کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیه ای شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

در راستای توجه به مسائل سالمندان، پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی وضعیت کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مرتبط با آن بپردازد. روش پژوهش، پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کل شماری و با توزیع پرسشنامه در بین 206 نفر از سالمندان مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام گردآوری شده است. ارزیابی یافته‌ها بیانگر آن است که پاسخگویان از کیفیت زندگی نسبتاً بالایی برخوردارند و همبستگی بین متغیرهای مستقل نگرش دینی، سازگاری و حمایت اجتماعی با متغیر وابسته، معنی‌دار و مستقیم، و رابطه متغیرهای پرخاشگری و احساس بیگانگی با کیفیت زندگی معنی‌دار، اما معکوس است. همچنین رابطه معنی‌داری بین متغیرهای سن، وضع تاهل، وضعیت سواد، درآمد، چگونگی گذران اوقات فراغت و احساس محرومیت نسبی با متغیر وابسته مشاهده نمی‌شود. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای احساس بیگانگی و نگرش دینی طی  دو مرحله وارد معادله شده و در نهایت 55 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی را تبیین نموده‌اند. در پایان راهکارهایی در زمینه بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در مناطق حاشیه‌ای شهر ایلام ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Life of the Elderly Living in the Suburban Areas of the City of Ilam and its Related Factors

نویسندگان [English]

  • Masoud Almasi 1
  • Zeynab Ehsani 2
1 Instructor, Department of Social Sciences, Payame-Noor University
2 B.A. in Social Sciences, Payame-Noor University
چکیده [English]

Due to the problems the elderly involved in, this study seeks to deal with the elderly’s quality of life and factors related with it. Survey method has been used and the required information have been collected through total number and questionnaires distributed among 206 aged persons of suburban areas in Ilam. Results indicate that respondents have relatively high quality of life; there is direct and significant correlation between the independent variables of religious attitudes, compatibility and social support with the dependent variable and significant but inverse relation between variables of aggression and sense of alienation with quality of life. Moreover, significant relation between variables of age, marital status, educational status, income, leisure, and the sense of relative deprivation with the dependent variable is not observed. The analysis of the regression results shows that the sense of alienation and religious attitudes have been entered to the equation during two stages and, eventually, they have explained 55 percent of the variations of the dependent variable, i.e. quality of life. Finally, some techniques have been presented to improve and promote the quality of life of the elderly living in the suburban areas in Ilam.

جمشیدیها، غلامرضا و موسی عنبری(1383). "تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی". نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 23. صص: 68-43.

رفیع­پور، فرامرز(1378). آنومییاآشفتگیاجتماع، تهران: سروش.
گار، تد رابرت(1387). چرا انسانها شورش می­کنند؟، (ترجمه: علی مرشدی­زاد)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن کل کشور، سال­های 85-1335.
مرکز آمار ایران(1390). نتایج تفصیلی سرشماری­ عمومی نفوس و مسکن استان ایلام، سال­ 1390.
نقدی، اسداله و رسول صادقی(1385). "حاشیه­نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)". فصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی، سال پنجم، شماره 20. صص: 233-213.
Apolone, G. and P. Mosconi (1998). "Review of the concept of quality of life assessment and discussion of the present trend in clinical research". Nephrol Dial Transplant. 13(1): 65-69. Online available at: http://ndt.oxfordjournals.org/content/13/suppl_1/65.full.pdf
Canbaz, S and A. T. Sunter, and S. Dabak, and Y. Peksen (2003). "The prevalence of chronic disease and quality of life in elderly people in Samsun". Turkish Journal medical Sciences. 33(5): 335-340. Online available at: http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=sag&rak=0210-15
 Diener, E and Suh, E and Oishi, S (1997). Recent Finding on subjective well being. Indiana Journal of Clinical Psychology, 24(1): 25-41. Online available at: http://medind.nic.in/imvw/imvw9527.html
Ebersole, P and T. Touhy, and P. Hess, and K. Jett, and A. S. Luggen (1990). Toward Healthy Aging, human needs and nursing responses. St. Louis: The CV Mosby Company. Online available at: http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=1256497
Glatzer, W (2000). "happiness: classic theory in the light of Current research". Journal of happiness studies. 1(4): 501-511. Online available at: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1011550727571?LI=true#
Kosic,A (2004). "Acculturation strategies, coping process and acculturation stress", Scandinavian Journal of Psychology, 46(4): 269-278. Online available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2004.00405.x/pdf
Lee, T.W and I.S. Ko, and K.J. Lee (2006). "Health promotion behaviors and quality of life among community dwelling elderly in Korea". International Journal of Nursing Studies, 43(3): 293-300. Online available at: http://europepmc.org/abstract/MED/16105668
Newman, S. J. and R. Struyk, and P. Wright, and M. Rice (1990). "Overwhelming Odds: Care giving and the risk of institutionalization". Journal of Gerontology. 45(5): 173-183. Online available at: http://geronj.oxfordjournals.org/content/45/5/S173.abstract
Roback, J (1982). "Wages, Rents, and the Quality of Life". The Journal of Political Economy, 90(6): 1257-1278. Online available at: http://francois.marginalq.com/Biblio/Roback_JPE_1982.pdf
Seeman, M (1959). "On the meaning of Alienation", American Sociological Review. 24(6): 783-791. Online available at: http://www.jstor.org/stable/2088565
Schmitt, R.  B (2002). "Considering Social Cohesion in Quality Of Life Assessments: Consept and Measurement", Social Indicators Research, 58: 403-428. Online available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47513-8_18#page-1
WHO (1996). WHOQOL-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic
Version of Assessment. World Health Organization Geneva. Online available at: