بازسازی فرایند زایمان و مامایی سنتی: پژوهشی کیفی در شهرستان سردشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع فرایند زایمان و تولد نوزاد در اجتماعات سنتی، قبل از ورود پزشکی و بهداشت مدرن، می‏پردازد و سعی در بررسی نقش ماماهای محلی در این فرایند دارد. با بهره‏گیری از روش اتنوگرافی و با مراجعه به زنان ماما و سایر افراد مطلع از جمله زنان سالمند، روایتی از فرایند زایمان ارائه می‏شود. با 46 نفر مصاحبه‏های عمیقی انجام گرفت، یافته‏های مصاحبه‏ای حول سه مرحلۀ پیشازایمان، حین زایمان و بعد از زایمان تم‏بندی شدند. زایمان‏های سنتی در محیطی خانگی، با حداقل امکانات بهداشتی و البته با ابزارهای بسیار ساده و دم‏دستی انجام می‏گرفتند. ماماها در دورۀ پیشازایمان توصیه‏های رفتاری و تغذیه‏ای و در موارد متعدد معالجه‏ای به زنان باردار ارائه می‏کردند. در جریان زایمان، در صورت دشواری زایمان، راهکارهای کاملاً تجربیِ بومی و نیز راهکارهایی اعتقادی اتخاذ می‏شد. شرایط خاص محیطی و زیستی و فرهنگی در مواردی باعث مرگ‌ومیر مادران یا جنین می‏شد. یافته‏ها می‏توانند علل ناشناختۀ مرگ‌ومیر مادران یا جنین را در گذشته نشان دهند. در مرحلۀ پس از زایمان مراقبت‏های مؤثر ماما از زائو، بر سلامتی مادر و فرزند بسیار مؤثر بوده است. تمامی اقدامات ماما و کل فرایند زایمان و فرزندآوری در بطن فرهنگ و به میانجی عناصر فرهنگ بومی انجام ‏شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstructing Traditional Delivery and Midwifery Process: A Qualitative Study in Sardasht District

نویسندگان [English]

  • Shirin Hatamifar 1
  • Mehdi Rezaei 2
1 M.A. in Demography, Payame Noor University, Iran
2 Assistance Professor of Demography, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

This paper deals with the process of delivery and childbirth in traditional communities prior the entrance of modern health and medicine. It tries to investigate the role of attendants in this process too. In an ethnographic study we refer to still alive traditional attendants as well as other elderly women to provide a clear picture of traditional delivery process and attendant role. For collecting data, 46 in-depth interviews have been conducted, then manuscripts were classified according to pre-delivery, delivery and post-delivery stages. Traditional deliveries took place in domestic context with least medical equipment and banal tools. Attendants provided the pregnant women with some behavioral, nutritional and sometimes curing advices. At the time of difficult deliveries, they employed purely local, experience-based techniques as well as spiritual ways. Different domestic, biological and cultural factors could have been caused infant/fetus or maternal death. The finding narrates some traditionally unknown causes of deaths of mothers or fetus. At the post-delivery stage, the attendant’s cares had substantial impact on mother and child health. All the attendant’s conducts and the deilivery and childberiang process were culturally mediated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional delivery
  • Local attendant
  • Premodern community
  • Kurdistan
  • Sardasht
جهازی، اعظم؛ معصومه کُردی، سیدرضا مظلوم (1386). "مقایسه تاثیر بستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزاد." زنان، مامایی و نازایی ایران. شماره 2، صص 66 ـ 55.
سرایی، حسن (1376). "مرحلۀ اول گذار جمعیتی در ایران." نامۀ علوم اجتماعی. شماره 9 و 10، صص 75 ـ 76.
شپرـ هوگس، نانسی (1398). "جمعیت‌شناسی بدون عدد"، در: جمعیت‏شناسی انسانشناختی، دیوید کرتز و تام فریک، (ترجمه: مهدی رضائی)، تهران: موسسه مطالعات و مدیرت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
شفعتی، معصومه و محمد جواد زاهدی (1393). "تبیین جامعه‌شناختی رابطه پزشک و بیمار (مطالعه کیفی در شهر اهواز)." مطالعات اجتماعی ایران. شماره 1، صص 127 – 105.
قادری، طاهره؛ علی اکبر جعفریان، نفیسه رحیمی‏نیا (1394). "چگونگی بازتعریف طب بومی در دورۀ مدرن، مطالعۀ مورد عقاید و باورهای مرتبط به باروری و ناباروری در شهرستان اردستان." دانشهای بومی ایران. شمارۀ 3، بهار و تابستان 1394.
کرتزر، دیوید و تام فریک (1398). جمعیتشناسی انسانشناختی، (ترجمه: مهدی رضائی)، تهران: موسسه مطالعات و مدیرت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
کشاورز، زهره، زهره عباسی، محمد جلال عباسی شوازی، عباس عبادی، فروزان علوی مقدم و الهه سالاری (1396). "قومیت، فرهنگ و رفتار باروری اقوام خراسان شمالی." مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. شماره 1، صص 116 ـ 109.
محمدپور، احمد (1398). روش در روش: ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: انتشارات لوگوس.
محمدپور، احمد (1392الف). ضد روش 2، مراحل و رویههای عملی در روششناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (1392ب). از سنت به نوسازی: مطالعۀ تغییرات اجتماعی به روش اتنوگرافی، تهران: جامعه‌شناسان.
مجاهد شهناز، عباس افلاطونیان ، نیره خادم، راضیه دهقانی فیروزآبادی، مژگان کریمی (1391). "بررسی تأثیر رطب بر خونریزی بعد از زایمان طبیعی."‌ مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. شماره 2، صص 166 ـ 159.
ویکس، جان (1395). جمعیت: مقدمهای بر مفاهیم و موضوعات، (ترجمه: الهه میرزایی)، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
Adatara, P. J. Strumpher, E. Ricks, P. P. M. Nyaledzigbor (2019). “Cultural beliefs and practices of women influencing home births in rural Northern Ghana.” International Journal of Women's Health, 11(4): 353–361. https://doi.org/10.2147/IJWH.S190402
Adatara, P. , A. Afaya, E. Baku, S. M. Salia and A. Asempah (2018). “Perspective of Traditional Birth Attendants on Their Experiences and Roles in Maternal Health Care in Rural Areas of Northern Ghana.” International Journal of Reproductive Medicine 17: 1-10. https://doi.org/10.1155/2018/2165627‌  
Coutinho, E., L. Silva, L. Alcione, C. Lopes, V. Parreira. and Vitória, Duarte (2014). “Becoming a Mother in a Strange Land: What cultural care immigrant women experience in Portugal?” Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, Anápolis – Goiás 3(3):142-160.
Creswell, J. W., C. N. Poth (2018). Qualitative inquiry & research design, California: Sage.
Hashem Zaher. E., N. F. Hassan Khedr and A. F. Eman (2021). “Effect of Eating Date Fruit on the Progress of Labor for Parturient Women”. International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing 8(3): 188-196.
Horsthmeke, K (2008). “The Idea of Indigenous Knowledge.” Archeology: The Journal of the World Archaeological Congress 4 (1), 129- 143.
Kaphle, S., H. Hancock, L. A. Newman (2013). “Childbirth traditions and cultural perceptions of safety in Nepal: critical spaces to ensure the survival of mothers and newborns in remote mountain villages.” Midwifery 29: 1173-1181.
Leedam, E (1985). “Traditional birth attendants.” International Journal of Gynecology & Obstetrics  23(4): 249-274.
Liamputtong, P (2002). “Childrearing practices and child health among the Hmong in Australia: implications for health services.” International Journal of Health Services 32(4):817-36. https://doi.org/10.2190/TTLQ-YC48-GTVQ-3DJH
Maimbolwa, M. C. B. Yamba, V. Diwan, A. Ransjo (2003). “Cultural childbirth and beliefs in Zambia.” Leading Global of Nursing Research 43 (3): 263- 274.
Ray, M. A. Morris, M. McFarland (2013). “Ethnonursing method of Dr. Madeleine Leininger.” in: Ray, M. A., Morris, M. McFarland (eds) Routledge International handbook of Qualitative Nursing Research, Routledge.
Mohd Yusoff, Z., A. Amat, D. Naim and S. Othman (2018). “Postnatal Care Practices among the Malays, Chinese and Indians: A Comparison.” SHS Web of Conferences 45, 05002. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184505002
Molloy, L., K. Walker, R. Lakeman and I. Skinner (2014). “Ethnonusing and ethnographic approach in nursing.” Nurse Researcher 23 (2): 17-21.
Mulder, S. (1995). “Midwifery in Rural India: a study of traditional birth attendants in Tamil Nadu, India.” Australian College of Midwifery Incorporated Journal, 8(1)24-30.
Karahan, N., R. Aydın, D. Yılmaz Güven, A. R. Benli and N. B. Kalkan (2017). “Traditional Health Practices Concerning Pregnancy, Bırth, and the Postpartum Period of Women Giving Birth in the Hospital.” Southern Clinic of Istanbul. Eurasia 28(3):190-198. https://doi.org/10.14744/scie.2017.33042
Naser, E., S. Mackey, D. Arthur, P. Klainin, Youbas, H. Chen, D. K. Creedy (2012). “An exploratory study if traditional birthing practices of china, Malaya and Indian Women in Singapore.” Midwifery 28, e865 – e871.
Sharma, S., E. Teijlingen, V. Hundley, C. Angell, P. Simkhada (2016). “Dirty and 40 days in the wilderness: Eliciting childbirth and postnatal cultural practices and beliefs in Nepal.” BMC Pregnancy and Childbirth 16:147. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0938-4
Singer, M., H. Baer, D. Long, A. Pavlotsici (2020). Introducing Medical Anthropology: A Discipline in Action, Roman & Littlefield. Lanham.
Singer M., P. Erickson (2011). A Companion to Medical Anthropology, Blackwell, West Sussex.
Thatte, N., L.C. Mullany, S.K. Khatry, J. Katz, J.M. Tielsch & G.L. Darmstadt (2009). “Traditional birth attendants in rural Nepal: Knowledge, attitudes and practices about maternal and newborn health.” Global Public Health 4(6):600–617. https://doi.org/10.1080/17441690802472406
Winkelman, M (2009). “Culture and Health: applying medical anthropology”. Jossey-Bass, San Francisco.