شبیه سازی رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از رویکرد مدلسازی عامل بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران و استاد مدعو، موسسه جمعیت‌شناسی دانشگاه ملی استرالیا، استرالیا

2 دانش‌آموخته دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کاهش باروری به زیر سطح جانشینی و پایین‌تر از آن در ایران، سیاستگذاران را به ارائه تسهیلاتی برای افزایش فرزندآوری زنان متوجه کرده است، با اینحال تاثیر مشوقهای باروری به دقت‌ بررسی و ارزیابی نشده است. مقاله حاضر، با استفاده از داده‌های طرح بررسی تحولات باروری در استان تهران (1396) با حجم نمونه حدود 1500 خانوار، رفتار پیچیده باروری پایین را با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان در نرم‌افزار انی‌لاجیک پیش‌بینی می‌نماید. سناریوهای مختلفی از جمله سناریوهای اقتصادی، ارائه تسهیلات دولتی، افزایش تعداد ازدواج، کاهش میانگین سن ازدواج و سناریو ترکیبی در نظر گرفته شد. نتایج شبیه‌سازی روند نزولی برای باروری در استان تهران برای ده سال آینده را نشان داد و براساس آن میزان باروری کل از رقم 1.4 فرزند در سال 1398 به 1.06فرزند در سال 1408 خواهد رسید، ولی افزایش 20 درصدی تعداد ازدواج زنان، می‌تواند میزان باروری کل را از 1.60فرزند به 1.26فرزند در سال 1408 افزایش دهد. نتایج شبیه‌سازی سناریوی ترکیبی نیز نشان داد که درصورت کاهش میانگین سن ازدواج در کنار بهبود شرایط فرزند‌آوری، میزان باروری کل به 6/1 فرزند در سال 1408 افزایش خواهد یافت. نتیجه سیاستی تحقیق حاضر بیانگر این است که برنامه‌های افرایش جمعیت بایستی با در نظرداشت میزان تاثیرگذاری عوامل تشویقی بر رفتارهای باروری زوجین تدوین شوند تا ضمن تحقق باروری ایده‌آل و قصد شده آنان، دستیابی به اهداف سیاست‌های جمعیتی را تسهیل نمایند.‌ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Women’s Fertility Behavior in Tehran Province Using Agent-Based Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 1
  • Nasibeh Esmaeili 2
1 Professor, Department of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran, and Visiting Fellow Professor, School of Demography, Australian National University, Australia
2 PhD in Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reduction of fertility to ‌below‑replacement level in Iran has led policymakers to provide facilities to increase fertility, but careful assessment of the impacts of childbearing incentives have remained unattended. Using data from the 2017 Iran Fertility Transition Survey (IFTS) including 1500 households in Tehran province, this paper simulates the complex low-fertility behavior applying agent-based modeling approach in AnyLogic software environment. Various scenarios such as economic scenarios, providing government facilities, increasing the number of marriages, reducing the average age of marriage as well as a combined scenario were considered. The simulation results showed a declining trend in fertility in Tehran province for the next ten years based on which total fertility rate in Tehran will decline from 1.4 in 2019 to 1.06 in 2029. However, a 20-percent increase in the number of marriages for women leads to fertility increase from 1.06 in the base year to 1.26 in 2029. Using a combined scenario, it was shown that reduction in the average age of marriage along with improvement of childbearing conditions increase the total fertility rate to 1.6 in 2029. The policy implication of this study indicates that pronatalist programs should be developed considering the impact of incentives on couples’ reproductive behavious in order to facilitate achieving the goals of population policies while realizing their ideal and intended fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low fertility
  • Agent-based modelling
  • Scenario simulation
  • Prediction
  • AnyLogic Software
  • Tehran
آذرفر، امیر، آذر، عادل و‌ کلانتری، سیده‌زهرا (1396)."شبیه‌سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان"، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 3، شماره 1، صص 38-7.
اسمعیلی، نصیبه (1400)، "تجزیه و تحلیل سیستمی عوامل موثر بر باروری پایین با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان_ مطالعه موردی استان تهران پایان نامه دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1396). نرخ تورم 1396.‌ https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
روشنی، سعید (1397). "کاربرد مدل‌سازی در تحلیل سیستم‌های پیجیده اجتماعی: روش‌شناسی تحلیل سیستم‌های نو آوری"، سیاست‌نامه علمی و فنآوری، دوره 8، شماره 2، صص: 70-59.
سازمان ثبت احوال ایران(1397؛ 1398؛ 1399). داده‌های ثبت ولادت 1397؛ 1398؛ 1399؛‌ https://www.sabteahval.ir
صادقی، رسول و نصیبه اسمعیلی (1399)، "تحلیل چندسطحی همبسته‌های فردی و استانی باروری در ایران"، مطالعات راهبردی زنان، دوره 23، شماره 90، صص: 65-37.
عباسی‌شوازی، محمد جلال و نصیبه اسمعیلی (1400)، "رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی" ، مطالعات راهبردی فرهنگ،دوره1، شماره1: صص: 47-7.
عباسی‌شوازی، محمد جلال و نصیبه اسمعیلی (1399)، "مروری بر سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ورود مدل‌سازی عامل محور"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره15، شماره 40: صص: 30-7.
عباسی‌شوازی، محمد جلال و نصیبه اسمعیلی (1400)"، معرفی مدل‌سازی عامل‌بنیان در تبیین باروری پایین" دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 7، شماره1، صص :292-257.
عباسی‌شوازی، محمدجلال، رازقی‌نصرآباد حجیه‌بی‌بی، حسینی‌چاوووشی، میمنت. (1399). "امنیت اقتصادی اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 15، شماره 29، صص: 238-211.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی‌چاوشی (1390). "تنظیم خانواده، باروری و تحول سیاست‌های جمعیتی در ایران"، مجله معرفت در دانشگاه اسلامی، سال 15، شماره 3. صص: 26- 8.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و سعید خانی (1393)، "ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 13، شماره 1، صص: 76-37.
عباسی‌شوازی، محمد جلال، رازقی نصرآباد، حجیه‌بی‌بی و میمنت حسینی‌چاوووشی (1398 )، گزارش طرح بررسی تحولات باروری در پنج استان منتخب ایران 1396، موسسه مطالعات جمعیتی و موسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران.
کنعانی، محمدامین (1385). "پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه ایرانیان ترکمن"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 1، شماره1، صص: 126-104.
کشاورز، حمید، حقیقتیان، منصور و خدیجه توسلیانی دیانی (1393)، "بررسی عوامل موثر بر فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول: مطالعه موردی شهر اصفهان"، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 24، شماره 49. صص: 126-111.
لوکاس، دیوید و پاول میر (1381)، درآمدی بر مطالعات جمعیتی، (ترجمه حسین محمودیان)، تهران. دانشگاه تهران.
محمودیان، حسین (1383). "سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان"، نامه علوم اجتماعی، شماره 24، صص: 53-27.
مهرگان، محمدرضا، ابویی اردکان، محمدرضا، صادقی آرانی، زهرا، نظری، محسن و امید زورمند(1395)، "شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی دربازار: رویکرد مدل‌سازی مبتنی برعامل"، مدیریت فردا، سال15، شماره 48، صص: 64-35.
مرکز آمار ایران (1399). نرخ تورم (1397، 1398، 1399). https://www.amar.org.ir
مرکز آمار ایران (1399).‌ روند میزان باروری در ایران (1396،1397،1398،1399) ، قابل دسترس در: https://www.amar.org.ir/Portals/0/amarmozuii/infographics/Fe-iran_1399.jpg
مرکز آمار ایران (1399). شیب نزولی میزان باروری کل در ایران از 96 تا 98 ، قابل دسترس در: https://www.amar.org.ir/news/ID/13003
مصوبات شورای عالی کار، تعیین نرخ دستمزد (1396، 1397 1398، 1399) قابل دسترس در: https://www.mcls.gov.ir/fa/quickaccess
Abbasi Shavazi, M. J., Esmaeili, N,. Razeghi Nasrabad, H. B., & Torabi, F (2021). "Low fertility in Tehran: An agent-based modeling approach", IUSSP Conference, 5 - 10 December.Hyderabad, India.
Abbasi-Shavazi, M.J., McDonald, P., & Hosseini-Chavoshi, M (2009). The Fertility Transition in Iran Revelution and Reproduction, Springer.
Abbasi-Shavazi, M. J., McDonald, P., & Hosseini‌-Chavoshi, M (2007). "The Path to Below Replacement Fertility in Iran ", Asia-Pacific Population Journal, 22(2): 91-112.
Baroni, E., Eklof, M., Hallberg, D., Lindh, T., & Zamac, J (2011). "Fertility decisions - Simulation in an agent-based model "(IFSIM), New Frontiers in Microsimulation Modelling, 265-286.
Baschieri , A ., & Torabi, F (2010). "Ethnic differences in transition to first marriage in Iran: the role of marriage market womens socio - economic status and process of development", Demographic Research, (22), 2: 9 –59.
Becker, G. S (1960). An economic analysis of fertility, In G. S. Becker (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (209–231). Princeton: Princeton University Press.
Billari, F. C (2015), "Integrating macro- and micro-level approaches in the explanation of population change", Population Studies, 69(1),10-30.
Billari, F. C; Fent, T; Prskawetz, A., & Scheffran, J (2006). Agent –based Computational Modelling Applications in Demography, Social, Economic and Environment sciences-Physican –ver lag, A Springer Company.
Borshchev, A (2013). The big book of simulation modeling: multimethod modelling with AnyLogic, AnyLogic North America.
Demeny, P (2015). "Sub-replacement fertility in national populations: Can it be raised?", Population Studies, 69(1): 77-85.
Esmaeili, N., & Mahmoudian, H (2021). "Projecting the Labor Participation Rate in Iran Using the Neural Network for the Period 2018-2028", The 5th Asian Population Association Conference.Indonesia.
Fent, T; Diaz, B., & Prskawetz, A (2013). "Family policies in the context of low fertility and social structure", Demographic Research, 29(37): 963-998.
Giulio, P; Fent ,T ; Philipov ,D ; Vobecka , J., & Winkler-Dworak, M (2013). A Family-Related Foresight Approach Paola, Working Paper Series, Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations,1-33.
Kazeminezhad, M. H; Etemad- Shahidi, A; & Mousavi, S. J (2005). "Application of fuzzy inference system in the prediction wave parameters", Ocean Engineering; 32(15-16): 1709-1725.
Kim, J., Ransikarbum, K., Kim, N., & Paik, E (2016). "Agent-based Simulation Modeling of Low Fertility Trap Hypothesis" , Conference on Principles of Advanced Discrete Simulation , Annual ACM Conference,Digital library, 83-86.
Lee, R (1990). "The Demographic Response to Economic Crisis in Historical and Contemporary Populations". Population Bulletin of the United Nations, 29: 1-15.
Leridon, H (2015). "The Development of Fertility Theories:A Multidisciplinary Endeavour", Population-Engilish Edition, 70(2), 309-348.
McNicol, G (2001). Fertility: Institutional and Political Approaches. In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Science (Ed.by N.J.Smelser and P.B.Baltes), Elsevier Science Ltd.Great Britain
McNicol, G (1980). "Institutional Determinannts of Fertility Change", Population and Development Review, 6(3):441-462.
Modena, F., Rondinelli, C., & Sabatini, F (2012). " Economic Insecurity and Fertility Intentions: The Case of Italy", Working Papers, Research Paper Series 18, Economics and Econometrics Research Institute (EERI), Brussels.
Moeeni, M., Pourreza, A., Torabi, F., Heydari, H., & Mahmoudi, M (2014), "Analysis of economic determinants of fertility in Iran: a multilevel approach", International Journal of Health Policy Management, 3(3): 135-144.
Morgan, S. P., & Taylor, M. G (2006). "Low Fertility at the Turn of the Twenty-First Century". Annual Review of Sociology, 3(1), 375–399.
Rindfuss, R. R., & Choe, M. K (2015), Low Fertility, Institutions, and their Policies, Springer Cham.
Sobotka, T., Skirbekk, V., & Philipov. D (2011). "Economic Recession and Fertility in the Developed World", Population and Development Review, 37(2): 267-306.
Torabi, F., & Esmaeili, N (2021), "Application of neural-wavelet network in predicting the incidence of marriage and divorce in Iran", China Population and Development Studies, 4(5), 439-457.
Yang, Z. (2016). "An Agent-Based Dynamic Model of Politics, Fertility and Economic", Journal of Systemics Cybernetics and Informatics, 4: 99-103.