تأثیر مشخصه‌های جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی

2 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

کاهش میزان باروری در دهه­های اخیر به یکی از دغدغه‌های جمعیّتی در کشور تبدیل شده و این مسأله توجه سیاست­گذاران را به خود جلب نموده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر مشخصه­های مختلف خانوار بر میزان باروری زنان در ایران است. برای این منظور، در مطالعه حاضر با روش تحلیل ثانویه داده‌های هزینه و درآمد خانوار برای بازۀ زمانی 1384 تا 1393 و به برآورد مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته پرداخته شده است. یافته­های مطالعه نشان می‌دهد، افزایش سن در اولین زایمان، پسر بودن اولین فرزند، افزایش سال‌های تحصیل والدین، شهرنشینی و وضعیت بهداشتی خانوار تاثیر منفی بر احتمال باروری دارند. همچنین یافته­ها از آن حکایت دارند که افزایش درآمد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و بودن خانوار تحت پوشش بیمه باعث افزایش احتمال باروری زنان می‌شود. نتیجه مطالعه گویای آن است که خانوارها تمایل دارند تنها 2 و کمتر از 2 فرزند داشته باشند که این مطلب با توجه به چارچوب نظری بحث می­تواند به معنای جایگزینی کیفیت به جای کمیت در رفتار باروری خانوارهای ایرانی تفسیر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Household Socio-Economic Characteristics on Women's Fertility in Iran

نویسندگان [English]

  • Younes Goli 1
  • Serajeddin Mahmoudiani 2
  • Sohrab Delangizan 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Razi University
2 Assistant Professor in Demography, Shiraz University
3 Associate professor of Economics, Razi University
چکیده [English]

In recent years, decreasing fertility in Iran has become one of the demographic problems which has attracted the attention of policymakers. The purpose of this study is to investigate the effects of various household characteristics on the fertility of women in Iran. For this, the study estimates a generalized ordered logit by using secondary data from Households' Income and Expenditure survey over 2005-2014 and Stata software.  The results of the study indicate that in crease in the age at the first birth, being son the first child, increase in the years of parental education, urbanization and improvement in health status of the household have a negative effect on the probability of fertility.  Also the finding shows that increase in household income, employment of head of the household and the household being covered by insurance lead to increase the probability of women's fertility. The result of the study shows that households tend to have only 2 children and less than 2 children. This result can be interpreted according to the theoretical framework that there is a substitution of quality instead of quantity on the behavior of fertility of Iranian households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Women
  • Household characteristics
  • Generalized ordered logit
  • Iran
-        افشاری، زهرا (1395). "عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کننده باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)"، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 22، صص 201-13.
-        ضیایی بیگدلی، محمدتقی، کلانتری، صمد و محمدباقر علیزاده اقدم (1385). "رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی"، فصلنامة رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 5، 140-123.
-        عباسی شوازی، محمدجلال و عسکری ندوشن، عباس (1384). " تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران؛ مطالعه موردی استان یزد"، نامه علوم اجتماعی، شماره 3 (25)، 76-35.
-        عباسی­شواری، محمدجلال (1380). "همگرایی رفتارهای باروری در ایران؛ میزان، روند و الگوی باروری در استان­های کشور در سال­های 1351 و 1375"، نامه علوم اجتماعی، شمارۀ 18، صص 231-201.
-        عباسی­شوازی، محمدجلال و حسینی­چاوشی ، میمنت (1390). " تحولات باروری، تنظیم خانواده و سیاست­های جمعیتی در ایران"، نشریه اخلاق: مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 48، صص 8-25.
-        عباسی­شوازی، محمدجلال و خواجه­صالحی، زهره(1392). "سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)"، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 11، شمارۀ 1، صص 64-45.
-        قاضی­طباطبایی، محمود و مهری، نادر (1392). "سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران"، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 11، شماره 1، صص 29-44.
-        محمودیان، حسین (1379). " پژوهشی در زمینه­های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری"، نامه علوم اجتماعی، شماره 15، صص 164-147.
-        محمودیان، حسین و محمودیانی ، سراج­الدین (1393). "مطالعه تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندان دلخواه: مطالعه موردی شهر کرمانشاه"، مطالعات راهبردی زنان، سال 16، شماره 63، صص 97-124.
-        محمودیانی، سراج­الدین (1393). "باروری ایده­آل زنان و تعیین­کننده­های آن: مطالعه موردی شهر کرمانشاه"، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و دوم، شماره 7، صص 24-31.
-        محمودیانی، سراج­الدین و شهریاری، سهیلا(1394). " نقش مذهب و توسعه در رفتار باروری زنان کُرد در ایران (شواهدی از شهرستان­های منتخب استان کرمانشاه، کُردستان و آذربایجان غربی)"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 20، شماره 4 (شماره پیاپی 78)، صص 91-100.
-        محمودیانی، سراج­الدین، محمودیان، حسین و شهریاری، سهیلا(1393). "باروری ایده­ال؛ تفاوت­های روستا شهری و عوامل مرتبط با آن"، توسعه روستایی، دوره ششم، شماره 2، صص 193-208.
-        منصوریان، محمدکریم و خوشنویس، اعظم (1385). "ترجیحات جنسی و گرایشات زنان همسردار به رفتار باروی: مطالعه موردی شهر تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 24، شماره 2 (پیاپی 47)، صص 129-146.
-        موسایی، میثم؛ مهرگان، نادر و رضایی، روح اله (1389). "نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)"، زن در توسعه سیاست (پژوهش زنان)، شماره 2، صص 68-55.
-        مهربانی، وحید (1393). "درآمد خانواده و تقاضا برای فرزند: یک الگوی نظری بدیل و برخی شواهد"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی ، شماره 1، صص 135-115.
-        میرزایی، محمد (1384). " نوسانات تحدید موالید در ایران"، در محمد میرزایی، جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران (ده مقاله)، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، صص 131-150.
-        نوروزی، لادن (1377). "بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران"، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 30، صص 78-61.
 
-        Abbasi –Shavazi, M.J (2000)" Effects of marital fertility nuptiality on fertility transition in the Islamic Republic of Iran 1976-1986", Working Paper in Demography, NO.84, Canberra: Australian National University.
-        Abbasi –Shavazi, M.J, Hosseini- Chavoshi, M. and McDonald, P (2007). "The path to below replacement fertility in the Islamic Republic of Iran", Asia-Pacific Population Journal, 22(2): 91-112.
-        Abbasi –Shavazi, M.J. and McDonald, P (2005)." National and provincial-level fertility trends in Iran" 1972- 2000. Working Paper in Demography, No. 94, Canberra: Australian National University.
-        Angrist, J. Lavy, V and Schlosser, A. (2006)."Multiple Experiments for the Causal Link between the Quantity and Quality of Children", Journal of Labor Economics, 28(4): 773-824.
-        Angrist, J. Lavy, V. and Schlosser, A. (2010)."Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children", Journal of Labor Economics, 28(4):773-824.
-        Basten, S. Sobotka, T. and Zeman, K. (2013)."Future fertility in low fertility countries", Vienna Institute of Demography working papers 05/2013.
-        Becker, G. S (1960). "An Economic Analysis of Fertility", In Demographic and Economic Change in Developed Countries, National Bureau of Economic Research:209-240.
-        Becker, G. S. and Lewis, H. G (1973)." On the Interaction between the Quantity and Quality of Children", Journal of Political Economy , 81(2): S279-S288.
-        Black, D.A. Kolesnikova, N. Sanders, S.G and Taylor, L.J (2013)."Are Children “Normal”?", The Review of Economics and Statistics , 95(1): 21-33.
-        Easterlin, Richard, A. (1966)."On the Relation of Economic Factors to Recent and Projected Fertility Changes", Demography, 3(1), 131-153.
-        Filoso, V. and Papagni, E. (2015)."Fertility Choice and Financial Development", European Journal of Political Economy, Vol 37, pp 160-177.
-        Herzer, D. Strulik, H. and Vollmer, S. (2012)."The long-run determinants of fertility: One century of demographic change 1900-1999", Journal of economic Growth,71(4): 357-385.
-        Kamaruddin, R. and Khalili, J. (2015)."The Determinant of Household Fertility Decision in Malaysia: An Econometric Analysis", Procedia Economics and Finance, 23: 1308-1313.
-        Kiani, M. (2011)."Women’s attitude to fertility in Iran: A case study in Isfahan, Iran", the social sciences, 6(6): 398-403.
-        Kreyenfeld, M. and Konietzka, D. (2008). "Education and fertility in Germany" , in Hamm, I. Seitz, H and Werding, M (2008): Demographic change in Germany: the economic and fiscal consequences: 165-187.
-        Lam, G. (2007). "How does gender equity affect fertility in Hong Kong?", Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, The Hong Kong University of Science and Technology.
-        Leibenstein, H. (1974)."An Interpretation of The Economic Theory of Fertility: Promising Path or Blind Alley?", Journal of Economic Literature 12(2): 457-479.
-        Morgan, S. P (2003)."Is low fertility a twenty-first-century Demographic crisis", Demography, 40(4): 589-603.
-        Prettner, K. and Prskawetz, A. (2010). "Decreasing Fertility, Economic Growth and the Intergenerational Wage Gap", Empirica, 37(2): 197-214.
-         Reed, H. Briere, R. and Casterline, J. (1999).The role of diffusion processes in fertility change in developing countries: Report of a Workshop, Washington (DC): National Academies Press.
-         Yang, H.L. (2000). "Education, Married Women’s Participation Rate, Fertility and Economic Growth", Journal of Economic Development, 25(2): 101-117.