نویسنده = مجید کوششی
برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 7-39

10.22034/jpai.2022.549641.1223

مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


تأثیر متغیر‌های جمعیتی بر برآورد مصارف آب کشاورزی در ایران (بازه زمانی 1386 تا 1393)

دوره 14، شماره 28، آذر 1398، صفحه 171-204

10.22034/jpai.2019.239442

زهرا سلطانی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ علی باقری؛ مجید کوششی


سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 31-57

10.22034/jpai.2020.43638

لیلی نیاکان؛ مجید کوششی؛ ویدا ورهرامی


نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی