نویسنده = حاتم حسینی
تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 115-153

10.22034/jpai.2020.43641

حاتم حسینی؛ رضا تیموری ارشد


تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر