دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 1-190 
بررسی مضیقه‌ ازدواج در ایران

صفحه 74-94

فاطمه ترابی؛ مسعود کوچانی اصفهانی؛ محمد شکفته گوهری