سخن مدیرمسئول

نویسنده

استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jpai.2023.708764

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Mohammad Mirzaie
Professor, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran