نویسنده = مجید کوششی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393)

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-204

10.22034/jpai.2019.239442

زهرا سلطانی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ علی باقری؛ مجید کوششی


2. سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-57

10.22034/jpai.2020.43638

لیلی نیاکان؛ مجید کوششی؛ ویدا ورهرامی


3. نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی