برابری و عدالت جنسیتی و رفتارهای باروری در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به افزایش مدل خانواده­هایی که هم مرد و هم زن، هر دوشاغل هستند، ماهیت جنسیتی رابطه بین اشتغال و پرورش فرزند، یکی از مسائل مهم برای رفتار فرزندآوری شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوتهای باروری، بر حسب برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می­باشد. و همچنین، پاسخ به این پرسش، که آیا برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، برای باروری یک مسئله است؟ داده‌ها از یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری که شامل 552 نمونه از زنان 40-20 ساله شهر اصفهان می‌شود، اخذ شده است. این مقاله برای برآورد اثر برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی روی احتمال و الگوی باروری، مدل تحلیل بقا زمان گسسته را به کار برده است. نتایج نشان داد، که برابری جنسیتی در کارهای خانه­داری، احتمال رسیدن به فرزند اول را در فاصله طولانی­تری و احتمال رسیدن به فرزند دوم را در فاصله کوتاهتری بالا می­برد، اما عدالت جنسیتی در کارهای خانه­داری، احتمال رسیدن به فرزند اول و دوم را در فاصله طولانی­تری بالا می­برد. میزان باروری جزئی نشان داد که شاغلان با برابری جنسیتی متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابری جنسیتی نامتعادل و زنان شاغل راضی از تقسیم کارهای خانه­داری، نسبت به زنان شاغل ناراضی از تقسیم کارهای خانه­داری، فرزند بیشتری به دنیا می­آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Gender Equaity and Equality on Fertility Behaviors in the City of Isfahan

نویسنده [English]

  • Mehri Shams Ghahfarokhi
Assistant Professor in Demography, University of Isfahan
چکیده [English]

With the growing prevalence of the dual-earner family model, the gendered nature of the relationship between employment and parenting has become a key issue for childbearing behavior. The purpose of this paper is to examine the differences in fertility in terms of gender equity and gender equality and answer the question that does gender equity and gender equality matter for fertility? The data are derived from a retrospective survey using a questionnaire, which included histories of childbearing and employment of 552 samples of married women aged 20-40, in the city of Isfahan in the year of 2014. This paper applies a discrete-time survival model (the complementary log-log model) to explore effects of gender equity on probability and mean age at first and second birth.The research results showed that gender equity and gender equality in housework had higher likelihood to first or second birth among working women in the Isfahan. Partial fertility rate showed that Employees with a balanced gender equity and satisfied with the division of housework birth more children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Gender Equity
  • Gender Equality
  • Women’s Employment
  • Discretetimesurvivalanalysis
-         افشاری، زهرا (1394)."برابری جنسیتی و باروری در ایران"، زن در توسعه و سیاست، دوره13، شماره 2، صص: 262-245.
-         حسینی، حاتم و آرش طاووسی (1393). "برابری جنسیتی خانواده محور و تمایلات فرزندآوری در زنان شاغل"، مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس ملی جامعه­شناسی و علوم اجتماعی، سالن همایش­های دانشگاه تهران، 25 دی ماه 1393.
-         شادی طلب، ژاله (1381). "توسعه و چالشهای زنان ایران"، تهران، نشر قطره.
-         عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاوشی (1391). "تحولات و سیاست­های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت"،نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 7، شماره 13، صص 117-95.
-         قدرتی، حسین، باستانی داریوش، اکرم قدرتی و سید احمد کلانی (1392). "بررسی رابطه برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان، مطالعه موردی: زنان متاهل 40 تا 20 ساله شهر سبزوار"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره یازدهم، صص 91-75.
-         لانگه، سارا (1372)."معیارهایی برای تواناسازی زنان"، تهران، روشنگران.
-         میرزایی، محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375). برآورد و تحلیل شاخص­های حیاتی جمعیتی کشور در سرشماریهای 1365 و 1370، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بخش تحقیقات جمعیت­شناسی.
-         Abbasi-Shavazi, M.J and P, McDonald (2006). The fertility decline in the Islamic Republic of Iran: 1972-2000, Asian Population Studies, 2(3): 217-237.
-         Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. In National Bureau of Economic Research (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (pp. 209–240). Princeton, NJ: Princeton University Press.
-         Becker, G. (1981). A treatise on the family, Harvard University Press. Cambridge.
-         Cleland, J., and Wilson, C. (1987). Demand theories of the fertility transition: An iconoclastic view. Population Studies, 41(1), 5-30.
-         Cooke, L. P. (2009). "Gender equity and fertility in Italy and Spain". Journal of Social Policy, 38(01): 123-140.
-         Eini-Zinab, H. (2010). "The effect of child mortality on fertility in India".PhD Dissertation in East-West Center, Honolulu, HI, USA.
-         Goldscheider, F., Bernhardt, E., & Brandén, M. (2013). "Domestic gender equality and childbearing in Sweden".Demographic Research, 29: 1097-1126.
-         Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A., and Prati, S. (2013). Economic insecurity and the fertility intentions of Italian women with one child. Population Research and Policy Review, 32(3), 373-413.
-         Grogan, L. (2006). An economic examination of the post-transition fertility decline in Russia. Post-Communist Economies, 18(4), 363-397.
-         Malhotra, A., Schuler, S.R. & Boender, C. ( 2002). "Measuring women’s empowerment as a variable in international development", Background paper prepared for the World Bank workshop on poverty and gender. Washington, D.C.: International Center for Research on Women.
-         Mason, K. O., & Smith, H. L. (2000). "Husbands’ versus wives’ fertility goals and use of contraception: The influence of gender context in five Asian countries".Demography, 37(3): 299-311.
-         McDonald, P. (1996). Demographic life transitions: An alternative theoretical paradigm. Health Transition Review, Supplement 6, 385-392.
-         McDonald, P. (2000). "Gender equity in theories of fertility transition". Population and Development Review, 26(3): 427-439.
-         Mills, M., Mencarini, L., Tanturri, M. L., & Begall, K. (2008). "Gender equity and fertility intentions in Italy and the Netherlands". Demographic Research, 18: 1-26.
-         Myrskylä, M., Kohler, H. P., & Billari, F. (2011). "High development and fertility: fertility at older reproductive ages and gender equality explain the positive link". Working Paper of Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany.
-         Neyer, G. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The second" NO" 1". Demographic Research, 24(10), 225–250.
-         Oláh, L. S. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The second" YES" 1". Demographic Research, 24(9), 217–224.
-         Puur, A., Oláh, L. S., Tazi-Preve, M. I., & Dorbritz, J. (2010). "Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st century". Demographic research, 19(56), 1883-1912.
-         Philipov, D. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The first ‘No’". Demographic Research, 24(8), 201–216.
-         Retherford, R. D., Eini-Zinab, H., Choe, M. K., Ogawa, N., & Matsukura, R. (2010). "Further Development of Methodology for Multivariate Analysis of the Total Fertility Rate and Its Components Based on Birth History Data". East-West Center Working Papers. Population and Health Series, (122), 1.
-         Tazi-Preve, I., Bichlbauer, D., & Goujon, A. (2004). "Gender trouble and its impact on fertility intentions". Yearbook of Population Research in Finland, 40: 5-24.
-         Torr, B. M., & Short, S. E. (2004). "Second births and the second shift: A research note on gender equity and fertility". Population and development Review, 30(1): 109-130.
-         Toulemon, L. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The first" YES" 1". Demographic Research, 24(7): 179–200.
-         Vikat, A., Speder, Z., Beets, G., Billari, F.C.and Buhler, C. (2008). "Generations and Gender Survey (GGS): Towards a better understanding of relationships and processes in the life course". Demographic Research, 17 (14): 389-440.
Westoff, C. F., & Higgins, J. (2009). "Relationship between men’s gender attitudes and fertility: Responseto Puur et al’.s ‘Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawnofthe21st century". Demographic Research, 21(3): 65–74