تحلیل مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر به کشور آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌‌های کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست، شیوة مناسبات اجتماعی مهاجران در کشورهای میزبان است که می‌تواند یکی از عوامل ایجاد اختلال در تنظیم روابط اجتماعی، همگرایی و انسجام میان افراد و گروه‌‌های اجتماعی در این مناطق شود. هدف پژوهش، تبیین پیآمدهای جامعه‌شناختی مناسبات‌ اجتماعی ایرانیان مهاجر به کشور آلمان بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از ایرانیان مهاجر بالای ۱۸ سال ساکن در سه ایالت بادن-ورتمبرگ، نوردین وستفالن و هسن بود که به شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، حجم نمونه. ۲۸۰ نفر محاسبه شده است. نتایج نشان داد میان متغیرهای طول مدت اقامت، اعتقادات دینی، تفاوت نسلی، محدودیت‌های تحصیلی با مناسبات گروهی ایرانیان مهاجر در آلمان رابطه معنا‌دار و هم‌بستگی وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیر تفاوت نسلی قدرت تبیین ۱۴ درصد، پایبندی به اعتقادات دینی ۲۲ درصد، محدودیت تحصیلی ۱۹ درصد و طول مدت اقامت ۲۹ درصد از تغییرات خطی مناسبات ایرانیان مهاجر به کشور آلمان را داشته‌اند ولی اعتماد اجتماعی، پذیرش هنجارهای کشور مقصد و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطة معناداری را با مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر نداشتند بنابراین فرضیه‌های مذکور در پژوهش حاضر تأیید نشدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Relations of Iranian Immigrants to Germany

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohseni Tabrizi 1
  • Shahla Kazemipour 2
  • Fariba Ramazani 3
1 Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran
3 Ph.D Candidate in Sociology, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the challenges of migrant-receiving and -sending countries is the social relation manner of immigrants in destinations, which can be one of the factors that disrupt regulating social relations, convergence and cohesion among individuals and social groups in these areas. The aim of this study is to explain the sociological consequences of social relations of Iranian immigrants to Germany. The research method was survey and the data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study consisted of Iranian immigrants over 18 years living in the three states of Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia and Hess, with the sample size selected by the multi-stage cluster sampling method being 280 people. The results showed that there was a significant relationship between the variables of length of stay, religious beliefs, generational difference, educational restrictions and group relations of Iranian immigrants to Germany. The results of the regression model showed that the variables of generational difference explained 14%, commitment to religious beliefs explained 22%, educational restrictions explained 19% and length of stay explained 29% of the linear variations in the relations of Iranian immigrants to Germany. However, social trust, acceptance of norms of the destination country and the use of virtual social networks did not have a significant relationship with the social relations of Iranian immigrants, so the mentioned hypotheses were not confirmed in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International migration
  • Iranian immigrants
  • Social relations
  • Germany
- اجتهادی، مصطفی (۱۳۸۳). "دامنه کنش‌‌متقابل ‌اجتماعی." پژوهشنامه علوم‌انسانی. شماره ۴۱–۴۲ ، صص: ۱–۱۲.
- احمدی، یعقوب و حامد بیتا (۱۳۹۰). "سنجش وضعیت تفاوت‌نسل‌ها در ابژه‌های فرهنگی، اجتماعی(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)." جامعهشناسی‌ کار‌‌بردی. شماره 22، پیاپی 42،‌ صص: 185-208.
- بابالحوایجی، فهیمه، طاهره حسومی و ویکتوریا منجزی (۱۳۹۴). "تبیین رابطه پایبندی مذهبی با سلامت ‌سازمانی در دانشگاه آزاد‌ اسلامی واحد رودهن." نوآوری‌های مدیریت ‌آموزشی. شماره 10، پیاپی 3، صص: ۱۱۷- ۱۲۹.
- زنجانی، حبیب‌‌‌الله (۱۳۸۳). مهاجرت، تهران: نشر سمت.
- طالبان، محمد‌رضا و احسان عسگری(۱۳۹۶). "نگرش به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت‌نسلی." اندیشه‌ سیاسی در اسلام. شماره ۱۲، صص: ۱۱۳ –۱۳۷.
- عرب، سیدمحمد و سیدمحمود زنجیر‌چی (۱۳۹۳). "شناسایی اثرات نا‌‌مطلوب و ریشه‌های اساسی کار‌بردی نبودن پایان نامه‌های کارشناسی ارشد با رویکرد تئوری محدودیت (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)." فصل‌نامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. شمارة 3، پیاپی 2، صص: ۱۷۳-۱۹۸.
      - قاسمی‌سیانی، علی‌رضا (۱۳۸۳). "تعاملات فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان (بررسی موردی ایرانیان مقیم آلمان)." فصل‌نامه مطالعات ملی. دوره ۵، شماره ۱۸، صص: ۱۳۷ –۱۶۰.
- محبوبی، مسعود و سمیه تاجیک‌اسماعیلی (1395). "میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت." مجله علوم خبری. شمارة 18، صص: 127-150.
- نقدی، اسدالله (۱۳۸۷). "غربت‌نشینی ایرانیان؛ با نگاهی به مسائل اجتماعی مهاجران ایرانی در سوئد." نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران. دوره ۳، شماره ۵، صص: ۲۷–۵۴.
Boyd, D. M. and N. B.‌ Ellison (2007)."Social network sites: Definition, history, and scholarship." Journal of computer‐mediated Communication 13(1): 210-230.
Brehm, J. and W.‌ Rahn (1997)."Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital." American Journal of Political Science, 999-1023.
Chaichian, M. A. (1997). "First generation Iranian immigrants and the question of cultural identity: The case of Iowa." International Migration Review 31(3): 612-627.
Constant, A. F., S. Schüller and K. F. Zimmermann (2013). Ethnic spatial dispersion and immigrant identity. IZA discussion papers, No. 7868. Institute for the Study of Labor.
Coomans, F. (2019)."Ideas: Education for migrants: An inalienable human right." The UNESCO Courier 2018(4): 47-49.
Daneshjoo, S. (2003)."Der Grad der sozialen Integration iranischer MigrantInnen in der Bundesrepublik Deutschland in Abhängigkeit von ihren Lebensgewohnheiten: ein Statusbericht am Beispiel des Ernährungs-und Konsumverhaltens von im Bundesland Hessen lebenden IranerInnen" (Doctoral dissertation).
Donath, J. and D. Boyd (2004)."Public displays of connection." BT technology Journal 22(4): 71-82.
DW Statistisches Bundesamt. (2018). Available from: https://www.destatis.de /DE/ Home/_inhalt.html
Faraji, H. (1996). "Iranisches Leben in Hamburg: dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie in Fachbereich Philosophie und Sozialwisswnschaften der Universität Hamburg." Universität.
Frattini, T. (2017)."Integration of Immigrants in Host Countries. What We Know and What Works." Revue deconomie du developpement, 25(1), 105-134.
Glaeser, E. L., J. Kolko and A. Saiz (2001). "Consumer city." Journal of economic geography 1(1): 27-50.
Herreros, F. and H. Criado (2009). "Social trust, social capital and perceptions of immigration." Political studies 57(2): 337-355.
Hochman, O. and E. Davidov (2014)."Relations between second-language proficiency and national identification: The case of immigrants in Germany." European Sociological Review 30(3): 344-359.
International Organization for Migration (IOM). (2019). Available from: https://www.iom.int/.
JanatMakan, M.R. (1997). DerIntegrationsprozeβ bei iranischen Immigranten in der Bundesrepublik Deutschland .universität‌ Marburg /Lah n.
Kaplan, A. M., and M. Haenlein (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." Business horizons 53(1): 59-68.
Koopmans, R., I. Michalowski and S. Waibel (2012)."Citizenship rights for immigrants: National political processes and cross-national convergence in Western Europe, 1980–2008." American journal of sociology 117(4): 1202-1245.
Laurentsyeva, N. and A. Venturini (2017). "The Social Integration of Immigrants and the Role of Policy." Intereconomics: Review of European Economic Policy, Springer; ZBW - Leibniz Information Centre for Economics; Centre for European Policy Studies (CEPS) 52(5): 285-292.
Litwin, H. (1995). "The social networks of elderly immigrants: An analytic typology." Journal of Aging Studies 9(2): 155-174.
Maliepaard, M. and D.D. Schacht (2018). "The relation between religiosity and Muslims’ social integration: A two-wave study of recent immigrants in three European countries." Ethnic and Racial Studies 41(5): 860-881.
Mayer, M. M., S. Yamamura, J. Schneider and A. Müller (2012). Immigration of International Students from Third Countries: Study by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN).
Mead, M. (1978). Culture and commitment: The new relationships between the generations in the 1970s, Rev. Anchor Press/Doubleday.
Merisalo, M. and J.S. Jauhiainen (2020). "Digital divides among asylum‐related migrants: Comparing internet use and smartphone ownership." Tijdschrift voor economische en sociale geografie 111(5): 689-704.
Miglietta, A. and S. Tartaglia (2009)."The influence of length of stay, linguistic competence, and media exposure in immigrants' adaptation." Cross-Cultural Research 43(1): 46-61.
Moghaddari, S. (2020). Internal Diversity: Iranian Germans between Local Boundaries and Transnational Capital. Global Diversities. New York: Palgrave Macmillan, Official URL: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030277895
Park, Y., K.M. Neckerman, J. Quinn, C. Weiss and A. Rundle (2008). "Place of birth, duration of residence, neighborhood immigrant composition and body mass index in New York City." International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 5(1): 1-11.
Paxton, P. (1999). "Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment." American Journal of sociology 105(1): 88-127.
Portes, A., P. Fernández-Kelly and W. Haller (2009). "The adaptation of the immigrant second generation in America: A theoretical overview and recent evidence." Journal of ethnic and migration studies 35(7): 1077-1104.
Putnam, R. D. (2007)."E pluribus unum: Diversity and community in the twenty‐first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture." Scandinavian political studies 30(2): 137-174.
Rapoport, H. (2016). "Migration and globalization: what’s in it for developing countries?. " International Journal of Manpower 37(7): 1209-1226.
Schleicher, A. (2015). Helping immigrant students to succeed at school–and beyond. Paris: OCDE.
Taylor, U. and A. Yazedjian (2006). "Generational differences and similarities among Puerto Rican and Mexican mothers' experiences with familial ethnic socialization." Journal of Social and Personal Relationships 23(3): 445-464.
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2019). Available from: https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/undesa-youth-focal-point/
Van Tubergen, F., & and J.I. Sindradottir, J. I. (2011). "The religiosity of immigrants in Europe: A cross‐national study." Journal for the scientific study of religion 50(2): 272-288.
Van Gaalen, R. I. and P. A. Dykstra (2006)."Solidarity and conflict between adult children and parents: A latent class analysis." Journal of Marriage and Family 68(4): 947-960.