کلیدواژه‌ها = نگرش جنسیتی
تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 265-291

10.22034/jpai.2020.243926

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


الگوها و تعیین کننده‌های تمایلات فرزندآوری در ایران

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 72-101

یعقوب فروتن؛ فرشاد کرمی