تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای آسیایی با شاخص توسعه انسانی متفاوت طی سال‌های (2014-2000)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرمان)

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرمان)

چکیده

جمعیت هر کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در رشد و توسعه اقتصادی آن ایفا می‌کند. موضوعات جمعیتی با مطرح شدن بحث­های مربوط  به عرضۀ نیروی کار جایگاه ویژه­ای را در مباحث اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. اهمیت این متغیر مهم  در فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه سرمایه انسانی  به خوبی نشان داده شده است. این تحقیق، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در سه دسته از کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا، بالا و متوسط، در  دوره زمانی 2014-2000 با استفاده از تکنیک داده­های ترکیبی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت و معنادار جمعیت 64-15 و اثر منفی و معنادار جمعیت 14-0 سال، بر تولید ناخالص داخلی در هر سه دسته از کشورهای مورد مطالعه است. از طرفی جمعیت بالای 65 سال در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا و کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنادار دارد در حالی که اثر این گروه جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای با توسعه انسانی بالا مثبت است اما از لحاظ آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Population Age Structure on Economic Growth in the Three Categories of Countries with Different Human Development Index (During the years 2000-2014)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karampoor 1
  • Ali Dehghani 2
  • Mohsen Zayandeh-Roodi 3
1 M.A. in Economics, Lecturer at Islamic Azad University (Kerman Branch)
2 Associate Professor of Economics, Industrial University of Shahrood
3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University (Kerman Branch)
چکیده [English]

The population of each country plays an important role in its economic growth and development. Demographic issues have a special place in economic discussions because of labor supply debate. The hypothesis of the mythological life cycle and the theory of human capital illustrate the importance of this variable. In this research, the effect of age structure of the population on economic growth in three groups of countries with very high, high and moderate human development index in the period 2014-2000 was investigated using combined data technique. The results show that the population of 15-64 has a positive and significant effect and the population of 14-0 years has a negative and significant effect on GDP in all three categories of countries. Population over 65 years of age has a high negative impact on GDP in countries with high HDIs and moderate HDIs. The impact of this demographic group on GDP in countries with high human development is positive, but not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GDP
  • Population age structure
  • the Human Development Index
  • Panel Data
  • Asian countries
-      حیدری، حسین؛ رعنا اصغری یالقوز آغاچی، و سیدجمال­الدین محسنی زنوزی (1391). "ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر مخارج دولت بر گروه­های سنی گوناگون". معرفت فرهنگی اجتماعی ، سال چهارم، شماره اول. صص: 100-81.
-      پناهی، حسین و رضا عباسی اصل(1392). "ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻ" . ﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ، ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 1392، صص: 42-29.
-      عرب مازاد، عباس و علی کشوری شاد(1384). "بررسی اثر تغییر ساختار سنی بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 15، بهار 84، صص: 51-27.
-      محرابیان، آزاده و نازیلا صدقی سیگارچی (1389). "تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهای چهار گروه درآمدی طی سال­های (2007-1985)". فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره13، زمستان 89، صص: 114-97.
-      محمدپور، غلامرضا ؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری و هاجر اثنی­عشری (1392). "بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران".  مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 84، شماره2، سال 1392، صص: 224-201.
-      مهرگان، نادر و روح­الله رضایی(1388). "اثر ساختار ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، صص: 146-137.
-      نیکوقدم، مسعود؛ محمود هوشمند، مسعود همایونی­فر و مصطفی سلیمی­فر(1392).  "بررسی تأثیر ساختار سنی  جمعیت بر درآمد سرانه".  فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال دوم، شماره 6، تابستان92، صص: 171-139.
-      نونژاد، مسعود و سارا کشتکاران (1389). "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻢ  ﻋﻀﻮ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎری اﻛﻮ". ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، سال اول، شماره 1، شهریور 1389، صص: 125-107.
-      هوشمند، محمود و مسعود نیکوقدم (1391).  "بررسی کانال­های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران". مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال نهم، شماره اول، صص: 210-177.
-      Al. Yousif. Y. K, Dorrot.A .F. (1995). "The Long  Run Relationship between  Population and Economic Growth: Some Series Evidence  for Developing Countries". Holy Cross Web Directory.
-      Andersson, B. (2001). "Scandinavian Evidence on Growth and Age Structure". Regional Studies, 35(5): 377-390.
-      Bloom, D.E., D. Canning , L. HU, Y. Lin , A. Mahal, and W. Yip, (2006). "Why Has China’s Economy Taken Off Faster than India’s?". Paper Presented at Pan Asia 2006 Conference, Stanford Center for International Development, Julay 3, 2006.
-      Bloom, D.E, & J.E, Finaly (2009)."Demographic Change and Economic Growth in the Asia". Asian Economic Policy Review, 4: 45-64
-      Bloom.D.E, Canning. D, & Malaney. P.N. (1999). "Demographic Change and Economic Growth in Asia". Population and Development Review, 26: 257-290.
-      Bloom, D.E, J. G Williamson (1998). "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia". World Bank Economic Review, 12: 419-455.
-      Brander. A, J. Dowrick S.(1994). “The Role of Fertility and Population in Economic Growth Empirical Results from Aggregate Cross National Data”. Journal of Population Economics. 7(1): 1–25.
-      Crenshaw, M.E, Ansari, Z.A, Matthew, Ch. (1997). “Population Dynamic and Economic Development: Age-Specific Population Growth Rate and Economic Growth in Development Countries (1965-1990)”. American Sociological Review, 62: 974-984.
-      Dacosta. M. & Caroll. W.(2001). “Township and Village Enterprises, Openness and Regional Economic Growth in China”. Post-Communist Economic. 13: 229-241.
-      Feyrer J(2008). “Aggregate Evidence on the Link between Age Structure and Productivity Demographic and Productivity”. The Review of Economics and Statistics, 34: 78-99.
-      Furuoka, F.(2009). “Population Growth and Economic Development: New Empirical Evidence from Thailand”. Economics Bulletin. 29(1): 1-14.
-      Gao Sh. And Shao J. (2016). “Population Structure Change in Minority Areas”, Economic Growth and Demographic Dividend—Based on an Empirical Analysis of Time Series Data from 1992 to 2012. Open Journal of Business and Management, 4: 266-272.
-      Hasan, M.S.(2010). “The Long-run Relationship between Population and Per Capita Income Growth in China”. Journal of Policy Modeling, 32: 355-372
-      Human Development Data (1990-2015). United Nations Development Program http://hdr.undp.org/en/data
-      Lee, B.S & Lin, Sh. (1994). “Government Size, Demographic Change and Economic Growth.” International Economic Journal, 8: 91-108.
-      Lindeh, T.(1999). “Age Structure And Economic Policy: The Case of Saving and Growth”. Population Research and Policy Review, 18(3): 261-277.
-      Lindeh, T. and Malmberg, B. (1999). “Age Structure effect and Growth in the OECD (1950-1990)”. Journal of Population Economics, 12: 431-499.
-      Sause, B.(2008). “The Relationship between Population and Economic Growth: Empirical Evidence from the Central Asian Economics”. OAKA. 06: 135-153.
-      Thornton, J. (2000). “Population Growth and Economic Growth: Long-run Evidence from Latin America”. Southern Economic Journal, 68: 464-468.

-      Uddin G. Alam Kh. and Gow J.(2016). “Population Age Structure and Savings Rate Impacts on Economic Growth: Evidence from Australia”. Economic Analysis and Policy, 52:  23-33.

-      Wei Z. and R. Hao(2010). “Demographic Structure and Economic Growth: Evidence From China”.  Journal of Comparative Economics, 38(49): 472-491.