ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

پ‍‍ژوهش حاضر به مطالعه ارزش کودکان و رفتار باروری پرداخته است. داده‌های تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نمونه‌ای شامل 406 نفر از زنان 15-49 ساله همسردار شهر شیراز جمع‌آوری گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که عواملی چون سن ازدواج، تحصیلات پاسخگو و همسر رابطه معکوس با ارزش فرزند، باروری واقعی و ایده‌آل دارند. با افزایش عواملی مانند سن زن، مدت ازدواج و اجتناب از تک فرزندی، تعداد فرزند زنده به‌دنیا آمده و تعداد مطلوب فرزند و ارزش فرزند افزایش می‌یابد. ارزش فرزند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مذهبی با باروری واقعی و ابعاد اقتصادی و مذهبی با باروری ایده‌آل رابطه معنی‌دار و مستقیم دارند. تحلیل رگرسیون چند‌متغیره به تفکیک متغیرهای جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی و ارزش فرزند نشان داده که متغیرهای مدت ازدواج، محل تولد، سن ازدواج پاسخگو، تحصیلات پاسخگو، تمایل به ترکیب جنسی فرزندان، فواید اجتماعی و اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی فرزند قادر به تبیین تغییرات باروری واقعی می‌باشند. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره بیان‌گر آن است که مدت ازدواج، اجتناب از تک فرزندی، تمایل به ترکیب جنسی فرزندان و فواید اقتصادی، تغییرات باروری ایده‌آل را تبیین می‌کنند.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value of Children and Fertility in the City of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Rajabi 1
  • Fatemeh Hasheminya 2
1 Assistant Professor of Sociology, Shiraz University
2 M.A. in Demography, Shiraz University
چکیده [English]

This research has analyzed the value of children and fertility. Data were gathered by using survey method, and sample consists of 406 women that are 15-49 years old married women in Shiraz city. Findings show that factors such as marriage age, women's, and husbands' education have reverse relation with value of children, actual and ideal fertility. Increasing in value of factors such as women's age, length of marriage, and avoiding of single child have increased the numbers of children ever born, the ideal numbers of children, and value of children. Findings have shown that there is significant correlation between economic, social, and religious dimensions value of children with actual fertility, also economic, and religious dimensions value of children with ideal fertility. According to factors (demographic, socio- economic, and value of children),  Results of multiple regression have showed that length of marriage, birth place, marriage age of women, women's education, tend to sex combination of children, social and economic benefits, and social costs of children are able to explain variances of the actual fertility. Length of marriage, avoiding of single child, tend to sex combination of children, and economic benefits of children have explained the variances of ideal fertility.

آقاجانیان، ‌اکبر و ماهرخ رجبی (1364). ارزش کودکان و رشد خانواده در شهر و روستا، شیراز: دانشگاه شیراز.
رئیسی، عنایت‌ا... (1376). "بررسی پدیده فرزندخواهی و ارزش‌های مثبت و منفی کودکان برای والدین"، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه شیراز.
عباسی­شوازی، محمدجلال، میمنت حسینی­چاوشی، پیتر مک­دونالد و بهرام دلاور (1383). تحولات باروری در ایران، شواهدی از چهار استان منتخب،تهران: معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
قربانی، شیما (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر ارزش فرزندان در فرآیند فرزندآوری: مورد مطالعه شهر جهرم"، پایان‌نامهکارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز.
محمودیان، حسین و محمدرضا پوررحیم (1381). "ارزش فرزند از دیدگاه زوجین جوان و رابطه‌ آن با باروری: مطالعه موردی شهرستان بهشهر." فصلنامه جمعیت، شماره 41: 103-89.  
منصوریان، محمدکریم و اعظم خوشنویس (1385). "ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری: مطالعه موردی شهر تهران." مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 47: 146-129.
ویکس، جان (1385). جمعیت، مقدمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات، (ترجمه الهه میرزایی)، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
Abbasi-Shavazi, M. J., P. McDonald and M. Hosseinichavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran, New York: Springer.
Buhler, C. (2008). "On the Structural Value of children and its Implication on Intended Fertility in Bulgaria." Demographic Research 18: 569-610.
Dinn, A. A. and C. Kagitcibasi (2010). "The Value of Children for Parents in the Minds of Emerging Adults." Cross- Cultural Research 44 (2): 174-205.
Dyer, S. J. (2007). "The Value of Children in African Countries-Insight from Studies on Infertility." Journal of  Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 28 (2): 69-77.
Fawcett, J. T. (1974). "The Value of children in Asia and the United States." East-West population Institute, 32.
Freedman, D. (1994). "A theory of the Value of children." Demography 31 (3): 375-94.
Hoffman, L. W. (1972). "A psychological perspective on the value of children to parents." in J. T. Fawcett (ed.), The Satisfactions and Costs of Children: Theories, Concepts, Methods. Hawaii: East-West Center.
Iman, M. T. and M. Soroush (2007). "The Value of children of Iranian Parents." Sociation Today 5 (1): 21-35.
Kagitcibasi, c. and B. Ataca (2005). "Value of Children and Family Change: A Three- Decade Portrait From Turkey." Applied Psychology: An International Review 54 (3): 317-337.
Leibenestein, H. (1977). "The Economic Theory of Fertility." in Johannes Overbeek (ed.), The Evolution of Population Theory. London: Green Wood.
Mayer, B. and G. Trommsdorff (2010). "Adolescents, Value of Chidren and Their Intentions to Have Children: A Cross-Cultural and Multilevel Analysis." Jounal of Cross- Cultural Psychology  41(5-6): 671-689.
Rani, D. U. V. Babu and M. V. Sudhakara Reddy (2003).  Economic Value of Children and Fertility. Discovery Publishing House.
Trommsdorff, G. and B. Nauck. (2010). "Value of Children: A Concept for Better Understanding Cross-Cultural Variations in Fertility Behavior and Intergenerational Relationships." Journal of Cross-Cultural Psychology 41(5-6): 637-651.
Trommsdorff, G, U. kim and B. Nauck (2005). "Factors Influencing Value of Children and Intergenerational Relations in Times of Social Change: Analyses from Psychological and Socio-cultural Perspectives: Introduction to the Special Issue." Applied Psychology: an Internatioal Review 54 (3): 313-316.
Weeks, J. R. (1999). Population,U.S: Wadsworth Publishing Company.