تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در ایران

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه مازندران و محقق افتخاری دانشگاه وایکاتو نیوزیلند و غرب سیدنی استرالیا

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این تحقیق، الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با "تک‌فرزندی" را مورد مطالعه قرار داده‌ایم که به‌عنوان یکی از عمده‌ترین جنبه‌های فرآیند موسوم به "تغییر شکل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی" در جوامع معاصر محسوب می‌شود. پژوهش‌های اندکی در ایران بر موضوع تک‌فرزندی متمرکز شده‌اند که آنها نیز عمدتا به تک‌فرزندی در چارچوب پدیده کم‌فرزندی پرداخته‌اند. تحقیق حاضر، نه‌تنها جزو معدود تحقیقاتی است که موضوع تک‌فرزندی را کانون توجه قرار داده، بلکه در زمره نخستین تحقیقاتی است که به‌طور همزمان هر دو بعد  "باروری تحقق یافته" معطوف به متاهلین  "دارای 1 فرزند" و بعد "باروری مطلوب" معطوف به متاهلین "خواهان 1 فرزند"  را مطالعه می‌کند. نمونه تحقیق حاضر را 2557 نفر مردان و زنان ازدواج‌کرده 30 ساله به‌بالا در نقاط شهری و روستایی شهرستان‌های منتخب ایران تشکیل می‌دهند. مطابق یافته‌ها، نه تنها الگوی تک‌فرزندی چندان مورد اقبال عمومی و پذیرفتنی نیست، بلکه نسبت متاهلین "خواهان 1 فرزند" به میزان نیمی از نسبت متاهلینی است که "دارای 1 فرزند" هستند. نتایج نشان می‌دهد در جامعه معاصر ما، تک‌فرزندی نه به‌عنوان یک الگوی موردانتظار و خواسته ذهنی افراد و خانواده‌ها، بلکه عمدتا متاثر از تعیین‌کننده‌های خارج از ذهنیت و خواست آنان و تحت تاثیر شرایط اقتصادی اجتماعی است. برهمین اساس، اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب و سیاستگذاری‌های کلان در زمینه برطرف کردن دغدغه‌ها و دشواری‌های فرزندآوری به‌ویژه در عرصه فرصت‌های شغلی و اقتصادی به‌منظور محقق کردن پتانسیل‌های امیدوارکننده حدجایگزینی باروری در بین افراد و خانواده‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-Child Parenthood and its Determinants in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Foroutan 1
  • Hamid-Reza Bijani 2
1 Associate Professor of Demography at University of Mazandaran, Iran & Research Associate at University of Waikato, New Zealand and Western Sydney University, Australia
2 PhD Candidate in Economic Sociology and Development, University of Mazandaran
چکیده [English]

This research paper focuses on the key issue of one-child parenthood and examines its main patterns and determinants from a demographic perspective. The issue of one-child parenthood is identified as one of the most important components of the so-called process of “the transformation of demographic characteristics”. The literature review clearly indicates that while the general themes of fertility and childbearing have received a large body of studies in more recent years, it lacks substantially studies with specific focus on one-child parenthood. The present study not only contributes filling this research gap, but also is amongst the first studies focusing simultaneously on both sides of one-child parenthood: having one-child, wanting one-child. The results of this paper are based on a survey that includes 2557 married males and females aged 30 years and older residing in the selected rural and urban areas of Iran.
The research results presented and discussed in this paper have shown that not only one-child parenthood is insignificantly accepted, but also the proportion of respondents ‘wanting one-child’ is almost half of the proportion of those ‘having one-child’. In sum, the conclusion of these research findings is that the one-child parenthood is overwhelmingly driven by socio-economic determinants rather than individual choices, suggesting the fundamental role of governmental policies targeted largely towards socio-economic and occupational provisions in order to enable individuals to go beyond the one-child parenthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • one-child parenthood
  • demographic attitudes
  • generational gap
  • gender attitude
  • religiosity
  • Iran
-      خلج آبادی فراهانی، فریده و سرایی، حسن. (1392). قصد تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران. فصلنامه مطالعات جمعیتی. سال اول. شماره 1.ص 61-85.
-      خلج آبادی فراهانی، فریده و سرایی، حسن. (1395). واکاوی شرایط زمینه‌ساز قصد و رفتار تک‌فرزندی در تهران. مطالعات راهبردی زنان. ش 71. ص 29-58.
-      فکری کیا، رامین و پژهان، علی. (1394). بررسی ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی خانوار‌های تک‌فرزندی در ایران در سرشماری سال 1390. فصلنامه­ی پژوهش اجتماعی. ش 28. ص 169-186.
-      سووی، آلفرد (1357)، مالتوس و دو مارکس، ترجمه صدقیانی، ابراهیم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
-      مباشری، محمود؛ علیدوستی، معصومه؛ سورشجانی، سعید حیدری؛ خسروی، فرزین؛ خلفیان، پوران و جلیلیان، محسن. (1392). تعیین مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانواده‌های تک‌فرزند و بدون فرزند شهرستان شهرکرد در سال 1392. مجله علمی پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی ایلام. ش 6. ص 63-70.
-      مک کین، بیل. (1382). تاملی درباره‌ی خانواده تک‌فرزندی. سیاحت غرب. آذر. شماره 6. ص 28-38.
-      Basu, A. M.& Desai, S. (2016) Hopes, dreams and anxieties: India'sone-child families, Asian Population Studie, 12(1): 4-27, DOI:10.1080/17441730.2016.1144354
-      Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility.In Demographic and Economic Change in Developed Countries, Columbia University Press.
-      Blake, J. (1981). The Only Child in America: Prejudice versus Performance. Population and Development Review, 1(1): 43-54.
-      Caldwell, J. (1976), “Towards a Restatement of Demographic Transition Theory”, Population and Development Review, 18(2): 211-242.
-      Foroutan, Y. (2019), Cultural analysis of Half-Century Demographic Swings of Iran: The Place of Popular Culture, Journal of Ethnic and Cultural Studies, 6(1):77-89.
-      Foroutan, Y. (2019), Formation of Gender Identity in the Islamic Republic of Iran: Does Educational Institution Matter? Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 40(1):1-18.
-      Foroutan, Y. (2020), Ethnic or Religious Identities?: Multicultural Analysis in Australia from Socio-Demographic Perspective, Journal of Ethnic and Cultural Studies,  7(1): 1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/280
-      Jing, Q. & Wan, CH. & Over, R. (1987). Single-Child Family in China: Psychological Perspectives. International Journal of Psychology, 22(1): 127-138.
 DOI:10.1080/00207598708246773
-      Lesthaeghe, R. J. (2007). Second Demographic Transition. John Wiley & Sons, Ltd.
-      Pradhan, I.& T.V. Sekher (2014). Single-Child Families in India: Levels,Trends and Determinants, Asian Population Studies, 10(2):163-175.
 DOI: 10.1080/17441730.2014.909962
-      Van de Kaa, D. J. (1987). Europe's second demographic transition. Population Bulletin, 42(1):1-59.