نویسنده = محمد ساسانی پور
تعداد مقالات: 4
1. کووید-19 و بازبینی گذارهای جمعیت‌شناختی: عصر اپیدمی‌های عفونی- انگلی نوپدید؟

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-74

10.22034/jpai.2021.131572.1156

مهیار محبی میمندی؛ محمد ساسانی پور


3. نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی


4. تحولات الگوی مرگ‌ومیر در ایران با تاکید بر جمعیت سنین نیروی-کار در دهه اخیر

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 190-210

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی؛ سعیده شهبازین