سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، پژوهشکده بیمه

2 استادیار جمعیت‎شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده


در مرحله پساگذار، کاهش باروری تدریجاً نرخ رشد جمعیت در سن کار را کاهش می­دهد، کاهش یا حتی ثبات طول دوره کار می­تواند برای اقتصادها نامطلوب باشد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین­کننده ورود و خروج و طول دوره کار می‎تواند به دور کردن اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد سالخورده از این شرایط نامطلوب کمک کند. لذا، هدف این پژوهش، ارائه تصویری از شرایط و وضعیت ورود و خروج نیروی کار از بازار و شناسایی عمده­ترین عوامل تعیین­کننده متوسط طول دوره کار در ایران است. بدین منظور، سن ورود به/خروج از بازار کار با استفاده از داده­های مقطعی سرشماری­های 1355 تا 1395 محاسبه شد. علاوه بر این، متوسط سالانه شاخص‌های مقدار دستمزد،  سطح تحصیلات، حقوق بازنشستگی، امید زندگی و شمار فرزندان برای دوره 1365- 1395 به‌صورت سالانه با استفاده از داده‌های سری زمانی و  برآورد مدل با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدند. نتایج نشان دادند که میانگین سن تحصیلات مهمترین عاملی است که بر سن ورود مردان به بازار کار و تأخیر در آن اثر داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که وضعیت و شرایط بازار کار خلاف جهت تغییرات جمعیتی- اجتماعی و ناهمسو با بهره­مندی از امتیازات اقتصادی تغییرات جمعیتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Levels and Trends of Working Period and its Effective Factors in Iran

نویسندگان [English]

  • Leili Niakan 1
  • Majid Koosheshi 2
  • Vida Varahrami 3
1 Assistant Professor in Economics, Insurance Research Center
2 Assistant Professor, Department of Demography, University of Tehran
3 Assistant Professor in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the post-transition stage, reduced fertility gradually reduces the rate of population growth at working age; reducing or even stabilizing the length of a working period can be undesirable for economies. Therefore, identifying the determinants of entry to and exit of labor market and the length of the working period can help keep economies in transition to the old economy away from this undesirable situation. Therefore, the aim of this study is to provide a picture of the conditions and situation of labor entry to and exit from the market and to identify the main determinants of the average length of work in Iran. For this purpose, the age of entry to/ exit from the labor market was calculated using cross-sectional data from the 1976 to 2016 censuses. In addition, the average annual wage, education level, pension, life expectancy and number of children for the period 1986-2016 were estimated using time series data and model estimation using ordinary least squares method. The results showed that the average age of education is the most important factor that has influenced the age of men entering the labor market and its delay. Also, the situation and conditions of the labor market are contrary to the direction of social-demographic changes and inconsistent with the economic benefits of demographic change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic changes
  • Second demographic dividend
  • Length of working period
  • Economic participation
  • Retirement
‒         پژوهشکده بیمه، (1397)، جداول عمر کشور در سال 1395 براساس آمارهای ثبت مرگ در ایران، تهران.
‒         درخشان، مسعود، (1395)، "اقتصادسنجی تک معادلات با فروض کلاسیک"، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
‒         مرکز آمار ایران (سالهای مختلف)، درگاه ملی آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1335 تا 1395.
‒         زنجانی، حبیب‌الله و مجید کوششی، (1371)، بررسیمرگومیردرایران، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.
‒         سوری، علی، (1394)،  اقتصادسنجی مقدماتی، جلد اول، نشر فرهنگ شناسی.
‒         صفاکیش، محدثه و زهره فلاح محسن‎خانی، (1395)، "بررسی عدم مشارکت زنان در بازار کار ایران"، مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران، سال 27، شماره 1، صص: 103-119.
‒         کوششی، مجید (1372)، "پس‎افتادگی گذار جمعیتی ایران و نتایج جمعیتی اجتماعی آن"، سمینار مسایل جمعیتی ایران، دانشگاه شیراز.
‒         کوششی، مجید و محمد ترکاشوند (1396)، "تعدیل اریب برآورد مرگ و میر کودکان با استفاده از روش براس تراسل و رویکرد نسل‌های فرضی بین دو سرشماری در ایران"، فصلنامه مطالعات جمعیتی، شماره 1، صص: 5-36.
‒         میرزایی، محمد، کوششی، مجید و محمد باقر ناصری، (1375)، "برآورد و تحلیل شاخص‌های حیاتی، جمعیتی کشور در سرشماری‌های 1365 و 1370"، بخش تحقیقات جمعیت‎شناسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
‒         نوفرستی، محمد، (1391)، "ریشهواحدوهمجمعیدر اقتصادسنجی"، تهران: انتشارات درسا.
‒      Brugiavini, A., & Peracchi, F. (2005). “The length of working lives in Europe.” Journal of the European Economic Association, 3(2/3): 477-486.
‒      Caldwell, J. C (1976). “Toward A Restatement of Demographic Transition Theory.” Population and Development Review, 2,(3/4): 321-366.
‒      Kadefors, R., Nilsson, K., Östergren, P. O., Rylander, L., & Albin, M. (2019). “Social inequality in working life expectancy in Sweden.” Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 52(1), 52-61.
‒      Lee, R. (2003). “The demographic transition: three centuries of fundamental change.” Journal of Economic Perspectives, 17(4), 167-190.
‒      Raaum, O., & Røed, K. (2006). “Do business cycle conditions at the time of labor market entry affect future employment prospects?” The Review of Economics and Statistics, 88(2), 193-210.
‒      Skoog, G. R., & Ciecka, J. E. (2010). “Measuring years of inactivity, years in retirement, time to retirement, and age at retirement within the Markov model.” Demography, 47(3), 609-628.
‒      van Noordt, M., Van Den Hout, A. D. L., van der Pas, S., van Tilburg, T., & Deeg, D. (2019). “Changes in working life expectancy with disability in the Netherlands.” 1992–2016. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 45(1), 73-81.