دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-223 
2. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

صفحه 43-82

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


4. تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ پونه شهریاری