دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مهر 1394، صفحه 1-222 
بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد