/16/237, International Monetary Fund.
 • Lütkepohl, H (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media.
 • Mac Kellar (2003). Vienna Year Book of Population. Vienna institute of Demography.
 • Maestas, N., Mullen, K. J., & Powell, D. (2016). The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity (No. w22452). National Bureau of Economic Research.
 • Mamun, S. A. K., Rahman, M. M., & Khanam, R (2020). "The relation between an ageing population and economic growth in Bangladesh: Evidence from an endogenous growth model". Economic Analysis and Policy, 66, 14-25.
 • Nafzeiger, E.W. (1995). The Economics of Developing Countries, Prentice- Hall International.
 • Papapetrou, E., & Tsalaporta, P (2020). The impact of population aging in rich countries: What’s the future?. Journal of Policy Modeling. 42(1).
 • Park, D., Shin, K(2012). "Impact of Population Aging on Asia’s Future Growth". In: Park, D., Lee, S.-H., Mason, A. (Eds.). Aging, Economic Growth, and Old-Age Security in Asia. Edward Elgar.
 • Portner, C. (1996, June). "Population and Economic Growth". Dissertation. University of Washington.
 • Prettner, K. (2013). "Population aging and endogenous economic growth". Journal of Population Economics, 26(2), 811-834.
 • Romer, P. M (1987). "Growth based on increasing returns due to specialization". The American Economic Review 77 (2), 56–62.
 • Romer, P. M.( 1990). "Endogenous technological change". Journal of Political Economy 98 (5, Part 2), S71–S102.
 • Simon, J. (1998). The Economics of Population: Classic Writings, Princeton, Princeton.
 • Simon, J. (1981). The Ultimate Resource. Princeton: Princeton University Press.
 • Skirbekk, V(2003). "Age and Individual Productivity: A Literature Survey". MPIDR Working Paper WP 2003-028. Max-Planck Institute for Demographic Research.
 • Solow, R M(1956). "A contribution to the theory of economic growth". The Quarterly Journal of Economics 70 (1), 65–94.
 • Wang, S (2020). "Spatial patterns and social-economic influential factors of aging indexes: A global assessment from 1990 to 2010 using spatial regressive modeling". Social Science & Medicine, 112963