اثر درآمد بر کاهش سوءتغذیه در ایران: شواهدی بر اساس طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

موضوع سوءتغذیه یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت و مقابله با فقر است. سوءتغذیه می‌تواند بهره‌وری و در نتیجه درآمد را کاهش دهد و منجر به تله‌ی فقر غذایی شود. عوامل اقتصادی-اجتماعی متنوعی روی سوءتغذیه اثرگذار است. افزایش درآمد خانوار می‌تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش سوءتغذیه باشد. امّا این مهم تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که میزان مصرف کالری و سایر درشت‌مغذی‌ها با درآمد افزایش یابد. در این مقاله کشش درآمدی کالری و درشت‌مغذی‌های پروتئین، کربوهیدرات و چربی برای مناطق شهری ایران به دو روش غیرپارامتریک و پارامتریک تخمین زده می‌شود. بدین منظور از داده‌های طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ برای محاسبه میزان کالری و درشت‌مغذی خریداری شده خانوار و نیز درآمد خانوار استفاده می‌شود. نتایج تخمین غیرپارامتریک نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی با افزایش درآمد این کشش بزرگتر از صفر و معنادار است اما در دهک‌های بالای درآمدی نزدیک به صفر است. نتایج تخمین‌ پارامتریک نیز کشش درآمدی مقدار کالری و درشت‌مغذی‌ها را بین 0.18 و 0.27 نشان می‌دهد. در نتیجه سیاست‌های افزایش درآمد در ایران به بهبود وضعیت تغذیه کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Income on Malnutrition in Iran: Evidence from Urban Household Income and Expenditure Surveys between 2008 and 2016

نویسندگان [English]

 • Mitrasadat Hosseinpour 1
 • Mohammad Vesal 2
1 MSc in Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Graduate School Of Management And Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Malnutrition is a big challenge in population and anti-poverty policy making. It could adversely affect productivity and lower income, which result in a food poverty trap. A diverse set of socio-economic factors affect malnutrition. Income growth could be an important factor in lowering malnutrition. However, a key requirement is that calorie and macronutrients demand also increase with income. In this paper we use parametric and non-parametric methods to estimate the income elasticity of calorie and macronutrients (protein, carbohydrates, and fat) for urban areas of Iran. We combine data from urban household income and expenditure surveys between 2008 and 2016 to calculate income, purchased calorie and macronutrients of households. The non-parametric results show that the income elasticity is significantly different from zero in low-income households but becomes insignificant in higher deciles. The parametric results show that the income elasticity of calorie and macronutrients are between 0.18 and 0.27. Thus, policies that enhance household income are effective in reducing malnutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poverty
 • calorie poverty
 • malnutrition
 • development
 • population
 • باقری، فریده، دانش‌پرور، نیما و حسین کاوند (۱۳۸۶). "روند خط فقر و شاخص‌های فقر در ایران طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۵." پژوهشکده آمار، سال ۱۸، شماره ۲، صص: ۸۲-۷۱.
 • خسروی‌نژاد، علی اکبر (۱۳۹۱). "برآورد فقر و شاخص­های فقر در مناطق شهری و روستایی." فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ۶، شماره ۲، صص: ۶۰-۳۹.
 • راغفر، حسین و زهرا ابراهیمی (۱۳۸۶). "فقر ایران در طی سال­های ۱۳۸۳-۱۳۶۸." فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۶، شماره 24، صص: 82-55.
 • قاضی طباطبایی، سیدمحمود، امیدوار، نسرین، و توکل آقایاری‌هیر (۱۳۸۷). "بررسی تاثیرات سن – دوره – نسلی بر مصرف سرانه چربی در ایران کاربرد مدل چند سطحی خطی تقاطعی." نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره ۳،‌ شماره ۶، صص: ۵-۳۴.
 • محمودی، ابوالفضل (۱۳۹۲). "برآورد خط فقر نسبی در مناطق شهری ایران کاربرد داده‌های پانل در سیستم مخارج خطی." فصلنامه علمی پژوهشی‌ پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ۴، شماره ۱۳، صص: ۵۹-۴۵.
 • مولایی، محمد و زهره رحیمی‌راد (۱۳۹۷). "اندازه­گیری و مقایسه­ی حداقل معیشت خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سال­های ۱۳۶۸-۱۳۹۲." مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۵۳، شماره ۱، صص: ۱۸۱-۲۰۸.
 • Abdulai, A. and D. Aubert (2004(. "A cross-section analysis of household demand for food and nutrients in Tanzania." Agricultural Economics 31(1): 67–79.
 • Behrman, J. R. and A. B. Deolalikar (1987). "Will Developing Country Nutrition Improve with Income? A Case Study for Rural South India." Journal of Political Economy 95(3): 492-507.
 • Behrman, J. R. and A. B. Deolalikar (1990). "The intrahousehold demand for nutrients in rural South India: individual estimates, fixed effects and permanent income." Journal of Human Resources 25(4): 665-96.
 • Dasgupta, P. (1993). An Inquiry into Well-Being and Destitution, Oxford: Clarendon.
 • Dawson, P.J. and R. Tiffin (1998). "Estimating the demand for calories in India." American Journal of Agriculture Economics 80(3): 474–481.
 • Fogel, R. W. (1994). "Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy." American Economic Review 84(3): 369-95.
 • Foster, J., Greer, J. and E. Thorbecke (1984). "A Class of Decomposable Poverty Measures." Econometrica 52(3): 761-766.
 • Gibson, J. and S. Rozelle (2002). "How elastic is calorie demand? Parametric, nonparametric, and semi-parametric results for urban Papua New Guinea." Journal of Development Studies 38(6): 23–46.
 • Griliches, Z. and J. A. Hausman (1986). “Errors in variables in panel data.” Journal of econometrics 31(1): 93-118.
 • Hoddinott, J., Sandstrom, S. and J. Upton (2013). "The impact of cash and food transfers: Evidence from a randomized intervention in Niger." American Journal of Agricultural Economics 100(4): 1032-49.
 • Leibenstein, H. (1957). Economic Backwardness and Economic Growth, New York: John Wiley.
 • Lewbel, A. (1997). “Constructing instruments for regressions with measurement error when no additional data are available, with an application to patents and R&D.” Econometrica 65(5): 1201-1213.
 • Omidvar, N., Ghazi-Tabatabie, M., Sadeghi, R., Mohammadi, F., and M. J. Abbasi-Shavazi (2013). "Food insecurity and its sociodemographic correlates among Afghan immigrants in Iran." Journal of Health, Population, and Nutrition, 31(3): 356-366.
 • Salois, M. J., Tiffin, R., and K. G. Balcombe (2012). "Impact of income on nutrient intakes: implications for undernourishment and obesity." Journal of Development Studies 48(12) :1716–1730.
 • Skoufias, E. (2003). "Is the Calorie–Income Elasticity Sensitive to Price Changes? Evidence from Indonesia." World Development 31(7): 1291–1307.
 • Skoufias, E., Di Maro.V, Gonzalez-Cassio.T , and S. Rodriguez Ramirez (2009). "Nutrient consumption and household income in rural Mexico." Agricultural Economics 40(6): 657–675.
 • Stillman, S. and D. Thomas (2004). "The Effect of Economic Crises on Nutritional Status: Evidence from Russia." IZA Discussion Paper
 • Strauss, J. and D. Thomas (1990). The Shape of the Calorie Expenditure Curve, New Haven: Yale University Press.
 • Strauss, J. and D. Thomas (1998). “Health, nutrition, and economic development.” Journal of economic literature36(2): 766-817.
 • Subramanian, S. and A. Deaton (1996). "The Demand for Food and Calories." Journal of Political Economy 104(1): 133-162.
 • S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services (2011). "Dietary Guidelines for Americans 2010." Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Reference available at: https://health.gov/sites/default/files/2020-01/DietaryGuidelines2010.pdf
 • World Bank (1980). World Development Report. Washington, D.C.: World Bank. Reference available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5963.