دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 3-156 

مقاله پژوهشی

تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی