مطالعه کیفی فرایندهای مهاجرت مستقل زنان به شهر تهران (روایت پژوهی زنان مهاجر استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

افزایش مهاجرت‌های بین استانی زنان، از پراهمیت‌ترین تغییرات دهه‌های اخیر حوزۀ مهاجرت است که تاحد زیادی از توسعه متفاوت استان‌ها نشات می‌گیرد. نتایج تحلیل فازی داده‌های سرشماری‌1390 نشان‌‌‌ داد که بیشترین زنان مهاجر مستقل وارد شده به شهر تهران، از استان‌های بیشتر توسعه‌یافته می‌باشند. براین‌‌اساس، این تحقیق با هدف بررسی فرایندهای مهاجرت مستقل زنانی که از استان‌ توسعه‌‌یافته یزد به تهران آمده‌اند، با روش کیفی روایت‌پژوهی انجام گرفت. یافته‌های این مطالعه حاکی‌از وجود سه مدل فرایندی اصلی است که از تحلیل روایت‌های 19 نفر از زنان مهاجر مستقل و ترسیم مدل‌های فرایندی اختصاصی هریک و در نهایت قراردادن این مدل‌ها در سطحی انتزاعی‌تر به‌دست آمد. این مدل‌های فرایندی که حاصل وجود پیرنگ‌های مشابه میان روایت‌های مصاحبه‌شوندگان است عبارتند از: 1. مدل میل به خودساختگی که شامل دخترانی می‌شود که آزادی‌های لازم را داشتند ولی تمایل به تجربه زندگی مستقل و دور از حمایت خانواده دارند. 2. مدل میل به پیشرفت اقتصادی- اجتماعی در زمینه‌های تحصیلی و شغلی. 3. مدل عدم‌‌تجانس فرهنگی که شامل دخترانی می‌شود که آزادی‌های لازم را نداشتند و برای فرار از فشارهای خانواده، فامیل و جامعه برای همنوایی با فرهنگ موجود مهاجرت کرده‌اند. به‌طور کلی نتایج نشان داد که عوامل غیراقتصادی تاثیر زیادی بر مهاجرت مستقل زنان مورد بررسی داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Women's Independent Migration Processes to Tehran City (Case Study of Migrant Women of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Raheleh Zare Mehrjardi 1
  • Majid Fouladiyan 2
  • Gholamreza Hassani Darmian 3
  • Ali Ghasemi Ardahaee 4
1 PhD Candidate in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Demography, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

The increase in women's inter-provincial migration is one of the most important migration changes in recent decades, which originates from the different development of the provinces. The results of the fuzzy analysis of the 2011 census data showed that most of independent female immigrants who entered Tehran were from more developed provinces. Therefore, this research was conducted with the qualitative method of research narrative with the aim of investigating the processes of independent migration of women who came from the developed province of Yazd to Tehran. The findings of this study indicate the existence of three main process models, which were obtained from the analysis of the narratives of 19 independent immigrant women and the drawing of specific models for each one, and finally placing these extracted process models on a more abstract level. These process models, which are the result of the existence of similar patterns among the narratives of the interviewees, include: 1. The self-made desire model, which includes girls who had the necessary freedom but have a desire to experience an independent life away from family support. 2. The model of desire for socio-economic progress in educational and occupational fields. 3. The model of cultural heterogeneity, which includes girls who did not have the necessary freedom and migrated to escape the pressures of the family, relatives and society to conform to the existing culture. In general, the results showed that non-economic factors had a great impact on the independent migration of the investigated women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent migration of women
  • Socio-economic and technological development
  • Yazd province
  • Tehran city
  • Research narrative
(ترجمة ابراهیم افشار)، تهران: نشر نی.
اسمعیلی، نصیبه و حسین محمودیان (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 90-1385"، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 15، شماره 34، 21-1.
اعظم‌آزاده، منصوره‌ و مرضیه مشتاقیان (1394). "جدایی فرهنگی، نابرابری منطقه‌ای‌ و تصمیم دانشجویان دختر به بازگشت یا عدم بازگشت به مبدأ مهاجرت"، مقالۀ ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها‌ و سیاست‌ها، دانشگاه تربیت ‌مدرس، 5‌‌و6 آبان.
حریــری، نجــلا (1385). اصــول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
حسنپورفرد، علی (1389). گرایش به مهاجرت و جنسیت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم‌اجتماعی.
حسینی، قربان، رسول صادقی، علی قاسمی‌اردهایی و ولی‌اله رستمعلی‌زاده (1397). "تحولات روند‌ و الگوهای مهاجرت‌داخلی در استان‌های ایران"، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 8، شمارۀ 31، صص18-1.
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و علی قاسمی‌اردهایی (1396). "عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال دوازدهم، شمارة 24، 67-43.
سادتی، جواد و محبوبه علوی (1397). "علل و پیامدهای اجتماعی مهاجرت زنان"، مطالعات پژوهشی زنان، سال پنجم، شماره هشتم، 76-61.
سرشماری عمومی نفوس ‌و مسکن کشور1385 و1390. بازیابی‌از www.amar.org.ir
شهبازین، سعیده، رسول صادقی و مریم رضایی (1400). "تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال شانزدهم، شماره31، صص373-343.
صادقی، رسول‌ و محسن شکریانی (1395). "تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی بین‌شهرستانی در ایران"، توسعۀ محلی روستایی- شهری، دورۀ هشتم، شمارۀ 2، صص270-245.
صادقی، رسول و لیلا ولدوند (1394). "جنسیت و مهاجرت: تحلیل جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در مهاجرت‌های داخلی در ایران"، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال چهارم، شماره7، صص78-55.
عسکری‌ندوشن، عباس، احسان لشکری و سمیه فرامرزیان (1395). "رابطۀ شاخص‌های توسعه و مهاجرپذیری شهرستان‌ها درایران"، تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شمارۀ 4، صص 152-127.
فتح‌اللهی، جمال، وحید کفیلی و علیرضا تقی‌زادگان (1396). "شکاف توسعۀ استان‌های ایران"، پژوهش‌های اقتصاد توسعه‌ و برنامه‌ریزی، سال ششم، شمارۀ ‌اول، صص 118-99.
فلیک، اووه (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
فولادیان، مجید، محمد توکل و محسن سوهانیان‌حقیقی (1397). "بررسی رابطۀ توسعۀ تکنولوژیک با ابعاد توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ تطبیقی استان‌ها‌ی کشور)"، مجلۀ علوم‌اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 15، شمارۀ اول، صص220-189.
قاسمی‌اردهایی،علی، حسین محمودیان ورضا نوبخت (1396). "تحلیل علل مهاجرت‌های داخلی ایران در سرشماری‌های 1385و 1390"، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره6، شماره3، صص390-375.
محمودیان، حسین، حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد‌ و محمدرضا کارگرشورکی (1388). "زنان مهاجر تحصیلکرده در تهران"، پژوهش زنان، دورۀ 7، شمارۀ 4، صص70-51.
محمودیان، حسین و سراج‌الدین محمودیانی (1397). "بررسی وضعیت مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران با تأکید بر دوره 1395-1390"، بازیابی از: https://iran.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/layout_-_report_on_internal_migration-v.10.pdf
مشفق، محمود و معصومه خزایی (1394). "تحلیلی بر ویژگی‌ها و تعیین‌کننده‌های مهاجرت مستقل زنان در ایران"، مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره 67، صص 124-85.
میرزایی، محمد و علی قاسمی‌‌اردهایی (1394). مهاجرت داخلی زنان در ایران، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، تهران: نشر نی.
Boyd. M. and E. Grieco. (2003). Women and migration: Incorporating gender into international migration theory. Washington, DC: Migration Information Source. Retrieved from http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=106.
Buchanan Stafford, S. H. (1984). "Haitian immigrant women: A cultural perspective", Anthropologica New Series, 26(2): 171-189.
Castles, S. and M. J. Miller (2003). The Age of Migration, 3nd edition, MacMillan, London.
Connell, J.‌(1984). Status or subjugation? Women, migration and development in the south pacific. The International Migration Review, 18(4), Special Issue: Women in Migration: 964-983.
Connell, J. (1985). "Coca, Copper and Cash: Terminal, Temporary and Circular Migration in Siwai". In R. Prothero and M. Chapman(eds.). Circulation in Population Movement: Substance and Concepts from the Melanesian Case. London: Routledge and Kegan Paul.
Curran, S. R., S. Shafer., K.M. Donato and F. Garip (2006). Mapping Gender and Migration in Sociological Scholarship: Is It Segregation or Integration?, International Migration Review, 40(1): 199-223.
Dannecker, P. and N. Sieveking (2009), "Gender, Migration and Development: An Analysis of the Current Discussion on Female Migrants as Development Agents", Working Papers – Centre on Migration, Citizenship and Development.
DeJong, G. (2000). "Expectations, Gender and Norms in Migration Decision-making", Population Studies, 54(3): 307-319.
Demi, M. A., D. K. McLaughlin and A. R. Snyder (2009). "Rural Youth Residential Preferences: Understanding the Youth Development- Community Development Nexus", Community Development, 40(4), 311-330.
Deshingkar, P., S. Grimm (2005). "Internal migration and development: A global perspective", Switzerland: International Organization for Migration‌(IOM).
Ezra, M. (2001). "Ecological degradation, rural Poverty and Migration in Ethiopia: A Contextual analysis". Policy Research Division Working Paper no. 149. New York: Population Council. Available on: http: // www. Pop council. Org
Ferrant, G., E. Loiseau, and K. Nowacka (2014). "The Role of Discriminatory Social Institutions in Female South‐South Migration", OECD Development Centre, Paris
Fielding, A., (1992). "Migration and social mobility: south east England as an escalator region", Regional Studies, 26(1), 1-15.
Filkins, R.,  J. C. Allen and S. Cordes (2000). "Predicting Community Satisfaction Among Rural Residents: An Integrative Model", Rural Sociology, 65(1):72 – 86.
Fleury, A. (2016). "Understanding Women and Migration: A Literature Review knomad‌(Global Knowledge Partnership on Migration and Development) Working", Paper 8.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class, New York: Basic Books.
Graves, N. D. (1984). "Adaptation of Polynesian Female Migrants in New Zealand". In J.T. Fawcett, S-E. Khoo and P.C. Smith(eds.). Women in the Cities of Asia: Migration and Urban Adaptation. Boulder: Westview Press. Pp. 365-393.
Halfacree, K. (2004). "A Utopian imagination in Migration’s Terra incognita? Acknowledging the non-economic worlds of migration decision making". Population, Space and Place, 10(3), 239-253.
International organization for migration (IOM) (2009). "Rural women and migration, fact sheet", Available from: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/migrated_files/What-We-Do/docs/Rural-Women-and-Migration-Fact-Sheet.pdf
Jolly, S., H. Reeves (2005). "Gender and Migration: Overview Report, BRidge Development-Gender", Institute of Development Studies, Available from the www.bridge.ids.ac.uk/reports/CEP-Mig-OR.pdf.
Johnson, K. M., G. H. Elder and M. Stern (2005). "Attachments to family and community and the young adult transition of rural youth", Journal of Research on Adolescence, 15(1), 99–125.
King, R. (2012), Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer, Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University.
Lauby, J. and O. Stark (1988). "Individual migration as a family strategy: young women in the Philippines", Population Studies, 42 (3): 473-486.
Lee, H. K. and C. Kim (2011). "The Dynamics of Migration Processes: The Gender Dimension in Asian-Australian Migration", Working Paper, Department of Immigration and Citizenship, Australia.
Long, Jame., S. Faught and C. Johnson (2012). "Roles of community satisfaction and community attachment in the out-migration of rural residents", Journal of Management and Marketing Research, 11, 1-11.
Nobles, J. and C. McKelvey (2015). "Gender, power and migration from Mexico", Demography, 52: 1573-1600.
Ortiz, V. (1996). "Migration and marriage among Puerto Rican women", International Migration Review, 30(2): 460-484.
Oso, L. and C. Catarino (2013). "From sex to gender: The feminization of migration and labour-market insertion in Spain and Portugal", Ethnic and Migration Studies, 39(4): 625-647.
Pickbourn, L. (2022). "Is Migration in Africa always a Household Decision? Consensus and Contestation in the Rural–Urban Migration Decisions of Ghanaian Women", Feminist Economics, 28(2): 64-92.
Pretty, G., P. Bramston., J. Patrick and W. Pannach (2006). "The relevance of community sentiments to Australian rural youths' intention to stay in their home communities", American Behavioral Scientist, 50(2): 226-240.
Quinlan, R. J. (2005). "Kinship, gender and migration from a rural caribbean community". Migration Letters, 2: 2-12.
Sage, J., M. Evandrou, and J. Kalkingham (2013). "Onwards or homewards? Complex graduate migration pathways, well-being, and the “Parental safety net", Population, Space and Place. 19(6), 738-755. http://dx.doi.org/10.1002/psp.1793.
Theodori, A. and G. L. Theodori (2014). "Perceptions of Community and Place and the Migration Intentions of At-Risk Youth in Rural Areas', Journal of Rural Social Sciences, 29(1), 103–121.
Trell, E. M., V. H. Bettina and P. Huigen (2012). "It’s good to live in Järva-Jaani but we can’t stay here’: Youth and belonging in rural Estonia", Journal of Rural Studies, 28(2), 139-148.
United Nation (2014). The World Survey on the Role of Women in Development, Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs.
Uteng, T. P. (2012). Gender and mobility in the developing world. Background paper for the World Development Report 2012. The World Bank, Washington, DC.