دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

مدل سیستمی عرضه نیروی‌کار در ایران: مطالعه‌ای با رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها

صفحه 9-55

10.22034/jpai.2023.1978028.1256

حمیده نظری ‌ندوشن؛ ملیحه علی مندگاری؛ غلامعلی فرجادی؛ سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ منصور مهینی‌زاده


مقاله پژوهشی

کاوشی در تجربه زیسته مردان نابارور در شهر رشت: یک مطالعه‌ پدیدارشناسی

صفحه 149-190

10.22034/jpai.2023.1995843.1276

محمد عباس زاده؛ سعید نوری؛ ابراهیم گنجی افسوران؛ زهرا یحیائی‌مژدهی


عوامل مؤثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی طبقه خلاق به کلانشهر تهران

صفحه 467-503

10.22034/jpai.2023.2005721.1298

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی