تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای اسلامی آسیایی با توجه به عوامل جمعیت‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

3 استادیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

افزایش مشارکت زنان در بازار کار منجر به بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع می‌شود و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار جوامع خواهد بود. ازاین‌رو، متغیر مشارکت زنان در بازار کار و عوامل تعیین‌کننده آن از موضوعات مهمی است که در مطالعات به‌دفعات به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در بازار کار در کنار متغیرهایی مانند میزان باروری کل، بیکاری و شهرنشینی، در ۲۳ کشور مسلمان آسیایی، در فاصله زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ در قالب یک مدل پنل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اگر اثرات فردی در تخمین داده‌های پنلی مورد استفاده در نظرگرفته نشود، مانند آنچه در مطالعات پیشین انجام شده، فرضیه U-شکل بودن رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ مشارکت زنان، در میان مجموعه کشورهای مورد بررسی تأیید می‌شود. اما اگر تفاوت میان کشورها در نظر گرفته شود، این رابطه و فرضیه تأیید نمی‌شود. مطالعه حاضر تأکید می‌کند که در نظر گرفتن تفاوت‌های میان کشورها، منجر به روشن شدن اثرات نهادهای منحصر به‌فرد حاکم بر کشورها بر نرخ مشارکت زنان و همچنین تصریح درستی از اثر رشد اقتصادی بر این نرخ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Growth on Women Labor Force Participation in Asian Muslin Countries with Respect to Demographic Factors

نویسندگان [English]

  • Mlaihe Hadadmoghadam 1
  • Hajieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
  • Elham Nobahar 3
1 Assistant Professor, National Institute for Population Research (NIPR), Tehran, Iran
2 Associate Professor, National Institute for Population Research (NIPR), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Increasing female labor force participation (FLFP) can improve the socioeconomic situation of nations and lead to sustainable development of societies. Therefore, the variable of female participation in the labor market and its determinants is one of the basic issues that have been frequently addressed in economic studies. This study examines the effect of economic growth on the participation of females in the labor market among Asian Muslim countries during 1995 to 2019 using a panel model. The results of the study indicate that if individual effects are not considered in estimating the panel data, as in previous studies, the U-shaped relationship between economic growth and female participation rates is confirmed among the set of countries considered. However if differences between countries are considered, this relationship is rejected. It is highlighted that considering the cross-country differences leads to clarification of unique dominated institutions in countries on FLFP as well as correct specification of the effect of economic growth on FLFP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor market
  • Female labor force participation rate
  • Economic growth
  • Muslim countries
  • Fixed effects
اقتصادی»، پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان، دوره 2، شماره 2، صص:‌ ۵۵-۴۱.
ریندفوس، رونالد، چو، مینجا کیم (1400). باروری پایین، نهادها و سیاست‌ها: تفاوت‌ها در میان کشورهای صنعتی (ترجمه حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد)، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
رازقی نصرآباد، حجیه بی بی؛ حسینی چاووشی،میمنت؛ عباسی شوازی، محمد جلال (1400). «تاثیر نگرش و نقشهای جنسیتی بر فاصله تولد اول تا دوم»، جامعه شناسی کاربردی،دوره 32، شماره 2، صص:‌28-1.‌  
زندی، فاطمه، دامن کشیده، مرجان و مرادحاصل، نیلوفر (1391). «نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا». زن و فرهنگ. دوره 3، شماره 11، صص 125-111.
علیقلی، منصوره (1395). »بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی»،‌ مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان،‌ دوره 14، شماره 2، صص ۸۶-۶۳.
فطرس، محمدحسن، نجمی، مریم، معمارزاده، عباس. (1396). تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران). زن در توسعه و سیاست، دوره 15، شماره 3، صص: 325-311.
موسایی، میثم، مهرگان، نادر، رضایی، روح‌االله‌ (1389). «نـرخ بـاروری و میـزان مشـارکت زنان در نیروی کار مطالعة موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا»، زن در توسـعه و سیاست، دوره 8، شماره 2، صص: 68-55.
Becker, G. (1965). “A theory of allocation of time”, Economic Journal, 75: 493- 517.
Becker, G.S. (1981). Treatise on the Family, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Becker, G.S. (1992) "Fertility and the Economy" Population Economics, 5: 185-201.
Boserup, E. (1970). Woman's role in economic development, New York: St Martin's Press.
Cain, G. (1966), Married Women in the Labour Force: An Economic Analysis, Chicago: The University of Chicago Press.
Domosh, M., Joni, S. (2001), Putting Women in Place: Feminist Geographers Make Sense of the World, Guilford Publications.
Durand, J.D. (1975). The Labor Force in Economic Development, Princeton: Princeton University Press.
Edwards, M.E. (2002) "Education and Occupations: Reexamining the Conventional Wisdom about Later First Births among American Mothers" Sociological Forum 17:423-43.
Goldin, C. (1995). “The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History”, in T.P. Schultz (ed.). Investment in Women’s Human Capital, Chicago: The University of Chicago Press.
Goldscheider, F. K., Bernhardt, E., Lappegard, T. (2014). “The second half of the gender revolution in sweden: will it strengthen the family? Domestic Gender Equality and Modern Family Patterns Working Paper Series EQUAL WP 07, Stockholm University.
Goldscheider, F. Olah, L. S., Puur, A. (2010). “Reconciling Studies of Men's Gender Attitudes and Fertility: Response to Westoff and Higgins”. Demographic Research, 22: 189-198.
Golmakani, N., Fazeli, E., Taghipour, A., Shakeri, M. T. (2015). “Relationship between gender role attitude and fertility rate in women referring to health centers in mashhad in 2013”. Iran Journal of Nursing Midwifery Research, 20(2): 269-274.
Heath, R., Jayachandran S. (2017). “The Causes and Consequences of increased Female Education and Labor Force Participation in Developing Countries”, In S. L. Averett, L. M. Argys, and S. D. Hoffman (eds.) The Oxford Handbook of Women and the Economy, (pp: 345–367). Oxford University Press.
Heckman, J. (1978). “A partial survey of recent research on the labor supply of women”, American Economic Review, 68: 200-207.
Hill, M. A. (1983). “Female labor force participation in developing and developed countries”, Review of Economics and Statistics, 65: 459-467.
Karshenas, M., Moghadam, V. (2001). “Female labour force participation and economic adjustment in the MENA region”, Research in Middle East Economics, 4:51–74.
Killingsworth, M.R. (1983). “Labor Supply”, Cambridge: Cambridge University Press.
King, A.G. (1978). “Industrial structure, the flexibility of working hours and women’s labor force participation”. Review of Economics and Statistics, 60: 399-407.
Kottis, A.P., (1990). “Shifts over time and regional variation in women’s labor force
participation rates in a developing economy”, Journal of Development Economics, 33: 117–132.
Kravdal, O. (1994). "The Importance of Economic Potential and Economic Resources for the Timing of first birth in Norway", Population Studies, 48: 249-268.
Lappegård, T., Neyer, G., Vignoli, D. (2015). “Three dimensions of the relationship between gender role attitudes and fertility intentions”, Stockholm Research Reports in Demography, Stocholm University Department of Sociology, Demography Unit / www.suda.su.se.
Lechman, E., Kaur, H. (2015). “Economic growth and female labor force participation – verifying the U-feminization hypothesis. New evidence for 162 countries over the period 1990-2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2551476 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2551476
Lopez-Acevedo, G., Betcherman, G., Khellaf, A., Vasco, M. (2021). Morocco's Jobs Landscape: Identifying Constraints to an Inclusive Labor Market. International Development in Focus, Paperback, World Bank press.
Mcclamroch, K. (1996). “Total fertility rate, women's education, and women’s work: What are the relationships?”, Population and Environment, 18(2): 175–186.
McDonald, P. (2000). “Gender equity in theories of fertility transition” Population and Development Review, 26(3): 427-439.
Mincer, J. (1962). Labor force participation of married women: A study of labor supply. Aspects of labor economics (pp. 63-105). Princeton University Press.
Mincer, J. (1985). “Inter country comparisons of labor force trends and of related developments: An overview”, Journal of Labour Economics, 3(1): 1-32.
Omar, W., Allen, K. (1996), “The Muslims in Australia”, Australian Government Publishing Services, Canberra, Australia.
Pampel, F.C., Tanaka, K. (1986). “Economic development and female labor force participation: A Reconsideration”, Social Forces, 64(3): 599-619.
Psacharopoulos, G., Tzannatos, Z. (1989). “Female labor force participation: An international perspective”, World Bank Research Observer, 4(2): 187-201.
Rindfuss, R. R., Morgan, S. P., Swicegood, C. G., (1988). First Births in America: Changes in the Timing of Parenthood, Berkeley: University of California Press.
Schultz, T.P. (1991). “International differences in labor force participation in families and firms”, Economic Growth Center Working Paper, No. 634, New Haven: Yale University.
Tam, A., (2011). “U-shaped female labor participation with economic development:
some panel data evidence”, Economics Letters, 110: 140–142.
Tansel, A. (2001). “Economic development and female labour force participation in Turkey: Time series evidence and cross-province estimates”, Middle East University Technical Paper.
Tsani, S., Paroussos, L., Fragiadakis, C., Charalambidis, I., Capros, P., (2013). “Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries”, Economics Letters,120(2): 323- 328.