رضایت‌مندی از مهاجرت در بین معاودین از عراق ساکن شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در حال حاضر جمعیتی نزدیک به 5 هزار نفر معاود از عراق در استان ایلام زندگی می­کنند که لزوم توجه به وضعیت زندگی آنها ضروری می­نماید. با توجه به عدم انجام پژوهش کافی در این رابطه، مقاله حاضر به بررسی میزان رضایت­مندی از مهاجرت در بین این گروه جمعیتی و عوامل مرتبط با آن، به روش پیمایش می­پردازد. جامعه آماری، تمامی معاودین ساکن شهر ایلام و حجم نمونه مورد نظر 357 نفر می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسشنامه به شیوه نمونه‌گیری خوشه­ای در بین نمونه مورد نظر گردآوری شده است. ارزیابی فرضیه­ها نشان می­دهد میانگین نمرات متغیر وابسته بر حسب متغیرهای جنس، محل تولد، قومیت و شغل پاسخگویان از تفاوت معنی­داری برخوردار است. همچنین همبستگی بین متغیرهای حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، راهبردهای انطباق با فشارهای روانی و امکانات شهر ایلام، با رضایتمندی معاودین از مهاجرت، مستقیم و معنی­دار است. از سوی دیگر رابطه متغیرهای احساس محرومیت نسبی و انزوای اجتماعی با متغیر وابسته معنی­دار، اما معکوس بوده است. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان می­دهد امکانات شهر ایلام، احساس محرومیت نسبی و حمایت اجتماعی تقریبا 40 درصد از تغییرات رضایتمندی از مهاجرت را در بین نمونه مورد بررسی تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction from Migration among Expatriates from Iraq Inhabiting in the City of Ilam and its Related Factors

نویسنده [English]

  • Masoud Almasi
Instructor, Department of Social Sciences, Payame-Noor University
چکیده [English]


At present, there are about 5,000 expatriates from Iraq living in Ilam province which necessitates attention to their living conditions. Given the lack of sufficient research in this regard, the present paper examined the satisfaction of immigration among this demographic group and its related factors by survey method. The statistical population of the study was all expatriates from Iraq inhabiting in the city of Ilam. The sample size was 357 people. Required informations are collected by using cluster sampling and questionnaire distributed among the sample. The evaluation of the hypotheses indicated the mean of the dependent variable scores according to the depedent variables of gender, place of birth, ethnicity and occupation of respondents were significant. Also, the correlation between social support variables, social participation, strategies for adaptation to psychological pressures and facilities in Ilam city with satisfaction from migration, was direct and significant.On the other hand, the relationship between the sense of relative deprivation and social isolation was significant, but reversed. Interpretation of the results of multivariate regression analysis showed that the facilities of Ilam city, relative deprivation and social protection explained about 40% of changes in satisfaction of immigration among the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Migration
  • Expatriates from Iraq
  • Kurdish Faili
  • Ilam city
- ازکمپ، استوارت (1386). روانشناسی اجتماعی کاربردی، (ترجمه فرهاد ماهر)، چاپ دوم، تهران: انتشارات به­نشر.
-      ازکیا، مصطفی (1394). جامعه­شناسی توسعه، تهران: نشر کیهان.
-  اینگلهارت، رونالد (1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، (ترجمه مریم وتر)، تهران: انتشارات کویر.
-      رستم­علیزاده، ولی­الله و علی قاسمی­اردهائی (1391). "آثار و پیامدهای جمعیتی- اجتماعی مهاجرت­های جنگ تحمیلی در جامعه ایران"، پژوهش­نامه دفاع مقدس، سال 1، شماره 2، صص: 79-59.
-      رفیع­پور، فرامرز (1378).  آنومییاآشفتگیاجتماعی، تهران: سروش.
-      ریتزر، جورج (1394). نظریه­هایجامعه­شناسیدر دورانمعاصر، (ترجمه محسن ثلاثی)، تهران: انتشارات علمی.
-      زاهد، سعید و فریبا خورشیدی (1390). "بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و  جمعیتی موثر بر رضایتمندی از مهاجرت به شهر نورآباد ممسنی"، جامعه­شناسیکاربردی، سال 22، شماره 2، صص: 66-47.
- زاهدی، محمدجواد، ابراهیم انصاری و امیر ملکی و اکرم حمیدیان (1394). "سنجش و تبیین طرد اجتماعی مهاجران خارجی در کلانشهر اصفهان"، مطالعات جامعه­شناختی شهری(مطالعات شهری)، دوره 6، شماره 17، صص: 88-57.
-      شارع­پور، محمود (1380). "فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن"، جامعه­شناسی ایران، شماره 3، صص: 112-101.
- شیخی، محمدتقی و مهری­سادات طیبی­نیا (1392). "ارزیابی تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و رفاهی بر رضایتمندی خانوارهای مهاجر به شهر تهران"، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره 3، شماره 7، صص: 52-25.
-      صادقی، رسول (1390). "سازگاری اجتماعی- جمعیّتی نسل دوم افغان‌ها در ایران"،  کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 15، دوره جدید، شماره 42 و 43، ص: 101.
- علی­اکبری، اسحق (1390). "بررسی سرمایه اجتماعی مهاجرین افغانستانی(مطالعه موردی: مهاجرین افغانستانی ساکن شهر اصفهان)"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- فروزنده­تبریزی، نسترن (1392). "سنجش میزان انطباق‌پذیری فرهنگی- اجتماعی مهاجران ایرانی جامعه مقصد (مطالعه موردی: ایرانیان مهاجر ساکن شهر وین کشور اتریش)"، پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: دانشکده علوم اجتماعی.
-      فیلد، جان (1392). سرمایه اجتماعی، (ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی)، تهران: انتشارات کویر.
-      گار، تد رابرت (1387). چرا انسانها شورش می­کنند؟، (ترجمه: علی مرشدی­زاد)، چاپ سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-      محمدیان، مهرداد، محبوبه دادفر و جعفر بوالهری و عیسی کریمی­کیسمی (1384). "غربالگری اختلال­های روانی در مهاجران افغان مقیم تهران"، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دوره 11، شماره 3، صص: 277-270.
-      محمودیان، حسین (1386). "مهاجرت افغان­ها به ایران: تغییر در ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد"، نامه انجمن جمعیت­­شناسی ایران، دوره 2، شماره 4، صص: 69-42.
-      مرادی­مقدم، مراد (1385). "تاریخ سیاسی و اجتماعی پشتکوه در دوران والیان فیلی"، مطالعات ملی، دوره 7، شماره 1، صص: 96-71.
-      موسوی، میرطاهر (1385). "مشارکت اجتماعی یکی از مولفه­های سرمایه اجتماعی"، رفاه اجتماعی، دوره 6، شماره 23، صص: 92-67.
-      وحیدا، فریدون، صمد کلانتری و ابولقاسم فاتحی (1383). "رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران)"، مجله پ‍‍ژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 17، شماره2، صص: 92-59.

-      Allotey P, and S.Verghis (2017). ”Forced Migration and Health”. Reference Module in Biomedical Sciences, from International Encyclopedia of Public Health,  Second Edition:174-182. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00163-6

-      Berekbussunova, G.(2014). “Social and Psychological Support of the Person during Adaptation in New Socio-Cultural Environment”. Procedia - Social and Behavioral Sciences,159: 775-783. doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.447
-      Bhugra D., and P. Jones (2001). “Migration and mental illness”. Advances in Psychiatric Treatment,7(3): 216-222. http://apt.rcpsych.org/content/7/3/216.short
-      Christina V, S. Scambler, and J. Bond.(2009). “The Social World of Older People: Understanding Loneliness and Social Isolation in Later Life”. British Journal of Social Work, 39(6): 1175-1176. http://bjsw.oxfordjournals.org/content/39/6/1175.extract
-      Gulacti, F. (2010). “The Effect of Perceived Social Support on Subjective Well-being”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2): 3844-3849. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.602
-      International Organization for Migration (2017). Key Migration Terms. Online available at: https://www.iom.int/key-migration-terms
-      Kosic, A.(2004). “Acculturation strategies, coping process and acculturation stress“. Scandinavian Journal of Psychology, 46: 269-278.
-      Leung A, C. Kier, T. Fung, L. Fung, and R. Sproule. (2011). “Searching for Happiness: The Importance of Social Capital”. Journal of Happiness Studies, Springer, 12(3):443-462. http://hdl.handle.net/10.1007/s10902-010-9208-8
-      Lu, M.(1999). “Determinants of Residential Satisfaction: Ordered Logit vs. Regression Models”. Growth and Change, 30(2): 14-25. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0017-4815.00113/abstract
-      Lin, N. (2001). Social Capital: a Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press.
-      Neto F, and A.C.M. Fonseca.(2016). “The Satisfaction With Migration Life Scale”. International Journal of Intercultural Relations, 54: 47–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.07.004
-      Quevedo, R.J.M., and M.C. Abella,.(2011). “Well-being and Personality: Facet- level Analyses“. Personality and Individual Differences, 50(2): 206-211.
-      Saarela J M, and I. T. Elo.(2016). “Forced migration in childhood: Are there long-term health effects?”. SSM - Population Health: 2: 813-823. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.10.012