بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشیار جمعیت شناسی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

با کاهش باروری در دهه‌های اخیر و همزمانی آن با برخی تغییرات در دینداری، این مقاله به بررسی رابطه دینداری و تعداد فرزندان قصد شده می‌پردازد. داده‌ها برگرفته از پیمایش سبک زندگی متاهلین در شهر تهران است که در سال 1394 انجام شده است. در این مقاله نمونه شامل 1272 مرد و زن متاهل که سن زن در خانواده ایشان 15 تا 49 سال بوده، می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد قصد فرزندآوری در شهر تهران عمومیت بالایی دارد. حدود 4 درصد قصد بی‌فرزندی دارند که تنها 5/16 درصد از افراد بدون فرزند را شامل می‌شود. همچنین 3/67 درصد از افراد قصد داشتن بیش از دو فرزند دارند، در حالی که تعداد افرادی که 2 فرزند یا بیشتر دارند، 6/47 درصد است. گرایش افراد به دین نسبتا بالاست و حدود 65 درصد افراد دینداری متوسط و بالاتر دارند. تحلیل‌های چند متغیره نشان می‌دهد قصد باروری متأثر از دینداری بوده و این تأثیر در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی همچنان پابرجاست. همچنین اگرچه زنان دیندارتر از مردان هستند، قصد باروری در زنان و مردان تقریبا با شدت یکسان متأثر از دینداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Religiousity and Fertility Intention in Tehran

نویسندگان [English]

 • Fateme Modiri 1
 • Hajiieh Bibi Razeghi-Nasrabad 2
1 Assistant Professor in Sociology, National Population Studies and Comprehensive Management Institute
2 Associate Professor in Demography, National Population and Comprehensive Management Institute
چکیده [English]

Following decline in fertility rate and changes in religiousity in recent decades, this study aims to assess the relationship between religiousity and fertility intention. The data was derived from Tehran’s Married Lifestyle Survey in 2016 and a sample of 1272 married men and women so that age of women in their family was 15 to 49 years, were selected. The result showed that childbearing in Tehran is almost universal. About 4 percent of participants intend to remain childless wich is only 16.5 percent of those who are childless. While 67/3 percent of individuals intend to have two or more children, only 47/6 percent of individuals have two children or more in research time. Tendency of people toward religion is relatively high.  Almost 65 percent of people have middle and higher level of religiosity. Multivariate analysis show that fertility intention has been influenced by religiousity and this impact continues with presence of effective socio-economic variables. Although women are more religious than men, effect of religiousity on childbearing intentions for both sexes is similar

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fertility Intention
 • Religiosity
 • Poisson Regression
 • Tehran
 • -        احمدی، خدابخش، علی فتحی آشتیانی و علیرضا عرب نیا (1385). "بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی"، خانواده‌پژوهی، سال دوم، شماره 5: 67 – 55.

  -        اینگلهارت، رونالد و کریستین ولزل (1389) نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، یعقوب احمدی، تهران: کویر

  -        آزادارمکی، تقی و محمد حسین شریفی ساعی) 1390(. "تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران"، خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 28: 462 – 435.

  -        آزادارمکی، تقی و فاطمه مدیری (1390) "تأثیر متفاوت دینداری بر حوزه‌های عمومی و خصوصی"، مطالعات فرهنگی جوانان: 24 – 7.

  -        باقری آرزو، حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد و مهسا سعادتی (در دست چاپ) "شناسایی تعیین‌کننده‌های ترجیحات باروری با استفاده از رگرسیون پواسونمجله اپیدمیولوژی ایران.

  -        پارسامهر، مهربان، و فائزه دیوبند (1390). "بررسی رابطه بین میزان دیند‌اری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی"، مجله روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره 1: 87-71.

  -        توسلی، غلامعباس و ابوالفضل مرشدی (1385). "بررسی سطح دینداری و گرایش‌های دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4 : 118 – 96.

  -        حسینی چاووشی، میمنت، محمد جلال عباسی شوازی و حجیه بی بی رازقی نصرآباد (1395). "تحولات باروری و فرزندآوری در ایران". گزارش تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران. موسسه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

  -        رازقی­نصرآباد، حجیه­بی­بی و محمد میرزایی (1391). "شکاف بین شمار فرزندان موجود و ایده­آل در استان­های منتخب سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان"، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، سال هفتم، شماره 13: 176-149.

  -        رازقی نصرآباد حجیه بی‌بی و حسن سرایی (1393). "تحلیل کوهورتی نگرش زنان درباره ارزش فرزند در استان سمنان"، زن در توسعه و سیاست دوره 12 شماره 2: 229-250.

  -        رازقی نصرآباد، حجیه‌بی‌بی (1395)." مرور مطالعات مرتبط با باروری پایین در ایران"، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

  -        روحانی، عباس، داود معنوی‌پور (1388). "رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه"، دانش و پژوهش در روان شناسی، شماره 35 : 206– 189.

  -        زین آبادی، مرتضی (1385). بررسی رابطه نگرش مذهبی و نگرش جنسیتی با الگوهای خانوادگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  -        سراج زاده، سید حسین و محمد رضا پویافر (1386). "مقایسه تجربی سنجه‌های دینداری: دلالت‌های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در یک جمعیت"، جامعه‌شناسی ایران، دوره هشتم، شماره 4: 70 – 37.

  -        سراج زاده، سید حسین و محمد رضا پویافر (1387). "دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه ای از دانشجویان"، مسائل اجتماعی ایران، سال 16، شماره 63 : 105 – 71.

  -        سعادتی، مهسا؛ (1394). "کاربرد رگرسیون پواسن در شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان ازدواج کرده 15- 49 ساله استان سمنان". مجله علمی- پژوهشی تحقیقات نظام سلامت، دوره یازدهم، شماره 3 پاییز 1394، صفحه 641-651.

  -        سودانی، منصور، کبری محمدی و منیژه احیا کننده (1388). "بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز"، مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.

  -        شجاعی زند، علیرضا (1384)، "مدلی برای سنجش دینداری در ایران"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1: 66 – 34.

  -        عباسی شوازی، محمدجلال و زهره خواجه صالحی (1392). "سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی، و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)"، زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 1 : 45-64.

  -        عباسی شوازی، محمدجلال و ملیحه علی مندگاری (1389). "تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آن‌ها در ایران"، پژوهشزنان، دورة 8، شماره 1 : 32-51 .

  -        عباسی­شوازی، محمدجلال، میمنت حسینی­چاوشی، پیتر مکدونالد و بهرام دلاور (1383) . تحولاتباروری:شواهدیازچهاراستانمنتخب، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  -        عباسی شوازی محمدجلال و عباس عسکری ندوشن (1384). "تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران مطالعه موردی استان یزد"، نامه علوم اجتماعی، شماره 25 : 35-75.

  -        عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاووشی (1392)، "روند و سطح باروری طی چهار دهه اخیر در ایران: کاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروری در سرشماری‌های 1365 و 1390"، گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.

  -        قدرتی، حسین، داریوش بوستانی، اکرم قدرتی و احمد کلالی (1392). "بررسی رابطه برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان مطالعه موردی: زنان متاهل 20 تا 40 ساله شهر سبزوار"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره 11 : 91-75.

  -        لوکاس، دیوید و پاول میر (1387). درآمدی بر مطالعات جمعیّتی، (ترجمه­ی حسین محمودیان)، تهران: مؤسّسه­ی انتشارات دانشگاه تهران.

  -        مجرد تاکستانی، فرنگیس (1389). "بررسی رابطه دینداری با رضایت از روابط متقابل زوجین در مناطق (6 و 18) شهر تهران 1389"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

  -        محمودیان، حسین و رضا نوبخت (1389). "مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه­های مذهبی سنّی و شیعه شهر گله­دار استان فارس". مسائل اجتماعی ایران، سال اوّل، شماره­1: 215-195.

  -        مدیری، فاطمه (1392). "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی با تأکید بر نقش دینداری"، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

  -        مدیری، فاطمه (1394). "بررسی سبک زندگی متاهلین و تعیین کننده‌های آن (مورد مطالعه: شهر تهران)"، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

  -        مدیری، فاطمه و تقی آزادارمکی (1392). جنسیت و دینداری، جامعه شناسی کاربردی، شماره 51 : 14-1.

  -        مرکز آمار ایران (1390)، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390.

  -        مرکز آمار ایران (بی‌تا)، طبقه بندی سطوح آموزشی و رشته‌های تحصیلی ایران.

  -        موحد، مجید و حلیمه عنایت (1385)،" اسلام و دموکراسی بررسی جامعه شناختی رابطه میان دینداری و تمایل به دموکراسی"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، صص 235-264

  -        همیلتون، مالکوم (1381). جامعه شناسی دین، (ترجمه: محسن ثلاثی) تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

  -        Abbasi-Shavazi, M. J, P. McDonald, and M. Hosseini Chavoshi (2003). "Changes in Family, Fertility Behavior and Attitudes in Iran" Working Paper in Demography, No. 88, Australian National University, Canberra.

  -        Abbasi-Shavazi, M. J, P. McDonald, and M. Hosseini Chavoshi (2007). "The Path to Below Replacement Fertility in Iran". Asia-Pacific Population Journal, 22(2): 91-112.

  -        Abbasi-Shavazi, M. J, P. McDonald, and M. Hosseini Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran: Revelution and Reproduction, Springer.

  -        Adserá, A. (2006). "Marital Fertility and Religion: Recent Changes in Spain, 1985 and 1989," Population Studies 60(2): 205-221.

  -        Baudin, T (2015). "Religion and fertility: The French connection", Demographic Research 32(13): 397-420.

  -        Bean, F.D, and J.P. Marcum (1978). Different Fertility and the Miniority Group Status Hypothesis, in Bean F.D, Frisbie, New York: Academic Press: 189-211.

  -        Bisin, A. and T.Verdier (2001). "The Economics of Cultural Transmission and the Dynamic of Preferences". Journal of Economic Theory 97: 298–319. doi:10.1006/jeth. 2000.2678.

  -        Brañas-Garza, P., and SH. Neuman (2006). "Is Fertility Related to Religiosity? Evidence from Spain", Discussion Paper No. 2192, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor.

  -        Call, V, RA Heaton, and B. Tim (1997). "Religious Influence on Marital Stability". Journal for the Scientific Study of Religion, 36(3):382–392.

  -        Davidso, J.C, D.P.Caddell (1994). "Religion and the Meaning of Work", Journal for the Scientific Study of Religion 33: 135-147.

  -        Dobbelaere, K. (1993). Church Involvement and Secularization: Making Sense of the European Case In: E. Barker, J.A. Beckford and K. Dobbelaere (eds.) Secularization, Rationalism and Sectarism. Oxford: Clarendon Press: 19-36.

  -        Ellison, C, and D. Sherkat. (1993). "Obedience and Autonomy: Religion and Parental Values Reconsidered", Journal for the Scientific Study of Religion 32:313-329.

  -        Fenn, R.K. (1972). "Toward a New Sociology of Religion", Journal for the Scientific Study of Religion 11: 16-32.

  -        Frejka, T, and C.F. Westoff (2006). "Religion, Religiousness and Fertility in the U.S. and in Europe", Demographic Research, working paper 013.

  -        Frejka, T. & Westhoff, C. F.  (2006). "Religion, Religiousness and Fertility in the U.S. and in Europe", Demographic Research, MPIDER working paper, WP 2006-013:1-25

  -        Goldscheider, C. (1971). Population, Modernization and Social Structur, Boston: Little Brown.

  -        Goldscheider, C., and P.R, Uhlenberg (1969). "Minirity Group Status and Fertility", American Journal of Sociology, 74 (4): 361-372.

  -        Greeley, A. (1985). Unsecular Man. The Persistence of Religion. New York: Schocken Books.

  -        Halma, L., R. de Moor. (1994). Religion, Churches and Moral Values, In: P. Ester, L. Halman and R. de Moor (eds.), The Individualizing Society.Value Change in Europe and North America, Tilburg: Tilburg University Press: 37-65.

  -        Halman, L., T. Pettersson (1996). "Morality and Religion: A Weakened Relationship?" Emprical Theology, 9(2): 30 – 47.

  -        Hammel, E.A (1990). "A Theory of Culture for Demography". Population and Development Review, 16: 455- 485.

  -        Hart, D.B., (2004) "Religion in America: Ancient and Modern", New Criterion: 6. https://dokumen.tips/documents/david-b-hart-religion-in-america-ancient-and-modern.html.

  -        Heineck, G (2006). "The relationship between religion and fertility: Evidence from Austria.Granada", University of Granada, Department of Economic Theory and Economic History (Papers on Economics of Religion 06/01).

  -        Herberg, W. (1955). Protestant, Catholic, Jew. City Garden, NY: Anchor.

  -        Heyford, S.R and Morgan. S.Ph. (2008) "Religiosity and Fertility in the United States: The Role of Fertility Intentions". Sociology Forces. 86(3): 1163-1188.

  -        Himmelfarb, H. S. (1975). "Measuring Religious Involvement", Social Forces, 53: 606-618.

  -        Hosseini-Chavoshi, M., P.McDonald, and MJ. Abbasi-Shavazi (2006(. "The Iranian Fertility Decline, 1981-1999: an Application of the Synthetic Parity Progression Ratio Method", Population, 61(5-6): 701-718.

  -        Huber, S. and W. Huber (2012). "The Centrality of Religiosity Scale (CRS)", Religions, 3(3): 710-724; doi: 10.3390/rel3030710.

  • Iyer, S. (2002), Demography and Religion in India, New Delhi: Oxford University Press.

  -        Jagodzinski, W (1996). "The Transformation of the Religious Cleavage in West European Party Systems", Paper presented at the 13th Nordic Conference in Sociology of Religion Religion and Politics, Lund, August 15-18.

  -        Jeffery, P. and R. Jeffery (2000). "Religion and Fertility in India", Economic and Political Weekly 35: 3253-3259.

  -        Lehrer, E.L (2004). "Religion as a Determinant of Economic and Demographic Behavior in the United States", Population and Development Review 30 (4): 707.

  -        Lenski, G. (1961). The Religious Factor. New York: Doubleday & Company.

  -        Long, J.S, and J. Freese (2006). Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. College Station, TX: Stata Press.

  -        Mahmoudian, H. and G. Carmichael (1998). "An Analysis of Muslim Fertility in Australia Using the Own-Children Method", Journal of Muslim Minority Affairs, 18 (2): 251-26.

  -        McQuillan, Kevin (2004). "When Does Religion Influence Fertility?" Population and Development Review, 30 (1):26.

  -        Mishra, V (2004). "Muslim/Non-Muslim Differentials in Fertility and Family Planning in India", East-West Center Working Paper, No. 112, Population and Health Series.

  -        Morgan, S., Stash, S., Smith H.L. and Mason, K.O (2002). "Muslim and Non-Muslim Differences in Female Autonomy and Fertility: Evidence from Four Asian Countries", Population and Development Review 28(3): 515-537.

  -        Munch, R. (1990). Differentiation, Rationalization, Interpretation: theEmergenceof Modern Society, In: J.F, Alexander, P. Colomby (eds), DifferentiationTheory and Social Change, New York: Columbia University Press: 441- 464.

  -        Neuman, S. and A.Ziderman (1986), "How Does Fertility Relate to Religiosity: Survey Evidence from Israel," Sociology and Social Research 70(2): 178-180.

  -        Norris P, and R, Ingelhart (2004). Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics), Cambridge:Cambridge University Press.

  -        Sander, W (1992). "Catholicism and the Economics of Fertility". Population Studies 46:477-489.

  -        Sandra, H (2014). The Impact of Religiosity on Fertility; a Comparative Analysis of France, Norway, and Germany, Springer.

  -        Smelser, N.J (1973). Toward a Theory of Modernization, in: E. Etzioni-Halevyand A. Etzioni (eds.), Social Change. New York: Basic Books: 268-284.

  -        Surkyn, J. and R. Lesthaegh (2004). "Value Orientations and the Second Demographic Transition (STD) in Northern, Western and Southern Europe: An Update", Demographic Research, Special Collection 3, Article 3 (www.demographic-research.org).

  -        Tamney, J.B. and S.D. Johnson (1985). "Consequential Religiosity in Modern Society", Review of Religious Research 26: 360-378.

  -        Thornton, A, W. Axinn, G. Hil, H. Daniel (1992). "Reciprocal Effects of Religiosity, Cohabitation, and Marriage". American Journal of Sociology, 98(3):628–651.

  -        Van de Kaa, D. J (1997). "Options and Sequences: Europe’s Demographic Patterns". Journal of the Australian Population Association, 14 (1): 1-30.

  -        Weigel, G., (2005). The Cube and the Cathedral: Europe, America, and Politics without God, Basic Books.

  -        Westoff, C.F and T Frejk (2007). "Religiousness and Fertility among European Muslims". Population and Development Review 33(4): 785- 809.

  -        Zang, L (2008). "Religious Affiliation, Religiosity, and Male and Female Fertility". Demographic Research: 18 (8): 233-262.